Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Vier religieuze Libellen. De bekende uitgevers van de Libellen-Serie te Baarn, Bosch en Keuning, zonden ons een viertal deeltjes uit deze Serie toe, alle handelende over godsdienstige onderwerpen. De tweede druk verscheen van Job, door J.J. Buskes Jr., een gedegen en lezenswaardige studie over dit bijbelboek, waarin de schrijver poogt den lezers het Boek Job geestelijk te doen verstaan. De uitgevers zorgden voor een kunstvol gewaad.
Ds. H. Veldkamp geeft aan de hand van Amos 1—3 een beschouwing over „De boer uit Tekoa". Van het vijftiental hoofdstukken noemen wij: Tweeërlei wijsheid, Het gif van Sodom, Ik—gij, Eenvoudige vragen, Stille getuigen.
Jezus Christus en de moderne wereld is de titel van 'n geschriftje, waarin prof. dr. W.J. Aalders de problemen en de kwalen van onze moderne wereld, nivelleering en techniseering, bespreekt en aan een scherpe critiek onderwerpt. De schrijver wijst er op, dat het Evangelie het tegendeel is van techniek en nivellement en dat wie daardoor gegrepen wordt, zich ontrukt aan den ban dier machten.
Ds. A.A. Wildschut houdt zich bezig met „Levensgeloof en Geloofsleven" en de betrekkingen welke er tusschen beide bestaan. Des schrijvers slotconclusie is, dat wanneer het christelijk geloof zijn taak beseft en bidt tot God, dat de wereld weer worde een paradijs waarin vrede en gerechtigheid wonen, het leven des geloofs ons weer terugbrengt tot levensgeloof.
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 26-02-1936

Open link naar krant op Delpher
Ds. H. Veldkamp: „De Boer uit Tekoa". Ds. H. Veldkamp. Geref. predikant te Sneek, behandelt in "De boer van Tekoa" de profetieën van Amos. Hij beschrijft dezen profeet als veeherder en sycomorenplanter, die onder een sterk gevoel van profetische roeping en in dichterlijke taal, de boodschap van Jahwe tegen Samaria en Bethel verkondigt. Amos is het type van den leeken-profeet, die hoewel hij geen visioenen ontvangt en buiten de successie van de eigenlijke beroeps-profeten valt, met ontvlamd gemoed ernstige critiek oefent op de religieuze en sociale toestanden, zooals die in Israël en voornamelijk in het Noordelijk tienstammenrijk onder Jerobeam II heerschten. Het getuigenis van Amos past ds. Veldkamp toe op de cultureele, sociale en godsdienstige uitingen van onzen tijd en toont daarmee de actualiteit van dit profetisch boek uit het Oude Testament aan voor het heden. Het werkje verscheen als een dubbelnummer (123 en 124) in de „Libellen-serie" van Bosch en Keuning te Baarn. De Telegraaf, 29-03-1936

Open link naar krant op Delpher
"De Boer uit Tekoa", Amos I—III. door ds. H. Veldkamp. — Uitg. Bosch en Keuning, Baarn. Van de hand van ds. H. Veldkamp, predikant der Geref. Kerken is een boekje over Amos I—III in de bekende Libellen-serie uitgekomen, onder den titel: "De Boer uit Tekoa", dat èn door het doel èn door de wijze, waarop de stof behandeld is, belangstelling verdient. Amos „profeet-dichter-woordkunstenaar-veefokker-sycomoren-planter", gelijk de schrijver hem qualificeert, leefde in een tijd, waarin Israël in grooten voorspoed verkeerde. Maar. . . een tijd van voorspoed en uitwendige praal is voor de Kerk nooit een tijd van krachtig geloofsleven geweest". Daar ontbrak 't aan in Israël en toen trad de boetprofeet en waarzegger van oordeelen op, aan welke men niet geloofde. Ook niet toen de voorspelde rampen de omringende heidensche volken troffen, omdat zij zich aan bloedverwante stammen hadden vergrepen, en 't onheil steeds nader kwam. De schrijver trekt een parallel met het onheilvolle beeld, dat onze tijd vertoont en men kan herhaaldelijk zijn waarschuwende stem vernemen. Amos, de geweldige, is een indrukwekkende figuur in de rij der profeten. Voor een begaafd prediker en schrijver, gelijk ds. Veldkamp is, moet het een schoone taak zijn geweest, het tijdbeeld van dien boetprofeet te verduidelijken en te transformeeren in het onze. Hij doet dit in een geheel eigen stijl, in korte, dikwerf striemende zinnen, staccato als ware, niet bevreeds om, waar 't pas geeft, gemeenzame, bijna plastische uitdrukkingen te gebruiken. Prachtige hoofdstukken, waaruit een groot beeldend vermogen spreekt zijn „Het Bloedspoor van Gilead", waarin het droeve lot van de bevolking van Gilead wordt geteekend, en „contractbreuk", waarin wordt beschreven hoe door Tyrus een handelsverdrag, waarin wellicht ook een bepaling over slavenhandel voorkwam, werd geschonden. De toepassing, welke ds. Veldkamp voor het internationale, — het maatschappelijke — en sociale leven geeft, is dikwerf vernietigend.Haagsche courant, 10-04-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster