Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Gij menschen zijt van God, bloemlezing uit de werken van de beide Blumhardts, door mr. Roel Houwink. — Uitg. Bosch en Keuning, Baarn.
In de aantrekkelijke Libellen-serie is verschenen een bloemlezing uit de werken van Johann Christoph Blumhardt en Christoph Blumhardt, welke door mr. Roel Houwink is samengesteld. „Bloemlezing" is wellicht een te wijdsche naam voor deze, in een kleinen bundel samengevatte citaten uit werken der genoemde schrijvers, immers sommige ervan maken in hun beknoptheid den indruk van losse, in weinige regels gecondenseerde gedachten. Niettemin geven deze uitspraken een indruk van de veelomvattende menschenkennis der Blumhardts, alsmede een kijk op hun in vele opzichten ondogmatische christelijke opvattingen.
De bewerker wijst op dit laatste in zijn voorwoord, waarin hij o.m.. opmerkt: „Met alle respect voor de zuiverheid der christelijke leer, zal men daarom goed doen zich bij de lectuur van dit boekje hoofdzakelijk te laten leiden door het levend Christus-getuigenis, dat op deze bladzijden tot ons komt".
De titel is ontleend aan een citaat van Christoph Blumhardt, die de verzuchting slaakt „Wanneer toch eindelijk die zucht om elkaar te veroordeelen eens een einde wilde nemen ! Wanneer men toch eindelijk maar eens wilde leeren, de zonde op te vatten als ziekte en den zondaar van de zonde te scheiden!"
Haagsche courant, 27-03-1936

Open link naar krant op Delpher
Mr. R. Houwink: „Gij menschen zijt van God", Bloemlezing uit de werken van de beide Blumhardts.
Met het opkomen van de dialectische theologie viel naast Kierkegaard en Kohlbrugge de aandacht ook op de beide Blumhardts, vader en zoon: Johann Christoph en Christoph. Ook de belangstelling voor Mottlingen, waar tot op heden het werk van de Blumhardti voortleeft, wekte bij velen de behoefte aan een nadere kennismaking met deze, twee profetische gestalten uit de latere periode der kerkgeschiedenis. De biografie van Zündel over Johann Christoph bleef nog altijd de beste en meest authentieke bron van informatie, Ds. J.J. Duskes Jr. heeft in „Een strijd om het koninkrijk Gods" no, 92 van de Libellen-serie, dit boekje van Houwink is nr. 119 in dezelfde serie) een populaire schets van de beide mannen gegeven. Deze anthologie bevat een serie goedgekozen kerngedachten der beide Blumhardts. Prof. J.H. Gunning schreef eens naar aanleiding van Rich. Rothe's „Stille Stunden": Waar geest is, kan elk deel van een geheel gemakkelijk een geheel op zichzelf worden. Daardoor heeft men in elk aphorisme van een geestrijk schrijver den man zelf in zijn geheel voor zich.... Deze opmerking geldt ook voor dit boekje en wijst de belangrijkheid er van aan: In elk van deze korte paragrafen heeft men den schrijver in zijn geheel. Want beide Blumhardts waren met geest vervulde menschen. Hun levensgetuigenis was: "Het Evangelie is een kracht, niet slechts een boodschap". En Roel Houwink zegt: "Dat is de sleutel tot dit boekje. Uitgevers zijn Bosch en Keuning te Baarn.
De Telegraaf, 29-03-1936

Open link naar krant op Delpher
Prof. dr. A.M. Brouwer, „De wording der Kerk."
Mr. Roel Houwink, „Gij menschen zijt van God."
Ds. J. Overduin, „Gelijk ook wij vergeven...."
Ds. W.A. Wiersinga, „Omgang met den Bijbel."
Ds. J. Verkuyl, „Gebedsleven"
Alle uitgaven van Bosch en Keuning te Baarn. Libellen-serie no. 173, 119, 155, 151 en 132. Wij kennen zoo langzamerhand de keurige Libelletjes, met hun vaak zeer artistieke omslagen. Typografisch zijn ze bijzonder mooi. Het boekje van prof. Brouwer bevat een inleiding tot de Handelingen der Apostelen, den brief aan de Galaten en de brieven aan de Thessalonikers. Deze studie bevelen wij ter oriënteering aan bij priesters.
Mr. Roel Houwink geeft een bloemlezing uit de werken van de beide Blumhardts.
Een fijn boekje over een teer onderwerp schonk Overduin ons. Wij treffen deze teederheid gelukkig niet in gezelschap van de scrupuloosheid aan.
Dr. Wiersinga's boekje over den omgang met den Bijbel kan apologeten en priesters inlichten over het practisch gebruik van den bijbel bij de Protestanten.
Hartelijk aanbevolen zij het werkje van Ds. J. Verkuyl, dat een gezonden kijk geeft over de plaats van het gebed in Gods Voorzienig bestel.
J. LAMMERTSE Lz.
De Tijd, 09-04-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster