Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


ONTVANGEN BOEKEN In de bekende Libellen-Serie, uitgegeven door de Fa. Bosch en Keunlng te Baarn, verschenen nu weer een 2-tal gedichtenbundels, n.l. van Willem de Merode, eenvoudige gedichten met teekeningen van A. Molenaar en Chineesche gedichten. Beide bundels bevelen wij gaarne ter lezing aan.De Noord-Ooster, 10-03-1936

Open link naar krant op Delpher
NIEUWE UITGAVEN. Poëzie in de Libellen-serie Uitg. Bosch & Keuning, Baarn. Wij ontvingen vier nieuwe deeltjes van de bekende Libellen-serie, alle gewijd aan de dichtkunst. Er zijn twee kleine, zeer goede bloemlezingen van oudere dichters, Bredero en Camphuijsen. Het aan Bredero gewijde boekje is samengesteld en ingeleid door dra. M.G. Schenk; het boekje over Camphuijsen is van dr. K. Heeroma. De laatste heeft zich op kundiger wijze van zijn taak gekweten; de inleiding van mej. Schenk is betrekkelijk oppervlakkig, al krijgt de lezer wel een indruk van Bredero's fel bewogen leven. De samenstelling der beide boekjes is echter goed en kan zeker geschikt worden geacht om deze beide klassieke dichters bij een grooter hedendaagsch publiek bekend te maken. Van den dichter Willem de Merode werden ook twee deeltjes in de Libellen-serie opgenomen. De Merode is zeldzaam productief en het aantal zijner dichtbundels stijgt nog elk jaar. Het is ook niet te ontkennen, dat zijn werk af en toe onder een al te groote vlotheid te lijden heeft. In het bundeltje „Eenvoudige gedichten" staan berijmingen van bijbelverhalen, die eenigszins ouderwetsch lijken en niet sterk geïnspireerd. Het boekje „Chineesche gedichten" is — het bazar-omslag ten spijt — beminnelijk en elegant, al lijkt ook in deze verzen het procédé wat te makkelijk. Voor de kenners van de vele werkelijk goede verzen, welke De Merode schreef, zijn deze twee boekjes niet onmisbaar. De Gooi- en Eemlander, 18-03-1936

Open link naar krant op Delpher
Chineesche Gedichten en Eenvoudige Gedichten, Willem de Mérode en Libellen-serie. — Bosch en Keuning, Baarn. Twee uitgaven in de aardige Libellenserie van Bosch en Keuning te Baarn, die overigens niet tot de sterkste behooren. De eenvoudige gedichten zijn voorzien van enkele decoratieve teekeningen van A. Molenaar. Tegen de Chineesche gedichten voel ik een instinctief bezwaar, dat zeer persoonlijk is en wellicht door een ander niet gevoeld zal worden. Na de schoone vertalingen, die Hans Betghe, Klabund en anderen ons van Li Tai Pé en zijn landgenooten gaven, treffen deze verzen, in stijl en visie inderdaad aansluitend bij het „genre" als een poging om van uit de Chineesche gesteldheid aan Chineesdhe gedachten, Chineeschen vorm te geven. Inderdaad doen deze verzen Chineesch aan. Maar toch bezitten zij iets geforceerds en onzuivers, eenvoudig omdat de auteur geen Chineesche, maar een Hollandsche gesteldheid heeft. Dit maakt, dat er iets halfslachtigs en onzuivers in den bundel gekomen is. Veel meer uit eigen sfeer en gesteldheid komen de eenvoudige gedichten, die, al behooren zij niet tot de Mérode's sterkste werk, hem eigen zijn naar motief en inhoud. Meest: Tot verzen geworden bijbelsche verhalen, die echter niet van een grootsche visie en sterke bewogenheid getuigen. Vitellus de wafelverkooper is een der beste gedichten uit het bundeltje.Haagsche courant, 08-07-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster