Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIEUWE UITGAVEN. Libellen-serie, Bosch en Keuning, Baarn.
De Keus van School en Beroep door Dr. J. Luning Prak. De Haagsche adviseur voor school- en beroepskeuze geeft hier behartigenswaardige wenken aan ouders die voor de vraag staan: wat moet ik nu met mijn kind dat de school heeft doorloopen?
Als de Oogst wordt ingehaald door D.J. van der Ven. Dit is het vijfde boekje van Van der Ven in de serie. Deze Libel vertelt over volksgebruiken in den oogsttijd.
Groente als Hoofdschotel door Hermien Manger. Ook voor deze Libel is het nu de tijd. De schrijfster geeft allerlei recepten voor het klaarmaken van rauwe groenten, groente stoomen en smooren, stamppot, sauzen, soepen, het bakken van groente enz. Ook geeft het boekje één en ander uit de moderne voedingsleer.
De Gooi- en Eemlander, 24-07-1935

Open link naar krant op Delpher
Weer drie nieuwe Libellen. De bekende Libellen-serie van de fa. Bosch & Keunimg te Baarm is weer met een drietal nummers verrijkt: Groente als hoofdschotel, door Hermien Mamger, met teekemiingen van Peter Lutz. No. 101. De schrijfster geeft allerlei recepten voor het klaarmaken van rauwe groenten, groente stoomen en smoren, stamppot, sauzen, soepen, het bakken vam groente, enz. Ook geeft het boekje een en ander uit de moderne voedingsteer. Voorts menu's voor het voorjaar, den zomer, den herfst en den winter. De teekeningen van Lutz zijn wel bizonrier geestig.
Als de oogst wordt ingehaald, door D.J. Vam der Ven. Geïllustreerd. No. 102. Dit is reeds het vijfde boekje in deze serie van den bekenden folklorist Van der Ven, die veel weet te vertellen van oude, nog levende gebruiken in ons land. In dit nummer vinden we een levendige beschijving van enkele oogstgebruikem, aangevuld met mededeelingen omtrent mythische en religieuse handelingen en over legendarische korenvrouwen en boemannen. Eem zeer interessant boekje.
De keus vam School en Beroep, wenken voor ouders, door dr. J. Luning Prak, adviseur voor onderwijs en beroepskeuze te 's Gravenhage. No. 109. De bekende Haagsche adviseur voor school- en beroepskeuze geeft hier behartenswaardige wenken aan ouders, die voor de vraag staan: wat moet ik nu met mijn kind, dat de school is doorloopen? Na een imleiding worden verschillende scholen voor voortgezet onderwijs besproken; daar behandelt de schrijver het psyohologisch onderzoek bij school- en beroepskeus, om tenslotte te belanden bij de beroepskeuze in wetenschap, techniek, handel en administratie.
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 05-08-1935

Open link naar krant op Delpher
........Een juiste keuze van school is dan ook een der grootste weldaden welke ouders aan hun kinderen kunnen bewijzen. Daarom bevelen wij aan allen, die binnenkort voor de beslissing staan, warm aan de lezing van het bondige geschrift "De keuze van school en beroep", wenken voor ouders, door dr. J. Luning Prak, adviseur voor onderwijs en beroepskeuze hier ter stede, welk geschrift is verschenen in de Libellen-serie bij Bosch en Keuning te Baarn. Men zal daarin o.m. interessante — maar ook ontstellende — gegevens vinden omtrent het zeer groote aantal „mislukkingen" op scholen voor voortgezet onderwijs; maar óók: vele nuttige wenken bij de keuze van een school. Wij kunnen slechts enkele grepen uit dit boekje doen. Na te hebben betoogd, dat het huidige gymnasium niet aan zijn bestemming kan beantwoorden, betoogt de schrijver, dat slechts een radicale ommekeer hier uitredding kan geven : een veel strengere selectie bij de toelating en een duchtige schifting bij Kerstrapport en eindrapport eerste klas. "Drie klassen gymnasium staan maatschappelijk achter bij drie klassen H.B.S., ook in promotierecht tot vakscholen. Zes klassen gymnasium is nog maar een torso, daarbij hoort nog een academische studie. Het gymnasium is slechts voorportaal der universiteit. "In wezen zijn alle rectoren en docenten van gymnasia het hier blijkbaar mee eens, want zij bedrijven een krasse ontvolking van hun school en laten de helft hunner leerlingen voor den eindpaal eclipseeren. Afwijzen vooraf of in de eerste klas ware humaner en redelijker. Wie op een echte opleidingsschool, die jaarlijks 20 leerlingen of meer naar het M.O. zendt, niet gemakkelijk tot de 5 besten behoort, beginne niet aan het gymnasium. Een 6 voor rekenen en een 7 voor taal vormen geen indicatie voor, maar tegen het gymnasium. Voor U.L.0. of 3 jaar H.B.S. kan dit toereikend zijn, dat hangt van de scholen af, maar het gymnasium verlangt 8 en 8 of 8 en 9." Over de Hoogere Burgerschool lezen wij: "Hoewel deze school dwazelijk geheel is ingericht als een opleiding voor Delft, waarheen slechts een onzichtbaar contingent. der H.B.S.-ers vertrekt — veel minder in feite dan naar de medische studie of den handel — is het groote voordeel, dat de afstand tot het practische leven iets minder groot is dan op de latijnsche school en vooral — een deugd die veel te weinig wordt geapprecieerd — dat het voltooien van drie klassen toch al een waardevol bezit is, n.l. toegang geeft tot diverse vakscholen en tot een beteren start in het bedrijfsleven...... Haagsche courant, 22-02-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster