Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIEUWE UITGAVEN Kamp om de Matterhorn, roman door Carl Hansel, uit het Duitsch door Joh. Hepp, uitg Bosch en Keuning, Baarn, Libellen-serie.
Als een roman is dit boek geschreven, dat berusten moet op werkelijke feiten, zoo levensecht geeft het de dingen weer. Het vertelt van den strijd om den Matterhorn te bestijgen, strijd met de moeilijkheden, die berg en atmosfeer bieden en wedstrijd onder de menschen. Spannend is dit verhaal van den strijd dien de Engelschman Whymper voerde om den berg te overwinnen en van het tragische lot van eenige metgezellen. Met prachtige foto's van den berg en omgeving is het smaakvol gebonden werkje verlucht.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 12-11-1935

Open link naar krant op Delpher
In de Libellen-serie van Bosch & Keuning te Baarn verschenen:
Kamp om de Matterhorn, roman door Carl Haensel. Uit het Duitsch door Joh. Hepp. Een uiterst spannende beschrijving van de eerste bestijging van de Matterhorn door den Engelschman Edward Whymper, die in 1865 den berg van de Zwitsersche zijde af overwon. Zijn poging was des te spannender, omdat tegelijkertijd een expeditie van den Italiaanschen kant naar boven ging. Whymper en de zijnen bereikten het eerst den top, bij de afdaling verloren echter vier zijner menschen het leven. Dit boeiend geschreven boek bevat prachtig foto-materiaal van de Matterhorn.
Uw zuster Eva door Jilles Limburg. Deze roman met religieuzen inslag is een naar het leven geschreven verhaal, dat treft door zijn eenvoud. De schrijver schildert hierin den moeilijken levensweg van een ongetrouwde moeder. Al ligt zijn kracht niet in beeldende karakterteekening, de levendige, sterk sprekende handeling plaatst zijn figuren in een fel licht, dat het wezen van zijn personen duidelijk doet zien en begrijpen.
Nieuwsblad van het Noorden, 16-11-1935

Open link naar krant op Delpher
Carl Haensel: KAMP OM DE MATTERHORN. Bosch en Keuning, Baarn. 14 Juli 1865 bereikte, met drie Engelschen en drie gidsen, Eduard Whymper als eerste aen top van den toen nog als onbestijgbaar bekendstaanden berg, den Matterhorn. Bij de afdaling stortten zijn drie landgenooten en twee zijner gidsen naar beneden en vonden ien dood; Whymper zelf en de oudste gids bereikten veilig het hotel. Van dezen tragischen tocht gaf Carl Haensel een fascineerende beschrijving, waarin hij er in slaagde, de hartstochtelijke begeerte en de onbeschrijfelijke voldoening van den alpinist op den lezer over te dragen, zoodat men dit boek lezend, den gevaarvollen tocht geheel en al beleeft. Ge weet, dat het ongeluk komen zal. Dat is historie en daaraan is niet te ontkomen. Als dan het koord breekt en vijf van de bergbeklimmers in de diepte verdwijnen, staat toch uw hart even stil, zooals dat van Whymper zelf stokte. Men moet de uitgevers er voor erkentelijk zijn, dat ze dit boek als een drievoudig nummer, fraai gebonden en geïllustreerd met zeer mooie Matterhorn-foto's, in de Libellen serie opnamen. Het is een boek, dat eerbied en liefde wekt voor de grootsche, de bijna ongenaakbare natuur, een boek dat, met zooveel andere beschrijvingen van ontdekkingstochten, de in ieder mensch levende behoefte aan heldenvereering goede richting kan en zal geven. Nieuwe Apeldoornsche Courant, 03-12-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster