Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


De reproducties zijn natuurlijk de hoofdzaak. De begeleidende tekst van H. Rendtorff treffen nu en dan ook de hoofdzaak, waar al ben ik dankbaar voor de soberheid in alle, doorgaans verminderden zij voor mij den indruk van Rembrandt's uitbeelding. Nu, dan maar weer de platen bekijken.Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, jaargang 24, 1935
NIEUWE UITGAVEN Libellen-serie. In de "Libellen-serie" van de uitgevers Bosch en Keuning te Baarn zijn nog verschenen: "Leiding van God", door ds. E.L. Smelik, geref. predikant in H. V. te Rotterdam. Schr. heeft dit werk samengesteld naar aanleiding van het begrip "guidance", dat tegenwoordig in de kringen der Buchman-beweging opgang doet; hij verzet zich tegen een niet doordacht gebruik van het woord, en zoekt den positieven inhoud van het begrip. "De weg tot het Geloof", door ds. J.C. Koningsberger, Herv. predikant te Amsterdam, die de wegen en middelen beschrijft, die tot een vast geloof kunnen leiden, en zich speciaal tot jonge menschen wendt. "Op Kagawa's arbeidsveld", door dr. ir. H.G. van Beusekom, die al eerder over Toyohiko Kagawa, den Japanschen evangelist, heeft geschreven, en die hierin nog eens een beknopt overzicht van zijn werken geeft. "Rembrandt en het leven van Jezus", etsen en teekeningen van Rembrandt, met een begeleidenden tekst van H. Rendtorff, uit het Duitsch bewerkt door mevr. E.H. Oberman—Graanboom. De tafereelen, die Rembrandt uit het leven van Jezus geschilderd heeft, zijn chronologisch gerangschikt; zü beginnen met de boodschap aan Maria en besluiten met den ongeloovigen Thomas. "De zin van Uw ziek-zijn", door dr. P. Stegenga Azn., Evang. Luthersch predikant te Amsterdam. "Niet vreezen, maar geloovig vertrouwen, zijn toevlucht nemen tot God die ons in het groote, heilige werk der Verzoening heeft opgenomen", is de boodschap die schr. in dit werkje te brengen heeft. "Het kindergebed", door ds. E.L. Smelik als boven. Na een beschouwing over het onderwerp geeft schr. voorbeelden van goede kindergebeden in poëzie en proza, ook een paar op muziek. Hij besluit met een literatuur-overzicht ter zake. Algemeen Handelsblad, 28-05-1934

Open link naar krant op Delpher
Libellen-serie. Uitgave Bosch en Keuning, Baarn. Met een boekske in een hoekske, Cum libello in angello. De benaming "libellen-serie" is aardig gevonden en geheel van toepassing op deze sierlijke boekjes met de libel in den linkerbovenhoek van het omslag. De uitgevers dienen hier een serie aan, die alle terreinen van het menschelijk leven bestrijkt. Zoover wij kunnen oordeelen naar de veertien ons toegezonden deeltjes, kunnen wij wel voorspellen, dat deze serie bij velen in den smaak val vallen; immers de afzonderlijke deeltjes zijn zeer geschikt als kleine geschenken onder het motto „Libellen onderhouden de vriendschap", terwijl de serie in haar geheel een waardevol bezit beteekent. Zoo vormt bijvoorbeeld een boekske als „Baby's eerste levensjaar", door Chr. Steketee, arts, een kostelijke handleiding voor jonge moeders bij de verzorging van haar kleintjes. In „De Schoonmaak" door S. van Dam en S.J. Manger en in „Kasten en bergruimten" door Vict. Hartogh Sniek zullen ongetwijfeld alle huisvrouwen belangstellen. .Eenvoudige leerbewerking" door Riek van der Heyden zal door vele jongedames op prijs worden gesteld om de practische, duidelijke uiteenzettingen en afbeeldingen welke het werk zeer vergemakkelijken. Voor hen, die belangstellen in folkloristische gebruiken geeft D.J. van der Ven een onderhoudend praatje onder den titel „Met brulfteneugers op stap". „Plantenleven in Indië" bevat een beknopte beschrijving' van enkele planten in Indië door Dr. L. van der Pyl, terwijl Dr. Ir. H.G. van Beusekom vertelt van het Evangelie in een Japansch dorp in zijn interessant boekje „Op Kagawa's arbeidsveld" waar mannen als Kagawa en Masuzaki zijn als brandende toortsen in een nacht van onwetendheid en afgodendienst. Voorts bevat de libellen-serie een paar boekjes van de hand van Ds. E.L. Smelik, n.l. ..Kindergebeden", dat uit paedagogisch oogpunt niet ontbloot is van belang en „Leiding van God", waarin schrijver onderscheid maakt tusscnen leiding als bestiering en leiding als aanwijzing. Deze vlot geschreven verhandeling is alleszins waard, gelezen en overdacht te worden. Een troost voor kranken is de sympathieke toespraak van Dr. P.Stegenga Azn.: „De zin van uw Ziek-zijn." Wie aan een zieke een attentie wil bewijzen die niet duurder is, maar misschien toch heel wat meer blijvende waarde heeft dan een bloemetje of een vrucht, verkwikke den lijder met dit libelletje! En wie aan jonge, zoekende zielen richting wil geven, moge zich bedienen van een handwijzer als „De weg tot het geloof," van Ds. J.C. Koningsberger! Ook op kunstgebied brengt de libellenserie een en ander. Zoo onder meer: „Rembrandt en het leven van Jezus," eene verzameling etsen en teekeningen van Rembrandt met begeleidenden tekst van H. Rendtorff. (Mi. zeer geschikt als geschenkje bij de bevestiging van jeugdige lidmaten). Na verwant aan dit mooie boekje is de bloemlezing uil Heiman Dullaart's gedichten, samengesteld en ingeleid door H.A. Mulder. Heiman Dullaart, die behoort tot den nabloei van onze Gouden Eeuw, was een leerling van Rembrandt. Er is van hem, helaas, slechts één schilderij bewaard gebleven, maar zijn verzen zijn rijk aan kleur en klank, aan rythme en rijm, aan gevoel, gedachte en geioof! Het zijn kostelijke paarlen, gegroeid op den bodem van een oceaan van levensveruieping en geloofservaring! Zijne gedichten die betrekking hebben op Christus en Zijn lijden, doen vaak denken aan de wonder-heerlijke belichting, welke Rembrandt's schilderijen eigen is. Ik begrijp nochthans, dat het meerendeel onzer tijagenooten niet meer in staat is, dergelijke poëzie ten volle te waardeeren doch liever de dwaasheden slikt, welke zich onder het etiket „moderne kunst ' aandienen. Wij hebben dit gezien zoowel op het gebied der schilderkunst als op dat der muziek en der letteren. Futurisme, kubisme, dadaïsme, jazz en zinneloos gerijmel hebben het kunstgevoel grootelij ks vertroebeld. Een voorbeeld hiervan is „De Kinkhoorn", eveneens in de libellen-serie verschenen, eene verzameling verzen van jonge Christelijke dichters. Er is in dezen kinkhoorn misschien wat, dat kinkt, maar bedroevend weinig, dat klinkt. Als de beste gedichten uit dezen bundel noem ik „Mijn boerenland'' van Jan H. de Groot, dat sterk doet denken aan Adama van Scheltema, zonder evenwel diens hoogte te bereiken, en „Gethsémané" van Willem Hessels. Overigens worden een paar onbeduidende proza-zinnen nog niet tot een gedicht, door ze in korte regels in te deelen; overigens moeten dichterlijke vrijheden nooit ontaarden in dichterlijke fouten door bijvoorbeeld het willekeurig afkappen van een woord, om rijm te verkrijgen. Zoo iets is hoogstens rijmelarij. Ook vind ik in dezen bundel van jonge, Christelijke dichters veel, wat met Christelijke overtuiging niets te maken heeft en dus niet onder dit etiket had moeten werden aangediend Een gedicht als "Vrouw Jansen gaat dood" (het moge vroom bedoeld zijn, ik twijfel daar niet aan) maakt op mij een profanen indruk. Waarlijk, deze jonge dichters mochten ter schole gaan bij een dichter als Heiman Dullaart, zij zouden zich dan zeker in het vervolg meer moeite geven, om poëzie voort te brengen. Tenslotte, de geheele serie overziende, wensch ik de uitgeversfirma geluk. Laat ze maar uitvliegen op alle winden, uw ranke libellen; laat ze dansen in den zonneschijn; licht vinden zij den weg door het geopend venster naar de binnenkamers van vele woningen, waar zij kennis, wijsheid, ontwikkeling, vreugde, troost of schoonheid brengen!
CORA WESTLAND.
Bredasche Courant, 17-09-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster