Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


De Libel-serie van Bosch en Keuning te Baarn.

Deze serie geeft in snel tempo een aantal belangrijke boekjes uit, die aantrekkelijk zijn door vorm en inhoud. Wij kunnen ze niet alle afzonderlijk aankondigen, maar gaarne schrijf ik eenige titels over van de sinds de laatste maanden verschenen deeltjes:

Belijdenis. Een sonnettenkrans van zon en zee en ziel door KAREL J. VAN DORP.
Gods kans, door H. DE GREEVE, Pr.
Verloving door Dr. G. BRILLENBURG-WURTH.
Karel Barth's aanval op deze wereld, door Ds. R. DIJKSTRA.
Wisselingen in het wereldverkeer, door Dr. H. COLIJN.
Teksten en termen.Misbruikte Bijbelwoorden verklaard door Ds. A.P. HEINER.
Geloof, hoop en liefde, deze drie, door Ds. J.C. HELDERS.
Uit het dagboek en de brieven van Willem de Clereq. Bloemlezing samengesteld en ingeleid door J.F. VAN HASELEN.
Leven met Christus, door Ds. H.A. WIERSINGA.
Voor onze zieken door Dr. J.H. GUNNING JHzn.
Aan het einde der reis, door idem.
Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, Jaargang 26, 1937.
EEN LIBEL VAN HENRI DE GREEVE
Van de hand van den bekenden radiospreker den Zeereerw. heer Henri de Greeve, naar wiens "Lichtbakens" maar al te graag wordt geluisterd, zal binnen enkele dagen een boekje het licht zien: Gods Kans. Dit werkje zal in de bekende Libellen-Serie van de firma Bosch & Keuning te Baarn worden opgenomen.
De Tijd, 2-11-1936

Open link naar krant op Delpher
BOEK EN BLAD
Een Libel van Pater Henri de Greve
Van de hand van den bekenden radiospreker, Henri de Greeve, naar wiens „Lichtbakens" door menschen van alle gezindten graag wordt geluisterd zal binnen enkele dagen een boekje het licht zien: „Gods Kans." Dit werkje zal in de bekende Libellen-Serie van de firma Bosch en Keuning te Baarn worden opgenomen.
Limburgsch Dagblad, 3-11-1936

Open link naar krant op Delpher
VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN. NEUTRALITEIT, door Prof. Dr. W.J. Aalders. Een woord over onze levenshouding. Libellen-serie no. 188. Uitg. Bosch en Keuning, Baarn. 'n Kostelijk boekje, dat we alle Christenen, die, 't zij veelszins nog uit een slechte traditie de „neutrale pers" lézen, in de hand zouden willen geven met een : neem en lees. De neutraliteit aldus de schrijver, gaat gekleed in een grijs pak, ze draagt de kleur van de mist. Neutraal zijn beteekent: losgemaakt uit zijn levensverband, levend-dood zijn. Neutraliteit in den strikten zin des woords is dus niet mogelijk. Tegenover de tegenstellingen in onzen tijd van uitersten is slechts plaats voor sprekende kleuren, niet voor het grijs. Practlsch is neutraal zijn onmogelijk, omdat de mensch nu eenmaal voor een goed deel afhankelijk ls van den kring waarin hij leeft. Wie t.a.v. de tegenstellingen waar of onwaar, goed en kwaad, heilig en onheilig zegt : Daar blijf ik van af, ieder mag daar het zijne van denken, spreekt als een karakterlooze. „Alle hoog opgeven over ruimte van oordeel en verdraagzaamheid en onpartijdigheid beteekent niets, als het gaat ten koste van overtuiging en karakter". „Zoo is dan de neutraliteit uit den booze", nen zin des woords inderdaad grijs, vrijwel kleurloos. Zij ls dan ook zonder kracht en bezieling en daarom onvruchtbaar". „Zoo is dan de neutraliteit in den algemee- aldus clteeren we nog. „Het kan niet en het mag niet mijn beginsel zijn. Ik sta niet op mezelf en leef niet voor mijzelf alleen. Ik heb te maken met wat om mij heen gebeurt. Ik moet opmerken, oordeelen en handelen. Het moet mij ter harte gaan, het doet een beroep op mij. Daarenboven ls het een schijn dat ik neutraal kan zijn. Ik doe ook door na te laten. Als ik alles laat gegaan terwijl ik moet en kan ingrijpen ben ik mede aansprakelijk voor wat er gebeurt". „Er bestaat een wijze en goede neutraliteit. Er zijn dingen, waarmede wij niets te doen hebben, die uitsluitend anderen aangaan. Daar moeten wij afblijven met onze handen en met onze gedachten. Niemand, aldus wijst de schrijver er tenslotte nog op, mag neutraal zijn t.a.v. zichzelf, den naaste, het gezin, de maatschappij, de school, de kerk, de staat. Er bestaat, zooals Dr. Kuyper het eens noemde „een de liefde kwetsende neutraliteit". Een neutraal gezin, is geen gezin, een neutrale school is geen school, een neutrale kerk is geen kerk, enz. Volstrekt onmogelijk is neutraliteit in betrekking tot God. Het is gehoorzaam of ongehoorzaam. Het goede tegendeel van de „onzinnige en onbehoorlijke" neutraliteit, die met God meent te kunnen doen wat men wil — is God stellen in het middelpunt van ons leven. Geen woord, dat de neutraliteit zoo ontmaskert als het woord van Jezus : Niemand kan twee heeren dienen, want hij zal den een haten en den ander liefhebben of hij zal den een aanhangen en den ander verachten". Gij kunt niet God dienen en den Mammon". We hebben al lezende de lust niet kunnen weerstaan uit deze Libel te citeeren. Gaarne aanbevolen. Het bolwerk der „neutraliteit" ook op persgebied moet vallen.
GODS KANS, door H. de Greeve Pr. Libellenserie no. 214. Uitg. Bosch en Keuning, Baarn. Deze Roomsche geestelijke verstaat de kunst onzen tijd te karakteriseeren met pakkende woorden. Zijn bedoeling met dit werkje is er op te wijzen dat bij de menschen geen heil is. Bij God alleen is redding voor tijd en eeuwigheid.
JAOOBUS REVIUS. 'n Bloemlezing uit zijn gedichten, ingeleid door L.M. Hagen. Libellen-serie no. 81. Uitg. Bosch en Keuning. Reeds eerder verscheen een Libel onder bovenstaande titel en met portret van Ds. Revius. Ze bevat een uitstekende keus uit zijn dichtwerk, dat zich inzonderheid ook in dit herdenkingsjaar naar we hopen in veler belangstelling zal mogen verheugen. Naast het ontroerende "'t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten" komen nog een 15-tal verzen ln dit schoone bundeltje voor.
Friesch Dagblad, 18-11-1936

Open link naar krant op Delpher
Libellen-serie Uitg. Bosch & Keuning, Baarn.
Wij ontvingen van de bekende Libellenserie wederom twee nieuwe deeltjes. Het eerste is een boekje van H. de Greeve pr. „Gods kans"; een levendig betoog, waarin deze uiteenzet hoe juist het huidige kritieke wereldbeeld de menschheid moet brengen tot een verdiept geloof. Het tweede is een geschrift van prof. dr. W.J. Aalders „Neutraliteit", waarin wordt betoogd, dat neutraliteit een in het maatschappelijk leven tegenover God en den medemensch ontoereikende houding is.
De Gooi- en Eemlander, 20-11-1936

Open link naar krant op Delpher
„Gods kans", door H. de Greeve, Pr. — Uitg. Bosch en Keuning, te Baarn.
De materieele en vooral de geestelijke nood van den ongelukkigen tijd, waarin wij leven, heeft reeds velen, die iets te zeggen hadden, naar de pen doen grijpen, staatslieden, economen en geestelijken. In de Libellen-serie, waarin reeds verscheidene knappe theologen van Protestantsche huize de gelegenheid hebben gehad zich te uiten over den geestelijken kant van de crisis, is nu het woord gegeven aan den bekenden R.K. priester H. de Greeve. „Gods Kans" noemt hij zijn boekje. Want, zoo betoogt hij, nu de menschen in alle opzichten blijken gefaald te hebben, moet God de kans worden gegeven. In forsche, gespierde taal, na eerst geconstateerd te hebben, dat wij, menschen — iedereen — er over móeten nadenken of wij dezen tijd wel goed gebruiken, teekent hij de dolle verdwazing van de hoogconjunctuurjaren na den wereldoorlog, toen er met geld gesmeten werd. Daarop is een tijd van crisis gevolgd, welke schr. noemt het fiasco van de liberale beschaving. Moedeloosheid en verzet heeft deze periode medegebracht; het had een tijdperk van bezinning moeten zijn. Het verschijnsel, dat wij „crisis" noemen, is volgens schr. niet anders dan een uiting van den natuurlijken drang naar herstel van de gewelddadig aangetaste orde. Deze tijd leert ons, dat de mensch nooit dichter bij God is dan in den uitersten nood. Staatkundig, filosofisch en economisch is alles vastgeloopen. Het eenige lichtpunt is, dat men in dezen boozen tijd voor God op de knieën wordt neergedrukt. Voor de oplossing hebben wij van de menschen. die alles verknoeid hebben, niets te verwachten. Fel geeselt schr. hen, die de internationale politiek drijven; officieele comedie noemt hij deze. Met sovjet-Rusland is Satan in den Volkenbond verschenen. Schr. kan den Volkenbond nog slechts als rem beschouwen. Het voornaamste ontbreekt er aan: beginsel. Wij, die nog leven, moeten de nieuwe toekomst maken en in praktijk brengen: „Zoek eerst het Rijk Gods". Men heeft geen recht Christus' woord „Zoek eerst het Rijk Gods" uit te lachen. Na eenige eeuwen van probeersels zijn uw eigen systemen mislukkingen gebleken, groote fiasco's, prullenwerk, revolutiebouw. Nu is het oogenblik aangebroken om God een kans te geven. Zijn systeem te demonstreeren. Waarom zou je dit beletten, knoeier, die de heele menschheid ongelukkig heeft gemaakt met je zelfzuchtige experimenten". Zoo luidt de overgang naar schrijvers betoog, dat het menschelijke alleen door het bovenmenschelijke wordt overwonnen.
Haagsche courant, 25-11-1936

Open link naar krant op Delpher
Vincent van Gogh, door J.A. Gerrisen, met 16 reproducties, No. 175 van de Libellen-serie.
Vincent van Gogh, de wondere mensch met zijn tragische levensgang en zijn vermaarde kunstwerken, wordt ons door dit kleine welverzorgde werkje van den heer Gerritsen wel heel dicht bij gebracht. "Enkele bladzijden als een aansporing tot een hernieuwd zoeken van het eerste contact, zoo bedoelt de schrijver het, en zoo is het zeker geslaagd; de zestien reproducties van werken van den kunstenaar uit verschillende perioden gekozen, geven een treffend beeld zijn werk.
Gods Kans, door H. de Greeve Pz.
Libellen-serie no. 214. Een tijdwoord van heftige bewogenheid, dit geschrift van den bekenden katholieke schrijver, oproepend tot het apostolaat het RijK van God, ook dan, als uit dit de marteldood zou vergen. „De mislukking van alle menschelijke pogingen om de wereld geestelijke en tijdelijke welvaart te geven, dit is Gods kans. Bij de menschen geen baat? Dan blijft God over. Zoo heeft de crisis dan toch een bedoelling. De crisis verarmt, maar schift ook en verdiept. Dat dan Zijn Rijk kome!
Leeuwarder Nieuwsblad, 26-11-1936

Open link naar krant op Delpher
H. de Greeve Pr. Gods kans, uitg. Bosch en Keuning, Baarn, Libellenserie no. 214. (1936). f 0.45. Zooals 't in de natuur is, waar de eene libel fijner en teerder van kleur is dan de andere, zoo is 't ook in het libellenrijk van de firma Bosch en Keuning. Wie van den uitgever het boekje van prof. Aalders en van Pater de Greeve tegelijk op zijn tafel ter recensie krijgt en de boekjes in deze volgorde ter hand neemt moet wel een aanmerkelijk verschil constateeren tusschen die beide geschriften, die beide handelen over onze huidigen dag en de levenshouding daarbij in te nemen. De Heer de Greeve is veel breedvoeriger dan prof. Aalders, maar aan qualiteit staat de publicatie over „Gods kans" verre achter bij het krachtig en boeiend pleidooi over de neutraliteit. In felle, vaak al te schreeuwende kleuren teekent de auteur de lichtzinnigheid en geldkoorts van den naoorlogschen tijd om vervolgens stil te staan bij den dreigenden ondergang, waarin we nu bevangen zijn. 't Geheel wordt breedvoerig geïllustreerd met 't vertellen van een film, die pr. de Greeve eens zag: „de ondergang van de Atlantic". Dit boekje is, in tegenstelling tot het geschriftje van prof. Aalders echt „volkstülich" geschreven, maar het is tevens te weinig ernstig, te luidruchtig, er is te weinig besef van gemeenschappelijke schuld en te weinig deemoed. Zoodoende komt er van het positieve: „Gods kans" niet veel naar voren; de uiteindelijke tendenz van de breedsprakige schildering der huidige wereldmisère is deze: „Als de menschen tegenvallen, valt de hemel mee. Bij de menschen geen baat? Dan blijft God over"! Wij kunnen een dergelijke opportunistische Godswaardeering weinig aantrekkelijk vinden. Dit boekje spreekt niet werkelijk tot het persoonlijk geweten van den lezer, en daar ligt toch o.i. „Gods kans"! Als dit de eerste R.K. publicatie is in de Libellen-serie dan is met dit boekje geen gelukkig begin gemaakt.
Prof. Dr. W.J, Aalders, Neutraliteit. Een woord over onze levenshouding, uitg. Bosch en Keuning, Baarn, Libellenserie no. 138 (1936) f 0.45. Dit is een kort maar krachtig betoog om in de levenshouding alle neutraliteit te laten varen en het tot een beslissing in het leven te laten komen. Onze tijd heeft dringend behoefte aan zulke korte, en kernachtige vertoogen; in de algemeene chaos, waarin we dreigen meegesleurd te worden hebben we geestelijke leiders noodig, die ons door hun moedgevend, ter verantwoording roepend woord voor vertwijfeling en onverschilligheid en defaitisme bewaren. Een van die aangewezen leiders is de man, die zoo suggereerend schreef over „den nood des tijds": prof. Aalders. Zijn stijl is vaak afgemeten, scherp en precies, hij voert een gesprek met U, zijn lezer, waarin geen woord teveel gezegd wordt, er wordt een greep op Uw ziel gedaan, een aanklacht en een opwekking tegelijk; ge móógt niet neutraal zijn: ten opzichte van Uzelf niet, Uw medemensch niet, Uw gezin niet, de school niet, de kerk niet, de staat niet, God niet. Zoo is dit gesprek inderdaad een aangrijpend gesprek, hartstochtelijk, het gaat er om „te zijn of niet te zijn". Inderdaad: de nood is groot, vooral de geestelijke nood, de nood der neutraliteit. Laat ieder met aandacht luisteren naar dit aangrijpend verhaal en tot een beslissing laten komen over eigen leven. H. v. O.
Bredasche Courant, 28-11-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster