Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


De inhoud van dit boekje wordt gedragen door velerlei ervaring. Dr. Stegenga heeft ongetwijfeld veel zieken bezocht en schrijft er nu voorzichtig en teeder over. Maar de opzet is te veel die van een verhandeling over verschillende gevallen. Te dikwijls moet hij zeggen: het kán beterschap worden of niet, enz. Voor wie zelf ziek zijn, lijkt dit boekje mij minder geschikt dan voor wie bezoeken brengen.Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, jaargang 24, 1935
NIEUWE UITGAVEN Libellen-serie. In de „Libellen-serie" van de uitgevers Bosch en Keuning te Baarn zijn nog verschenen: „Leiding van God", door ds. E.L. Smelik, geref. predikant in H. V. te Rotterdam. Schr. heeft dit werk samengesteld naar aanleiding van het begrip „guidance", dat tegenwoordig in de kringen der Buchman-beweging opgang doet; hij verzet zich tegein een niet doordacht gebruik van het woord, en zoekt den positieven inhoud van het begrip. „De weg tot het Geloof", door ds. J.C. Koningsberger, Herv. predikant te Amsterdam, die de wegen en middelen beschrijft, die tot een vast geloof kunnen leiden, en zich speciaal tot jonge menschen wendt. „Op Kagawa's arbeidsveld", door dr. ir. H.G. van Beusekom, die al eerder over Toyohiko Kagawa, den Japanschen evangelist, heeft geschreven, en die hierin nog eens een beknopt overzicht van zijn werken geeft. „Rembrandt en het leven van Jezus", etsen en teekeningen van Rembrandt, met een begeleidenden tekst van H. Rendtorff, uit het Duitsch bewerkt door mevr. E.H. Oberman—Graanboom. De tafercelen, die Rembrandt uit het leven van Jezus geschilderd heeft, zijn chronologisch gerangschikt; zü beginnen met de boodschap aan Maria en besluiten met den ongeloovigen Thomas. „De zin van Uw ziek-zijn", door dr. P. Stegenga Azn., Evang. Luthersch predikant te Amsterdam. „Niet vreezen, maar geloovig vertrouwen, zijn toevlucht nemen tot God die ons in het groote, heilige werk der Verzoening heeft opgenomen", is de boodschap die schr. in dit werkje te brengen heeft. „Het kindergebed", door ds. E.L. Smelik als boven. Na een beschouwing over het onderwerp geeft schr. voorbeelden van goede kindergebeden in poëzie en proza, ook een paar op muziek. Hij besluit met een literatuur-overzicht ter zake. Algemeen Handelsblad, 28-05-1934

Open link naar krant op Delpher
DE ZIN VAN UW ZIEK-ZIJN. — Een gesprek met zieken door Dr. P. Stegenga Azn. — Uitg.: Bosch en Keuning, Baarn. (Libellen Serie no. 17). Dit is een eenvoudig klein boekje van een predikant, die ook reeds voor de radio gesproken heeft over dit onderwerp, n.l. hoe de zieken hun ziekte in godsdienstig opzicht hebben op te vatten. Als katholiek kan ik het boekje zeer goed aanvaarden. Nochtans wordt toch door de lezing de indruk gewekt, alsof God met elke ziekte van een mensch een bepaalde bedoeling heeft. M.i. is het blijde aanvaarden in 't algemeen beter dan het onderzoeken, of daar een speciale bedoeling bij is. Het is de veiligste weg. Th. H. SCHLICHTING.De Tijd, 28-10-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster