Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


HELENE SWARTH.
In de Libellen-serie (uitgave Bosch en Keuning te Baarn) verschijnt deze maand een nieuwe bundel verzen van Hélène Swarth, getiteld Vrouwen. Binnenkort is het vijftig jaar geleden, dat De Nieuwe Gids werd opgericht, het tijdschrift, waaraan deze dichteres van het begin af haar medewerking verleende. Bij dat jubileum zal ook Hélène Swarth gehuldigd worden. Het tijdstip van verschijning van den genoemden bundel is dus welgekozen. Eind October hopt de dichteres haar 76sten verjaardag te vieren.
Het Vaderland, 30-09-1935

Open link naar krant op Delpher
Hèlène Swarth heden 76 jaar.
Heden (Vrijdag) herdenkt Helène Swarth, een onzer meest begaafde dichteressen, haar 76-sten verjaardag. Stephanie Héléne Swarth werd in 1859 te Amsterdam geboren en reeds in 1879 publiceerde zij haar eerstee dichtbundels, doch in de Fransche taal. Haar eerste Nederlandsche bundel was „Eenzame bloemen", welke in 1883 verscheen. Sedertdien heeft Hélène Swarth nog vele dichtbundels het licht doen zien en zelfs nu, op hoogbejaarden leeftijd, is de dichteres nog steeds begenadigd met de gave van het woord, waardoor zij nog steeds als woordkunstenares betiteld mag worden. Ter gelegenheid van haar 76-sten verjaardag is bij de fa. Bosch & Keuning te Baarn een bundel nieuwe verzen van Hëlène Swarth uitgegeven in de bekende Libellen-serie. Dit boekje draagt de titel „Vrouwen" en bezingt in een aantal schoone verzen de vrouw in haar meest uiteenloopende gedaanten en stemmingen. Schoonheid, levensangst, liefdeleven, moederschap, ouderdom, eenzaamheid, zij alle worden behandeld op een wijze, zooals slechts Hélène Swarth dat kan. Door J.M.Ph. Uitman is een gevoelvolle inleiding geschreven voor dit sierlijke boekske.
De Graafschap-bode, 25-10-1935

Open link naar krant op Delpher
Vrouwen. Nieuwe verzen van Hélène Swarth, met een inleiding vam J.M.Ph. Uitman. No. 147—148 in de Libellen-serie; uitgegeven door de fa. Bosch & Keunimg te Baarn,
Op Vrijdag 25 October is de bekende dichteres Hélène Swarth 76 jaar geworden en ter gelegenheid van haar verjaardag ie deze nieuwe dichthundel uitgegeven. Hélène Swarth kan gerekend worden tot „de tachtigers", want, om met den inleider te spreken, goeddeels is dit vrouwelijk talent gegroeid naast en door die eene periode van vernieuwd en jong levensgevoel, waarin de Schoonheid op „hartstochtelijke" en zeer „persoomlijke" wijze wend ver-„woord". Uitman heeft een van zeer veel piëteit getuigende inleiding over Hélène Swarth geschreven, waarin een beknopt, dooh zuiver oordeel gegeven wordt. Hoewel er in de verskunst van Helene Swarth weinig groei te bespeuren is, laten haar gedichten zich altijd weer gaarne lezen en het is daarom een goede gedachte van de „Libellen-uitgevers" geweest, om een nieuw bundeltje samen te stellen. 't Ziet er in den frisschen, smaakvollen omslag keurig uit.
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 30-10-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster