Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


TER AANKONDIGING. De nieuwste damproblemen. Nu de strijd om het wereldkampioenschap dammen algemeen de aandachtbezighoudt hebben de uitgevers Bosch en Keuning, te Baarn, als no. 140 in hun Libellen-Serie doen verschijnen "De nieuwste damproblemen" , door W. Hoekstra. Het boekje lijkt ons voor iederen damliefhebber van groot belang. Het bevat niet minder dan 136 problemen en combinaties, alle niet diagrammen, van de bekende auteurs en spelers, o.a. ook van den wereldkampioen Maurice Raichenbach. De inhoud is zoo gekozen dat beoefenaars van welke sterkte ook er de schoonheid van het spel in zullen ontdekken. De oplossingen zijn gegeven zonder commentaren, om zoodoende in klein bestek zooveel mogelijk materiaal bijeen te krijgen. Leeuwarder Nieuwsblad, 11-01-1936

Open link naar krant op Delpher
NIEUWE UITGAVEN „De nieuwste damproblemen", door W. Hoekstra. Uitg. Bosch & Keuning, Baarn. Als nummer 140 in de Libellen-serie is thans, nu het wereldkampioenschap dammen algemeen de aandacht bezig houdt, verschenen een werkje, dat niet minder dan 136 problemen en combinaties bevat van de bekende auteurs en spelers o.a. ook van den wereldkampioen Maurice Raichenbach. De composities zijn in hoofdzaak nimmer gepubliceerd en zijn evenals de problemen van diagrammen voorzien. De oplossingen zijn gegeven zonder commentaar, waardoor de belangstellende lezer geïnspireerd zal worden om de juistheid van iederen zet zelf te onderzoeken. De Gooi- en Eemlander, 14-01-1936

Open link naar krant op Delpher
EEN AANWINST VOOR DE DAM-LITERATUUR. In de bekende „Libellen-Serie'' van de uitgevers Bosch & Keuning te Baarn zal binnenkort verschijnen een nieuw damwerkje van den bekenden Haagschen Hoofdklasse-speler W. Hoekstra (de "Damflitsen"-redacteur van het weekblad „Het Damspel") onder den titel "De nieuwste damproblemen". Wij ontvingen een exempl. van dit werkje ter bespreking en daar wij deze nieuwe damuitgave een belangrijke aanwinst voor de damliteratuur kunnen noemen, zullen wij in deze rubriek hierover het een en ander mededeelen. Allereerst moeten wij onze bewondering uitspreken voor de bijzonder fraaie uiterlijke verzorging van dit werkje, waardoor het een sieraad in elke boekenkast is. Typografisch is het uitmuntend verzorgd en de in dit werkje voorkomende 136 diagrammen zijn zeer duidelijk. Hoekstra heeft kans gezien in dit boekje eene verzameling van 136 problemen en combinaties van de meest bekende problemisten en spelers bijeen te brengen, waarvan wij er hieronder een drietal laten volgen..............Nieuwe Apeldoornsche Courant, 18-01-1936

Open link naar krant op Delpher
Een nieuwe uitgave. Bij Bosch en Keuning, te Baarn, verscheen "De nieuwste damproblemen", door W. Hoekstra, een keurig boekje, zoowel naar inhoud als uitgave, met 136 stellingen op diagram. Het boekje is een onderdeel van de Libellen-serie en wordt in den handel gebracht tegen den prijs van f 0.45. Niet alle stellingen rechtvaardigen den titel; de prachtige slag No. 12S verscheen reeds in "Het Damspel" omstreeks 1912 en ook eenige andere stellingen zijn oude — zij het ook gewaardeerde — bekenden. Maar de schrijver geeft een verzameling fraaie combinaties, die het naspelen en onthouden waard zijn Een ervan, een prachtige combinatie van den heer A. de Graag, te Heusden. welke zoowel door stelling als afwikkeling uitmunt, laten wij hier volgen............................. De Telegraaf, 18-02-1936

Open link naar krant op Delpher
De nieuwste damproblemen. In de bekende "Libellen-serie" is bij de uitgevers Bosch en Keuning te Baarn verschenen "De nieuwste damprobiemen", een boekje, samen gesteld door den Haagschen dammer W. Hoekstra. Het werkje bevat niet minder dan 136 problemen en combinaties, alle met diagrammen, van diverse bekende auteurs en spelers. Vanzelfsprekend behoort daartoe ook de jeugdige Franschman Raichenbach, die onlangs met zooveel succes zijn wereldkampioenschapstitel verdedigde tegen onzen landgenoot Vos. De meeste combinaties, in het boekje voorkomende, werden tot nu toe nimmer gepubliceerd. De inhoud is zoo gekozen, dat spelers, van welke sterkte ook, er hun nut van kunnen hebben. De oplossingen zijn alle gegeven zonder commentaar. Haagsche courant, 22-02-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster