Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Schippers

De visscher van Nispenrode, druk 1, 159 blz.
G. K. C. 0. 3 z. p. 65 cent. Arnold Stavenaar, de eenige zoon van een rijk Amsterdamsch reeder, had het studentenleven vaarwel gezegd, en zeer tegen den zin zijner ouders, die vurige aanhangers van het Oranjehuis waren, vrijwillig dienst genomen in het Fransche leger, met de bedoeling om den bekenden tocht naar Rusland van Napoleon in 1812 mee te maken. Hij meende zich daardoor een hoogen rang en een schitterende toekomst te verwerven. Nog vóór het leger de Nederlandsche grens overgetrokken was, kreeg hij twist met een Fransch sergeant, die bij een inkwartiering in den Gelderschen achterhoek een boerengezin schandelijk mishandelde. In een tweegevecht moest de sergeant het onderspit delven, wat ten gevolge had, dat Arnold deserteerde en in zijn benarde positie liefderijk opgenomen werd door Job Mor, den visscher van het meer, dat bij het kasteel Nispenrode behoorde. Arnold ging door voor een neef van den visscher en stond weldra om zijn hulpvaardigheid en aangenaam karakter bij de bewoners van het dorp en de adellijke familie van het kasteel goed aangeschreven. Wel een paar jaar gelukte het hem en de familie Mor, voorzichtig als ze waren, zijn geheim te bewaren, doch eindelijk werd hij ontdekt door denzelfden sergeant dien hij neergeveld had, doch die, van zijn wonden genezen, in die streek was achtergebleven. Hij werd gevangen genomen om voor den krijgsraad terecht te staan, maar werd door zijn vrienden uit de gevangenis bevrijd en ontsnapte naar Duitschland. Volkomen genezen van zijn liefde voor Napoleon, nam hij dienst in het Pruisische en later in het Engelsche leger, terwijl hij als officier ook deelnam aan den slag bij Waterloo. Intusschen was hij door al die wonderlijke wegen van zijn lichtzinnigheid genezen en had vrede gevonden voor zijn hart. Teruggekeerd werd hij met open armen door zijn ouders ontvangen en door zijn huwelijk met de erfgename van Nispenrode werd de voormalige visscher heer van het kasteel. Een kostelijk boek, inzonderheid voor jonge menschen, die, door zucht naar roem en eer verblind, als kinderen grijpen naar schitterende, doch ras uiteenspattende zeepbellen. Dit verhaal kan, onder den zegen des Heeren, een groote roeping vervullen aan verloren zoons en afgedwaalde dochters, die hun eigen weg hebben gekozen, met Gods Woord, den bijbel hunner moeder, spotten, en hun ouders wetens op het hart hebben getreden. Hoofdstuk IV "In de eenzaamheid", waarin de verloren zoon tot zich zelf komt, is ontroerend van teekening. En vol nijpende spanning is "Ontsnapt", Hoofdst. XI. Dit boek bevat geen snelbekeering (p. 158). Wij zien het goddelijk zaad, dat in het hart gelegd is, langzaam al dieper wortel schieten, onder storm en stortvlaag, tot het in het einde heerlijke vrucht draagt. Of er aan deze roos dan geen doornen zitten? Rozen zonder doornen, wie kent ze? Op pag. 156 steekt o.i. zoo'n doorn: "Je moeder heb ik leren kennen als een engel van een mensch en je vader is een man met een hart van goud." Als wij wijs doen, zullen wij op de doornen der roos behoedzaam acht geven, en dan voorts ons volop verkwikken aan haar geur en fleur. Laten al onze oudere jongens en meisjes dit boek lezen. Het is als een groot bord aan hun pad, dat met sprekende kleuren roept: "Denk aan den gevaarlijken bocht! Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

W. Schippers

De visscher van Nispenrode, druk 1, 159 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. werk, 159 blz. in kart. band. Prijs f 1.25, leeftijd 12-14 jaar.
Korte inhoud: 't Begin speelt in 1812. Napoleon heeft ook uit Holland z'n troepenafd. opgeroepen voor den grooten tocht naar Rusland. Bij een troep chasseurs, is ook een vrijwilliger, een Amsterdamsen jongeling van goeden huize, die droomt van krijgsmanslauweren. Als de troep in een Geldersch dorpje rust, wordt een boer gemolesteerd door een donkerkleurige Fransche sergeant. De vrijwilliger komt voor z'n landslieden op, het draait uit op een tweegevecht, en de sergeant wordt neergeveld. De Hollander moet vluchten en vindt tenslotte een schuilplaats bij Job Muz, die vrij mag visschen in de meren van het kasteel Nispenrode. Daar blijft hij als z'n neef. Na vele avonturen doorleefd te hebben wordt de "neef" in 1813 door den Franschen sergeant herkend en gevangen genomen. Dorpsgenooten bevrijden hem echter, met behulp van den dorpssmid, en hij vlucht naar Duitschland, waar hij in het leger der "verbondenen" dienst neemt Later keert hij terug als officier in Nederlandschen dienst en komt als teruggevonden zoon in z'n familie in A'dam terug. Hij ontvangt het nichtje van den heer van Nispenrode als bruid tot belooning!
Beoordeeling: Dit verhaal van Schippers is aardig verteld en boeit zelfs hier en daar den lezer sterk. Niet alle werken van S. zijn voor onze schoolbibliotheken geschikt. Dit kan men echter met volle gerustheid lezen laten. De jongens zullen er zeker met genoegen van genieten. Aanbevolen. J. R.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930