Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCharlotte M. Yonge

De triomf der waarheid , druk 1, 62 blz.
Bij het inzien dezer vertaling trof het ons, dat wij hier uitgewerkt vonden en in de lijst van een aangenaam verhaal gesteld, een dier groote beginselen, waarvan het werk der opvoeding moet uitgaan. Het opleiden tot liefde voor waarheid. Ouders en onderwijzers zullen van den eenvoudigen dorps-schoolmeester veel kunnen leeren, dat zij omtrent deze zaak en den omgang met hunne kinderen en leerlingen in hot oog hebben te houden, en moge voor deze laatsten de zegen van het lezen blijken in hunne liefde tot de waarheid, dan heeft de schrijver niet tevergeefs zich met het overbrengen dozer 62 bladzijden bezig gehouden, en den uitgever komt dank toe voor den netten vorm, waarin hij dit boekje het licht doet zien.
(De Chr. Schoolbode)

Catalogus Callenbach, 1885
Open Catalogus