Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHerman

De twee zusters, druk 1
Een verhaal uit den tijd der Hervorming in Duitschland. Twee ouderlooze zusters, bij eenen oom inwonend, worden tengevolge van priesterheerschappij, voortdurend aangespoord, ontrouw te worden aan het Protestantsch geloof, waarin ze zijn opgevoed. ('t Is in 't jaar 1535.) Eene der zusters bezwijkt voor de verzoeking, de andere volhardt. Langs bittere wegen wordt de oom tot kennis der waarheid gebracht, en de ontrouwe dochter tot het geloof harer ouders teruggeleid. 't Is aantrekkelijk verhaald. De stijl is wat plat. Hier en daar hinderen drukfouten. Op bladz. 4 (in den ondersten regel) is het woordje "niet" uitgevallen. Op bladz. 5 moet "achttien à zeventien" zeker omgekeerd worden. De naam "Heer" voor Heere is ons hinderlijk. Ook in dit boekje is de Duitsche oorsprong goed merkbaar, niet alleen in sommige uitdrukkingen als : vrouw Trude, maar ook nu en dan in den zinsbouw. De plaatjes vonden wij minder mooi. De strekking is goed. Helder treedt aan het licht, dat wie standvastig is in het geloof, daarmede niet beschaamd uitkomt, alsmede, hoe de Heere menigmaal den weg des lijdens gebruikt, om tot het geloof te brengen. Aangenaam geschreven, wijst het met nadruk op het Woord des Heeren : "Wie vader of moeder liefheeft boven mij, is mijns niet waardig." Wij bevelen het gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Herman

De twee zusters, druk 2, 39 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1901 bij verschijnen van druk 1.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.