Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De wijnboer van St. Victor , druk 1, 90 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11~14 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: De wijnboer van St. Victor (Jean Cavier) was de Hervorming toegedaan. Dat was gevaarlijk, want koning Frans I van Frankrijk deinsde voor geen gruweldaden terug. De ketters moesten uitgeroeid worden. Er vallen dan ook in dit boek slachtoffers om des geloofs wille. Cavier bezocht ook de verboden vergaderingen der ketters, was ook in het bezit van een Nieuw Testament. Op een van die vergaderingen maakt hij kennis met Johannes Calvijn. Meerdere malen heeft hij hem nog ontmoet, doch in Parijs. Calvijn werd als een hert steeds opgejaagd. Eindelijk brak ook voor Cavier de tijd aan om huis en hof te verlaten, door het verraad van Lex, een afvallige. Ingeleid en voortgeholpen door Antoine, een koopman, wist hij te ontkomen en begaf zich naar Terrara. Daar werd Calvijn aangetroffen, welke de gast was van de Hertogin, welke de Hervorming geen kwaad hart toedroeg. Door tusschenkomst van Calvijn krijgt Cavier op het landgoed van den Hertog arbeid. Na een verblijf van een paar jaar brak voor Cavier en zijn gezin de blijde dag aan, waarop zij weer terugkeerden naar hun eigen huis en hof. De vervolgingswoede was zeer gematigd geworden. Algemeene op- of aanmerkingen: Een kostelijk boek vol leven, boeiend en degelijk. Een boek boek voor onze jeugd, hoewel ouderen er ook met genoegen in zullen lezen. De uitvoering is af.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De wijnboer van St. Victor , druk 1, 90 blz.
G. K. 0. (Cartonnen band). 10 t. d. t. 50 cent. In St. Victor, een voorstad van Parijs, woont de wijnboer Jean Cavier. Hij is de Hervorming toegedaan, en komt in aanraking met Calvijn, die nu en dan een verboden samenkomst leidt. Als er groot gevaar dreigt voor den Hervormer, laat Cavier hem in een wijngaardenierspakje ontsnappen. Cavier verbergt een tijdlang een gedeelte van de "Institutie", welke door Calvijn verder wordt afgewerkt in Bazel. Op de vlucht wordt Calvijn vergezeld door den zoon van Cavier en een paar knechts, Lex en Antoine. De eerste besteelt Calvijn en wordt later "ketterjager". Antoine komt van Lex te weten, dat den wijnboer gevaar dreigt. Hij vlucht nu naar Ferrara, waar ook Calvijn is aan het hof van de Hertogin. Cavier komt als wijngaardenier in haar dienst en ontmoet er den hervormer. Ook hier is Calvijn niet langer veilig. Met behulp van Antoine vlucht hij naar Genève. Cavier komt weer in 't bezit van zijn wijngaard te St. Victor, en ontvangt er de vertaling van de "Institutie". De ondertitel van deze pakkende vertelling zou den indruk kunnen wekken, dat Calvijn de hoofdpersoon is. Dat is niet juist. Er zijn meerdere personen, die een hoofdrol spelen, maar aan het verhaal doet dit niets af. Lectuur als deze is steeds welkom, omdat de geloofstrouw en de geloofsmoed der Hugenoten een belangrijk motief blijft.. Dit mooie boek, - ook wat de typographische verzorging betreft, onberispelijk kan krachtig worden aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

P. de Zeeuw J.Gzn.

De wijnboer van St. Victor , druk 1, 90 blz.
P. de Zeeuw beschrijft ons hier op boeiende wijze enkele episodes uit het leven van den jongen Calvijn. Wij zijn in het Frankrijk van Frans I, 1530, toen zooveel menschen om den geloove vervolgd en gedood werden en de samenkomsten der Gereformeerden niet dan in het grootste geheim konden plaats hebben. Jean Cavier, de wijnboer van St. Victor, is een van deze "ketters", die in stilte voor hun geloof strijden; hij komt in contact met Calvijn en biedt hem een tijdelijke schuilplaats als deze moet vluchten. Ook hijzelf wordt verdacht, maar hij kan tijdig uitwijken naar Italië, waar hij door voorspraak van Calvijn te werk wordt gesteld in de tuinen van het hertogelijk paleis te Ferrara. Jaren later, als de vervolgingen in Frankrijk verminderd zijn, kan Cavier tot zijn groote vreugde met zijn gezin terugkeeren naar zijn vaderland. Een mooi boek, waaruit spreekt hoeveel de menschen in die gevaarlijke tijden over hadden voor hun geloof. Leeftijd 10-14 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1949
P. de Zeeuw J.Gzn.

De wijnboer van St. Victor , druk 2, 85 blz.
Prijs f 0,95; geïll.; jongens- en meisjesboek; 11-14 jaar.
Inhoud: De wijnboer van St Victor (Jean Cavier) was de Hervorming toegedaan. Dat was gevaarlijk, want koning Frans I van Frankrijk deinsde voor geen gruweldaden terug. De ketters moesten uitgeroeid worden. Cavier bezocht ook de verboden vergaderingen der ketters, was ook in het bezit van een Nieuw Testament. Op een van die vergaderingen maakt hij kennis met Johannes Calvijn. Meerdere malen heeft hij hem nog ontmoet, doch in Parijs. Eindelijk brak ook voor Cavier de tijd aan om huis en hof te verlaten. Door tussenkomst van Calvijn krijgt Cavier op het landgoed van een hertog arbeid. Na een verblijf van een paar jaar brak voor Cavier en zijn gezin de blijde dag aan, waarop zij weer terugkeerden naar hun huis en hof. De vervolgingswoede was zeer gematigd geworden.
Conclusie: Een kostelijk boek vol leven, boeiend en degelijk. Een goed boek voor onze jeugd, hoewel ouderen er ook met genoegen in zullen lezen. De uitvoering is af.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De wijnboer van St. Victor , druk 2, 85 blz.
G.K.C.B. 10 t.d.t. In St. Victor, een voorstad van Parijs, woont de wijnboer Jean Cavier. Hij is de Hervorming toegedaan, en komt in aanraking met Calvijn, die nu en dan een verboden samenkomst leidt. Als er groot gevaar dreigt voor de Hervormer, laat Cavier hem in een wijngaardenierspakje ontsnappen. Cavier verbergt een tijdlang een gedeelte van de „Institutie", welke door Calvijn verder wordt afgewerkt in Bazel. Op de vlucht wordt Calvijn vergezeld door de zoon van Cavier en een paar knechts, Lex en Antoine. De eerste besteelt Calvijn en wordt later „ketterjager". Antoine komt van Lex te weten, dat de wijnboer gevaar dreigt. Deze vlucht nu naar Ferrara, waar ook Calvijn is aan het hof van de Hertogin. Cavier komt als wijngaardenier in haar dienst en ontmoet er de Hervormer. Ook hier is Calvijn niet langer veilig. Met behulp van Antoine vlucht hij naar Genève. Cavier komt weer in 't bezit van zijn wijngaard te St. Victor, en ontvangt er de vertaling van de „Institutie". De ondertitel van deze pakkende vertelling zou de indruk kunnen wekken, dat Calvijn de hoofdpersoon is. Dat is niet juist. Er zijn meerdere personen, die een hoofdrol spelen, maar aan het verhaal doet dit niets af. Lectuur als deze is steeds welkom, omdat de geloofstrouw en de geloofsmoed der Hugenoten een belangrijk motief blijft. Dit mooie boek, — ook wat de typographische verzorging betreft, onberispelijk — kan krachtig worden aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

P. de Zeeuw J.Gzn.

De wijnboer van St. Victor , druk 3, 85 blz.
prijs 95 cent; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: St Victor is een voorstad van Parijs. Daar woont in de Hervormingstijd de wijnboer Pierre Cavier, die als een der eersten de nieuwe leer is toegedaan. Zijn huis en gezin is een toevluchtsoord voor Johannes Calvijn. Voor z'n zorgen krijgt hij eerst een exemplaar van de Institutie in het Latijn en later één in het Frans. Strekking: Door dit mooie verhaal de belangstelling voor en de kennis van de grote Hervormer te bevorderen. Condusie: Dit boekje zal door de rijpende jeugd gaarne gelezen worden, omdat de schrijver op onderhoudende wijze vertelt. Jongens en meisjes van 12-14 jaar hebben hier een prachtig boek, dat we in alle opzichten:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De wijnboer van St. Victor , druk 5, 90 blz.
Dit boekje is een hernieuwde uitgave van het boekje, dat indertijd bij Meinema te Delft verschenen is. Geschikt voor jongens en meisjes van 11 en 12 jaar. Prijs: f 11,75. Korte
Inhoud: De wijnboer Jean Cavier is in Parijs getuige van een terechtstelling op de brandstapel. Daar heeft hij een eerste ontmoeting met Johannes Calvijn. Cavier is een groot vereerder van Calvijn. Vanaf dat ogenblik gaat hij voor in de huisgemeente bij Ca-vier. De vervolging blijft echter niet uit. Na een jaar van omzwerven vlucht Calvijn naar Bazel. Daar kan hij zijn levenswerk, het schrijven van de Institutie, voltooien. Tenslotte weet Farel hem over te halen het werk in Genève op te nemen.
Conclusie: Het is een historisch verhaal rondom de hervormer Calvijn. Het verhaal is goed verteld. De kinderen zullen het aandachtig lezen. Godsdienstig is het volkomen aanvaardbaar. Fijn, dat het nu in een moderner omslag uitkomt.
Eindoordeel: warm aanbevolen. L. C.L.M.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1985

Open Boekbeoordeling.