Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.A.M. Renes-Boldingh

De olifantennacht, druk 1, 61 blz.
G. K. C. 0. 8 t. d. t. 35 cent. Buiten een klein dorp in Batakland, waar nog heidenen wonen, gaat een moeder met 3 kleine kinderen haar jongen, Tahi geheeten, tegemoet, die in de stad op een Zendingsschool geplaatst is en nu met vacantie komt. Thuis gekomen vertelt hij, wat hij daar geleerd heeft en hij getuigt bij zijn huis- en dorpsgenooten van den Heere Jezus. De radja (dorpshoofd) en de datoe (priester) staan vijandig tegenover hem en dreigen de menschen met de wraak van de bégoe's (geesten van afgestorvenen), als ze niet bij hun oude geloof blijven. Maar als er gevaar komt in het dorp door troepen olifanten, die hun rijstakkers vernielen en menschen dooden, bereikt de priester met zijn tooverformules niets en wijst Tahi allen op den Heere Jezus, die alleen verlossen kan. En waar nu in den olifantennacht althans niemand van de menschen getroffen wordt, erkennen radja en datoe de macht van den Heere Jezus. Zoo wordt door het getuigenis van den jongen Tahi het dorp voor den Heiland gewonnen, terwijl de zendingsgemeente zorgt, dat er een kerk komt en dat ook in hun stoffelijken nood voorzien wordt. Een boekje, dat oriënteert inzake Indië kan goede diensten bewijzen, niet alleen om de aardrijkskundige kennis van de jonge lezers te verrijken, maar ook om liefde tot de zending te bewerken. Inzoover is dit een leerzaam verhaal, vooral omdat kennis wordt gemaakt met de zeden en gebruiken der Bataks. Maar we hebben ook onze bezwaren. De ommekeer bij den radja en den datoe gaat buitengewoon snel, al durven we de mogelijkheid niet ontkennen. Erger is, dat we telkens den indruk krijgen, dat het minder om de geestelijke dingen gaat dan om de natuurlijke, dat het meer gaat om van de maatschappelijke dan van de geestelijke ellende verlost te worden. Ook de heidenen moeten weten, dat er een Heiland is, die van de macht der zonde verlost. En daarop is o.i. hier niet genoeg de aandacht gevestigd. Overigens onthouden we het boekje onze aanbeveling niet.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

M.A.M. Renes-Boldingh

De olifantennacht, druk 1, 61 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 10-14 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Een jongen uit Batakland gaat op school ver van van z'n dorpje. Na een paar jaar komt hij thuis en vertelt daar van den Heere Jezus. De Radja en de Datoe (tooverpriester) zijn daarom boos op hem. Het dorp wordt echter op zekeren nacht, ondanks alle tooverijen, door een kudde olifanten overvallen. Pahi getuigt in het duister van den nacht en temidden van het gevaar van Zijn helpenden Heiland. De olifanten trekken gelukkig voorbij, al hebben ze wel wat schade aangericht. Door het geloofsvertrouwen van dezen jongen worden de Datoe en de Radja voor het Evangelie gewonnen. Er komt nu een kerkje op dit dorp en Pahi ontvangt van de Europeesche regeeringspersoon een mooien platenbijbel. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is nu eens een fijn boekje om liefde voor de zending aan te kweeken. De Indische toestanden en gewoonten worden heel goed beschreven. Jammer dat "Heere" ook hier van de e is beroofd. Dat is dan ook de eenige opmerking, die we op dit werkje hebben. We willen het daarom niet missen voor onze jeugd, daarom
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.