Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.H. Huisman-Schippers

De vijfde, druk 1, 75 blz.
G. K. C. 0. 12 t. d. t. 40 cent. Men zal niet ontkennen kunnen, dat de auteur naar een splinternieuw motief heeft gezocht. Maar men zal evenmin kunnen loochenen, dat elk onmiddellijk als een bezwaar voelt, dat we hier te doen hebben met een verzonnen verhaal. 't Gaat over vier vriendinnen; een van deze schoolmeisjes vertelt van een nichtje te Rotterdam. Daar zijn zulke leuke clubs. En nu willen ze er ook een oprichten. Allen vóór. De "leuke" club, die wordt opgericht, is een.... spaarclub. Maar - waarvoor ze sparen zullen, weten de meisjes nog niet. Uitslag van de deliberatie is: ze zullen sparen voor een lokaal voor werkloozen in den winter!! Die werkloozen moeten dan "van onze centen hun eerste kopje thee hebben, of hun pijp tabak"!! Het actueele viertal krijgt kwestie, of Gonnie, een meisje dat pas ter plaatse kwam wonen, óók mee mag doen. Guus is er tegen. Toch gaat 't door. En dan verloopt 't verhaaltje verder volgens 't bekende recept: Spaarbusje plotseling verdwenen. Guus werpt verdenking op Gonnie. Gonnie is beleedigd en verdrietig. Gevolg: verwijdering. Straks komt uit: Gonnie onschuldig. Verzoening volgt. Al is het motief stellig "gezocht", toch moet aan den verteltrant de lof van vlotheid niet worden onthouden. Psychologisch zijn er zeer goede trekken in. De opstokerij van Guus en de meisjes onder haar suggestie, en toch die innerlijke onrust, dat is alles mooi geteekend. Ook het tafereeltje van meester met de werkvrouw heeft karakter, en evenzoo de stugheid van Guus, die haar trotschheid niet overwinnen kan, ook al ziet ze, dat ze ongelijk heeft. De zegen der zachtmoedigheid komt klaar naar voren. Maar het godsdienstig gehalte is zwak, vooral de evangeliseerende strekking. Die bepaalt zich tot het avondgebed. Om deze reden bevelen we het verhaal slechts onder voorbehoud aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

J.H. Huisman-Schippers

De vijfde, druk 1, 75 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het is een zeer aardig meisjesboek. Vijf meisjes hadden te zamen een clubje gevormd om te sparen voor het crisiscomité. Elke week deden zij een kleinigheid in een busje. Maar wat wilde? Eens was het busje "zoek" en toen viel de verdenking op een der vijf. Gelukkig kwam 't spoedig uit, dat Gonnie, de vijfde van het clubje, op wie de verdenking was gevallen, onschuldig was. De andere vier gingen daarop naar Gonnie, om hun excuus aan te bieden. Dit was vooral voor Guus, een van het vijftal, die de beschuldiging het eerst had uitgesproken, een zware gang. Na veel strijd overwon ze, en ging. Toen de tijd van de opening van het "Tehuis" gekomen was, was de gift "der vijf" afgezonderd, om besteed te worden voor de tractatie van den openingsavond. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig loopend verhaaltje. Daarmee is echter nog niet gezegd, dat het een Christelijk verhaal is. En juist dat ontbreekt er aan. Zondebesef ontbreekt Godsdienstige strekking zwak. De teekening van de werkvrouw, moeder van kinderen met een leeftijd van vijf en drie jaar veel te oud. blz. 37 en 45.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.