Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJac. van Amstel

De voetbal, druk 1, 110 blz.
G.K.C.0. 14 t.d.t. 55 cent. De titel geeft den inhoud volledig aan. In een voetbalgeschiedenis zijn allerlei ruwe en wilde, ongedachte en vreemdsoortige dingen te verwachten. De gang van zoo'n harden bal valt niet wiskunstig te berekenen. Jan kreeg dien voetbal als verjaringsgeschenk. Hij heeft er meer angst en verdriet dan genoegen van gehad. Nadat de bal hem op vreemdsoortige wijze door een oude vrouw, welke Jan en zijn kameraden er mee "gemolesteerd" hadden, was verdwenen (de oude "tooverkol" had hem weggekaapt) werd hij half verbrand en geheel bedorven door Jans zusje gevonden. Later kreeg Jan, toen gebleken was, dat hij het kwade zooveel mogelijk goedgemaakt had, een anderen voetbal terug. De sfeer van het boekje is volkomen in den veelzeggenden titel uitgedrukt. Roepen, schreeuwen, wild door elkaar vliegen, anderen overlast aandoen, zelfs plagen en treiteren, met name een zonderling oud vrouwtje, dat eigenlijk zelf de speelbal van die jongens wordt. De tooneeltjes zijn naar 't leven geteekend. Echt een jongensboek. De conflicten van Jan en zijn zusje Mien, een klikspaantje, worden mooi geteekend. Aan de oude vrouw Peter heeft de schrijver met succes veel kleuren van zijn palet ten koste gelegd. Een stokdoof, achterdochtig mensch, die geen anderen strijd kent dan dien tegen die "apekoppen". Een vrouw, die niet schijnt te weten, dat er een God is, en ook niet weet, dat ze een ziel heeft. Een schril contrast vormt zij "zwaar leunend op haar stok", met die jongens, die zoo vlug zijn als de wind. Er loopt door dit verhaal een gouden draad, die de tooneelen verbindt: het Schriftwoord, dat niet 7 maal, doch 70 X 7 maal moet worden vergeven. De auteur zal zeker, als hij rustiger uitbeeldt en de onderscheidene motieven ernstiger toetst, in de toekomst nog veel kunnen presteeren. De deugden van dit boekje vermogen echter volstrekt niet de groote gebreken te compenseeren. Zulk een wilde, woeste voetbalhistorie werkt o.i. paedagogisch averechts. Het is alsof vóór alles vaststaat, dat de bengels moeten "schoppen". Dat is hun recht. En ieder moet daarmee maar genoegen nemen. Het komt er minder op aan, of een oud of ongelukkig mensch er door wordt gehinderd. Al onderhoudt meester deze baltrapper om den overlast, dien ze anderen aandoen, veel te weinig wordt tegen dit wilde en verwilderende spel gewaarschuwd. Dat kan trouwens ook niet, getuige het slot en tevens de "clou" van het boek, aldus luidende: "Er zat een voetbal in!" Hierrnee is het boekje gekarakteriseerd. Wij achten den voetbal in elken vorm en in elke verhouding verderfelijk. De ervaring. Heeft ons teveel geleerd, dan dat we nog in eenig opzicht het pleit voor deze sport zouden durven voeren. Tientallen jongelieden zijn juist door den voetbal ontvallen aan de catechisatie en ontzonken aan de Kerk. De voetbal heeft in dit opzicht zeer ruïneerend gewerkt. O.i. is de voetbal daarom contrabande. Juist omdat dit boekje spant en boeit, en door de jeugd verslonden zal worden, achten we het ondanks zijn deugden, gevaarlijk. Ook om de vele scheldpartijen en ruwe uitdrukkingen is het een slechte leerschool. De jongens maken daarin al te gemakkelijk groote vorderingen. Het spijt ons, dat we de uitdeeling van dit boekje stellig moeten ontraden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

Jac. van Amstel

De voetbal, druk 1, 110 blz.
Leeftijd 8-12 jaar. Jongensboek. "Wie kwaad doet, kwaad ontmoet", luidt het spreekwoord. Jezus Christus heeft ons echter geleerd, dat we tegenover het kwaad, ons aangedaan, vergeving zullen plaatsen. We moeten zelfs zeventig maal zeven malen vergeven! Deze moeilijke les wil het verhaal van den voetbal ons leeren. Die voetbal heeft heel wat ellende veroorzaakt. De jongens gebruikten hem niet alleen voor hun spel maar plaagden er ook een oude vrouw mede. Die oude vrouw nam wraak en vernielde den bal. In zoo'n geval is het zoo moeilijk voor een jongen te vergeven! Toch heeft Jan dat gedaan, maar niet in eigen kracht. Geeft dit prachtige boekje gerust uw leerlingen in handen. Wij gelooven, dat ze er blij mee zullen zijn en gij geeft hen tevens iets degelijks. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.