Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De groote koning , druk 1, 79 blz.
Wat de inhoud van dit verhaal is, laat de titel wel raden. In den trant van Bunyan's "Christenreize" spreekt het van eenige jongelingen, die de komst van den Koning der koningen verbeiden. Sommigen hunner zijn niet waakzaam, zij veronachtzamen hunne roeping, terwijl anderen, tamelijk nauwgezet, maar nog al eens wankelmoedig zijn. Een hunner echter betoont zich zeer getrouw, deze wordt met bijzondere eer gekroond. Ook de struikelenden ontvangen vergiffenis en gaan de heerlijkheid in. Maar de trouweloozen worden gestraft. De allegorische vorm is hoogst moeilijk. Neemt men dit in aanmerking, dan mag gezegd worden, dat de Schrijver vrijwel geslaagd is. Taal en stijl zijn goed. De letter is helder en flink. De plaatjes zijn zeer mooi, behalve dat op den omslag. Dit stelt iets onmogelijks voor. De zeer bonte omslag is niet in harmonie met zulk een ernstig verhaal. Hoofdbedoeling is aan te toonen, dat ieder hier op aarde zijne eigene plaats heeft, die hij om geene enkele reden willekeurig mag verlaten. Eene zeer ernstige en belangwekkende gedachte, die wel met nadruk mag aangedrongen worden, vooral in onzen tijd, waarin velen meenen, op eene andere manier voor de heilige beginselen te moeten strijden, dan hun aanlegen roeping toelaten. Er gaat door dit boekje eene ernstige waarschuwing uit tegen traagheid en zorgeloosheid in den dienst des Heeren. Het Maranatha klinkt steeds met kracht als grond- en hoofdtoon van dit allegorisch verhaal. Vele ernstige gedachten, fraai ingekleed, komen telkens op verrassende wijze den aandachtigen lezer treffen. Dit boek kan voor onze jongelieden zeer nuttig zijn. Voor kinderen is het uiteraard minder geschikt. De vermaning: "Wees getrouw op uwen post" kan in onzen tijd, waarin zooveel gevaar is van omgeleid, afgeleid en verleid te worden, inzonderheid tot onze jonge menschen niet te vaak worden gebracht. Wij bevelen dit boekje gaarne aan. Het is eenvoudig genoeg, om door jongelieden te worden verstaan en degelijk genoeg, om ook menig volwassene te leeren, te stichten en - zelfs te beschamen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.