Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

De timmerman van Nimes of de nachtelijke verrassing , druk 5, 47 blz.
Dit mooie boekje vraagt in bijzondere mate onze aandacht. 't Is de eersteling op dit terrein van den geliefden Auteur, welke later door zeer veel goeds en schoons is gevolgd. Na veertig jaren, beleeft dit verhaal een vijfden druk. 0fschoon het oud is, 't is geenszins verouderd. Dit boekje draagt eenigszins het karakter van een jubileum-uitgaaf. Het bevat het voorbericht bij den eersten en een woord vooraf bij den vijfden druk. "Met bijzonder genoegen", zoo zegt de Schrijver, "leid ik deze nieuwe, vijfde uitgaaf bij de lezers in. 't Is nu een 40 jaar geleden, dat de timmerman voor het eerst verscheen; de eersteling, in zekeren zin althans, van de lange reeks verhalen voor jong en oud die ik verder mocht geven. God heeft dit boekske den weg voorspoedig gemaakt. "Blijve er Zijn zegen op rusten." De Uitgever heeft het een nieuw kleed aangetrokken en indien wij de eerste uitgaaf met dezen vijfden druk konden vergelijken, zou verrassend in het oog vallen, hoezeer wij op den weg der kinderlectuur, ook wat den vorm aangaat, met reuzenschreden zijn vooruit gegaan. Dit werkje met zijn mooien omslag, sprekende plaatjes en pittige zwartjes lokt inderdaad tot lezen uit. Jacob Moderan, wiens broeder Julius in den tijd der Hugenoten te Nimes om de belijdenis der waarheid werd verbrand, geeft in dit verhaal een bewijs van beleid, opofferende liefde, volhardenden ijver en geduld. Het doorvijlen van de staven van een zwaar ijzeren hek, waaraan hij drie weken lang alleen des nachts werkte, werd het middel om den gevangene te bevrijden. Ook deze eersteling vertoonde reeds het stempel, die al de werkjes van dezen vruchtbaren Schrijver kenmerkt en siert: de inhoud is aantrekkelijk en wordt, door vele nuttige leeringen en treffende opmerkingen gekruid. Gaarne geven wij dit boekje daarom onze hartelijke aanbeveling mede op zijn nieuwen tocht. Het moge nog voor velen tot rijken zegen strekken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A.J. Hoogenbirk

De timmerman van Nimes of de nachtelijke verrassing , druk 6, 48 blz.
De timmerman van Nimes of de nachtelijke verrassing : een waar verhaal uit den tijd der Hugenoten en ten dienste van hen, „die in Frankrijks historie niet thuis mochten zijn", geeft de schrijver een overzicht van de toenmalige omstandigheeden. Op dezen achtergrond treedt de geschiedenis van Jacob Maderon, een timmerman, wiens broer terwille van het Evangelie zijn leven op het schavot moest laten, in een helder licht. Ook hij zou zoo graag iets doen voor zijn Meester. Prediken als de gevallene kon hij evenwel niet. En toch is er voor hem een taak weggelegd. Het hek van de waterleiding te Nimes is voor een gedeelte de eenigste afscheiding tusschen stad en buitenwereld. Als hij dus de spijlen daarvan doorvijlt, is er een gelegenheid voor de burgers van het nabijgelegen Protestantsche Genlis om de stad te overrompelen. Zijn plan gelukt, trots allerlei moeilijkheden en onder zijn leiding nemen de vrienden bezit van Nimes en bevrijden de slachtoffers van Rome's dwinglandij. Een boekje, dat onze jongens van 10-14 jaar niet uit handen zullen leggen voor het uit is. Eén gekleurd en eenige zwarte plaatjes. Aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921