Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De jonge waterdraagster van Rawa-Roeska , druk 1, 16 blz.
Een Rutheensch meisje, uit Hongarije, dat lezen noch schrijven geleerd heeft, ziet eerst haar broer, daarna ook haar vader naar het oorlogsveld gaan. Met haar moeder blijft zij achter. Over den landweg, waaraan haar woning staat, trekken telkens soldaten naar het front. Zij voorziet die van water. Zij gaat zelfs naar het oorlogsterrein, waar zij de strijders in de loopgraven frisch water aanbiedt. Als zij ook binnen de vuurlinie komt, wordt zij gewond. Een harer voeten moet afgezet worden, en zoo komt zij te Weenen in 't hospitaal. Vanwege den Keizer wordt zij verzorgd en door velen met rijke geschenken vereerd. Een vlot geschreven verhaaltje, dat de kinderen, vooral nu wel, met graagte zullen lezen. Een fout is, dat de Schrijver te weinig teekent en te veel zelf aan 't woord is. Dat hij eindigt met een gepast woord ter toepassing, wekt onwillekeurig een glimlach. De Uitgever heeft het uiterlijk van dit boekje onberispelijk verzorgd. Mooie plaatjes: zoowel op den omslag als voor bet titelblad, versieren het. De strekking is niet duidelijk. Misschien wil de Schrijver in het licht stellen, hoe zelfs kinderen nuttig kunnen zijn, en dat er aan weldoen zegen verbonden is. Het lijkt er wel wat op, dat hier de oude opvatting nog wordt voorgestaan, dat de deugd altijd beloond wordt. Voor Roomsche kinderen, zal het boekje - indien zij het lezen - een versterking zijn van de overtuiging, dat men goede werken moet doen. Voor Gereformeerde kinderen is 't ook wel prijselijk, dat zij goede werken doen, als zij maar in 't oog houden dat er geen verdienstelijkheid in ligt. Wij hadden wel gewild, dat de Schrijver dit duidelijker in 't licht had gesteld. Het boekje is vrij kleurloos neutraal, ook al wijdt de Auteur aan het slot nog een enkel woord aan den Zaligmaker, die voor de Zijnen stierf. Wij zien niet veel nut in het verspreiden van dit hoekje en kunnen het slechts matig aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.