Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD.K. Wielenga

De verbannen prins, druk 1, 142 blz.
geschikt voor een leeftijd van 12-13 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Omboe Daï, een Indische prins, wordt ter opvoeding gebracht bij den Zendeling van Noord. Wij worden bekend gemaakt met Indische toestanden en gewoonten, den gang van het Zendingswerk, de moeilijkheden der practijk. Van Omboe Daï hooren wij de gedachten over de verhouding van vorst en onderdaan. Bij zijn vader merken we de fanatieke zucht tot het behoud van het oude. Dat spreekt uit zijn onrust, n.l. dat zijn zoon besmet zal worden met de leer der Christenen en alzoo straks het geloofsleven der stam zal worden bestreden. Omboe Daï komt tot het geloof in Christus, breekt dus met de vereering der afgoden, dit maakt dat er een scheiding komt tusschen hem en zijn vader. Hij wordt verbannen. Algemeene op- of aanmerkingen. Dit werkje met genoegen gelezen. Op eenvoudige en aantrekkelijke wijze wordt verteld over moeilijkheden en mogelijkheden der Zending. De uitspraak op blz. 74 en 75: "Bewaar het in uw lever en overdenk het in uw buik," hadden we gaarne nader verklaard gezien. Zoo zullen de kinderen deze heidensche uitspraak niet begrijpen.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
D.K. Wielenga

De verbannen prins, druk 1, 142 blz.
G. K. C. 0. 16 t. d. t. 65 cent. Een vorstenzoon op Soemba, Oemboe Dai komt, door zijn vader gebracht, wonen in het huis van den zendeling Van Noord en is al spoedig goede vrienden met diens kinderen. Op een reisje naar zijn geboortedorp, Parai Madita, met den zendeling en zijn kroost, beleven zij allerlei avonturen, waarbij Oemboe Dai zijn vriendje Guus redt van een wissen dood. Op die zelfde reis bezoeken zij in het tuindorp een school en wonen ze een Zendingssamenkomst bij. Oemboe Dai, die, na verschillende scholen doorloopen te hebben, met beslistheid kiest en uitkomt voor den Christus, wordt door zijn vader verbannen als hij zich wil laten doopen, maar blijft standvastig en belooft daardoor, straks als hij radja zal zijn geworden, veel voor de uitbreiding van het Christendom onder zijn heidensche stamgenooten. Dit Zendingsverhaal is vol van uitnemende kwaliteiten. Levendig en aangrijpend. Wat wordt die Oemboe als een echte vorstenzoon geteekend. En wat een voortreffelijk tacticus openbaart zich de zendeling. Het verhaal is vol leering voor jongen en oude lezers over het volksgeloof der heidenen, hun zeden en gewoonten. Hoe komt tegen dien donkeren achtergrond dat Zendelingshuis en die Zendelingsschool treffend uit. En wat weten sommige leerlingen daar veel van de Bijbelsche Geschiedenis. Aangrijpend is de toespraak van den Soembaneeschen evangelist tot zijn dorpgenooten. Hij spreekt over het "Groote Boek" en den "Nieuwen Weg". Zijn taal is vol van pakkende beeldspraak als hij handelt over den Heiland en de Samaritaansche vrouw. De Hollandsche lezer zal er van opkijken als hij de vermaning leest: "bewaar dit woord in uw lever en overdenk het in uw buik" (75). En hoe komt hier duidelijk uit het verschil tusschen den dienst des Woords en een Evangelisatiesamenkomst. We vragen telkens om zendingsverhalen. Hier is er één; geen product van fantasie achter de schrijftafel, maar door een man van de ervaring, ontleend aan de doorleefde werkelijkheid. Welk een verschil met die fantasie-verhalen vol kinderpret of kindertwist en keuvelarij. Dit boek is in alle opzichten "prima". Bijzonder aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934