Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoh.H. Been

Door den Franschen tijd naar Oranje, druk 1, 108 blz.
Geïll. omslag, 39 illustraties in zwartdruk. Prijs 45 ct. Dit boekje is verdeeld in 16 hoofdstukken. Het vangt aan met het vertrek van den Prins van Oranje van Scheveningen en eindigt met den terugkeer van diens zoon en wat daarop volgde. Het verhaalt van de ellende, die tusschen 1795 en 1813 hier geleden werd, en schetst de blijdschap, die door den val van Napoleon en den terugkeer van den Oranjetelg gewekt werd. Het verschaft aardig wat feitenkennis en is nergens stootend of ruw. Voor zoover wij konden nagaan, is het verhaal trouwe, ware historie. Ook is de stijl alleraangenaamst. Het boekje leest prettig. De toestanden worden zeer duidelijk voorgesteld. Merkbaar is het, dat de Schrijver thuis is in oude dingen. Een groote verdienste is, dat het boekje zoo rijk geillustreerd is, en dan nog wel met stukken van historische rariteit. Een paar sportprenten, een paar kaarten van ons land onder den Franschen tijd, een paar manuscripten: de photographische reproductie maakt het boekje hoogst interessant. De uitdrukking op blz. 87 : "Lieve hemel nog toe!" is een onchristelijke uitdrukking. Van diep graven en doordringen tot den wortel dezer historie is hier echter geen sprake. Het woord, waarmede de Stadhouder den stand der zaken kenschetste "God heeft een twist met Nederland", enz. wordt hier niet in herinnering gebracht. De heer Been spreekt aan het einde van zijn boekje het vertrouwen uit, dat de volkeren, die de woorden van ons "Wilhelmus" niet verstaan, er toch wel uit begrijpen zullen, " Wie ons schild en betrouwen is gebleven en dat wij ons gelukkig gevoelen onder het huis van Oranje, hetwelk met ons geleden en gestreden en ook overwonnen heeft." 't Komt ons voor, dat de Schrijver over zijn lezers even gunstige gedachten heeft. Ook zij zullen wel verstaan, dat God de geschiedenis geleid heeft, al spreekt hun onderwijzer (de Schrijver van dit boekje) het niet uit. Een enkele, heel zwakke aanduiding acht hij blijkbaar voldoende. Wij denken daar anders over en wenschen het beslist uitgesproken te zien, dat Gods hand in al deze historiën is. Daarom achten wij dit boekje, dat vlot geschreven, rijk geillustreerd en netjes afgewerkt is, voor onze Gereformeerde Zondagsscholen niet geschikt. Wij begeeren meer, meer diepte vooral. En wíjl wij bij het onderwijs in de historie, als eerste factor rekenen: "God in de geschiedenis" te erkennen, kunnen wij dit boekje ook voor onze jongelieden slechts onder voorbehoud aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913