Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.A.G.J. Gilles

De zachte winter, druk 1, 23 blz.
Hoofdpersoon in dit onbeduidende verhaal is Schelto, een 11-jarige jongen uit Indië, die bij zijn grootmoeder in huis komt. Het hoofdmoment in deze "belangrijke"(?) geschiedenis is het feit, dat een 40 stuks bloembollen, door den held van 't verhaal in een hoek van het priëel geworpen, tengevolge van den zachten winter vroeg in het voorjaar uitgeloopen zijn en dat deze ineengegroeide bloemmassa verdeeld wordt tusschen grootmoeder, de moeder van zijn vriendinnetjes en den vader van zijn schoolmakker, van wien hij in den grond der zaak vroeger een afkeer had. Iets specifiek Christelijks wordt in het boekje niet gevonden. Van zonde en berouw, van schuldvergeving en zelfs van Jezus als den Verlosser, is in dit boekje geen sprake, al komt het woord Heere een enkele maal voor. Het trachten om zonder meer het kwade goed te maken is niet voldoende. Begane zonde moet beleden voor God, en waar ze den naaste treft, ook aan hem. 't Is zeer bezwaarlijk, in dit verhaal een strekking te ontdekken. Hoogstens kan het deze zijn, dat kinderen ook jegens die volgens hun meening beneden hen staan, vriendelijk moeten zijn. Een kind mag niet driftig, niet hoogmoedig, niet onverdraagzaam zijn, alles uitnemend - maar het wordt o.i. te zwak aangebonden. Het mooie uiterlijk van dit boekje overtreft den inhoud verre. De plaatjes zijn heel aardig. Flinke letter. Heldere druk. Maar een schoone verpakking is niet bij machte een onbeduidenden inhoud in waarde te verhoogen. Niet aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.