Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De knecht van de Molenhoeve, druk 1, 157 blz.
De Molenhoeve is een boerderij, in de vorige eeuw ergens in Holland gelegen. De boer is gestorven. De weduwe bleef met twee jeugdige kinderen over en een trouwen knecht. De weduwe Boutersen met Herman en Dolf en den knecht Bastiaan. Allerlei rampen komen over het huis der weduwe, maar Bastiaan is onder alles even trouw. Dolf, de oudste zoon, past eerst niet zoo goed op, brengt zijn moeder in financiƫele moeilijkheden en wordt, met berouw teruggekeerd, om zijn moeder te helpen, vrijwillig soldaat. Herman wordt, nadat Dolf in den vreemde gestorven is, zijns vaders opvolger. Maar Bastiaan is steeds de trouwe raadsman en helper van moeder en kinderen. Bastiaan zelf was eens door Boutersen half dood opgenomen, liefderijk verpleegd en zoo op de Molenhoeve gekomen en gebleven. De Schrijver, bekend om zijn onderhoudenden verhaaltrant, handhaaft hier zijn roem. Hij teekent zijn hoofdpersonen zoowel van binnen als van buiten. Er is weinig beschrijving, veel actie in het verhaal, zonder dat het nog vermoeiend is. Ook is de actie echt natuurlijk. Die jongensoorlog in 't eerste hoofdstuk; de ontmoeting van meester Jonas en zijn oud-leerling in de trekschuit, in het derde; het koffiedrinken, in het elfde; 't is alles zoo echt naar 't leven geteekend. Op blz. 57 en op blz. 61 zal Basliaan een enkele maal door Boutersen moeten vervangen worden. Taal en stijl zijn levendig, los, correct. De illustraties zijn ook goed. De Schrijver, die er in al zijn geschriften op uit is, om de werken Gods, zoowel in de genade als in de natuur, te doen zien, houdt ook in dit verhaal denzelfden koers. Hij vertoont die werken zoo natuurlijk, zoo onopzettelijk, zoo naar het leven, zoo waar. Bastiaan is godvruchtig, naar zijn aard. De jongens, naar hun karakter. De weduwe, naar hare positie. Hun vroomheid is geen opgelegde, omgehangen vroomheid; zij is leven, van God geschonken, door den Heiligen Geest gewrocht. Uit de benarde tijden, die hij schildert, doet hij het oog afwenden van de omstandigheden om op te zien tot den Heere, die aller menschen lot bestuurt en bij Wien alleen veiligheid is ook in den grootsten nood. Zulk een verhaal kan in den bangen tijd, dien wij nu beleven, onder 's Heeren zegen een groote roeping vervullen. Wij bevelen het gaarne en met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.