Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNetty Faber-Meynen

Dikkie's brief, druk 1, 32 blz.
G. K. 0. 8 t. d. t. 16 cent. Schilder Brugge is van het dak van een villa gevallen, heeft een been gebroken en inwendige kneuzingen bekomen. Hij wordt thuis verpleegd en maakt zich bezorgd, dat hij zijn werk verliezen zal, en als hij weer hersteld mag zijn, werkloos zal worden. Zijn geloovige vrouw bemoedigt hem en maant tot vertrouwen. Kleine Dikkie, die pas een paar maanden op school gaat, heeft hooren vertellen van een meisje, dat den Heere een brief wou schrijven. Dat wil hij ook doen en dan zal Vader weer beter worden. Stilletjes pakt hij den inktkoker en knoeit in het schrift van Jaap, zijn broer, en vlekt alles met inkt. Door Moeder wordt hij voor straf naar bed gestuurd. Later hoort Moeder, wat Dikkie eigenlijk had willen doen. Nu bidden ze samen om Vaders herstel. God verhoort 't gebed en later is het feest, omdat Vader weer genezen is. Een heel kinderlijk en eenvoudig verhaal, op voortreffelijke wijze verteld en waarbij juist de beteekenis van het gebed en van het geloovig vertrouwen uitnemend tot zijn recht komt. De wijze van vertellen is zeer onderhoudend. Het misverstand omtrent Dikkie's bedoeling wordt psychologisch beschreven. Het geheel maakt een aangenamen indruk. De uitdrukking "de lieve Heere", die hier en daar voorkomt, zagen we liever gewijzigd. Het oblong formaat en de goede illustraties vormen een prettig geheel. Er zijn goede lessen uit dit kleine boekje te leeren. Het bevat een aansporing voor de ouderen om de kleinere kinderen beter te begrijpen, waar ze zoo licht veroordeeld worden uit verkeerd begrip van hun daden. Omdat er een echt Christelijke geest uit spreekt, bevelen we het met blijdschap aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1934

Netty Faber-Meynen

Dikkie's brief, druk 1, 32 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dikkie heeft op school van de juffrouw gehoord, dat er eens een meisje was geweest, dat een brief schreef aan den Heere Jezus. De juffrouw had er bij verteld, dat we dat niet kunnen doen, wel bidden. Dikkie had dit niet gehoord. Hij zal ook een brief schrijven aan den Heere Jezus en daarin vragen of de Heere vader beter wil maken. Dit bezorgde hem een hoop narigheid. Stilletjes nam hij het schrift van zijn broer en maakte dit vol vlekken. Toen moeder dat zag, werd ze boos en zonder wat te vragen, werd hij naar bed gestuurd. Later op den avond vernam moeder Dikkie's bedoeling en bracht hem aan het verstand, dat we den Heere niet kunnen schrijven, maar als we wat willen vragen, moeten bidden. Algemeene op- of aanmerkingen: In ons vertellen moeten we zeer voorzichtig zijn, om geen verkeerde begrippen te wekken. Zoo ook in dit boek. De vertelling werd oorzaak van de briefschrijverij. Het komt ons voor, dat we dergelijke beschouwingen dan ook beter uit een boekje kunnen laten. Het woord Heer en Heere wordt gebruikt. Bij nauwkeurige lezing blijkt, dat de schrijfster het woord Heer voor kinderen en Heere voor groote menschen uitspraak gebruikt. Is dit wel juist? Zoowel ouden als jongeren spreken ons inziens van Heere. Godsdienstige inhoud heel zwak.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.