Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De landweerman van Veelust , druk 1, 61 blz.
Dit boeiend verhaal heeft de verdienste "up to date" te zijn. Het handelt over Nederlands mobilisatie in 1914. Een jonge, ijverige boer, levende uitsluitend voor zijn boerderij, moet als landweerman Harer Majesteits mobilisatiebevel opvolgen; uit zijn werkkring weggerukt, komt hij, te midden van zijn soldatenleven en door bemoeiingen met Belgische vluchtelingen in aanraking met een godvreezend echtpaar. Langzamerhand wordt hij van het zondige in zijn vroeger leven overtuigd en bekeert hij zich van harte tot God. Om de duidelijke en levendige beschrijving van drieërlei feit, dat in ons land diepen indruk gewekt heeft, nl. den angst op 31 Juli en 1 Aug., het bombardement van Antwerpen en de aankomst der Belgische vluchtelingen, zal dit boekje zeker opgang maken. Jammer, dat het veel te vluchtig bewerkt is. Vooral in de teekening van natuurtafereelen en bijzondere episoden schiet het tekort. Taal, stijl en correctie zijn slordig. Enkele voorbeelden uit de zeer vele: Pag. 7: Na zijn dienstplichten te hebben vervuld, keerde bij weer huiswaarts, na eerst te zijn overgegaan bij de landweer. Zulke onmogelijke zinnen komen telkens weer voor. Voorts: ligt, voor licht, bl. 27; grenzen, voor grens, bl. 49; naamlooze, voor namelooze, bl. 59; waar, voor daar, bl. 61 En wat zal een boerenjongen zeggen van opgevangen paarden? Waarom toch geen vruchten dragen in plaats van afwerpen?, bl. 4. Waarom in een kinderboek woorden als Panslavisme?, bl. 31. Wat den inhoud en het doel van dit verhaal aangaat, kan het niet anders dan geprezen worden. En om zijn actualiteit, èn om zijn uitnemende strekking, dat God de harde benauwing dezer tijden gebruikt, om afgedwaalden weer terug te brengen tot Zijn dienst. De figuur van den timmerman Jansen is, als een man van echt-christelijke wijsheid en godzaligheid, niet onverdienstelijk geteekend. De bekeering van den landweerman, door middel van den eenvoudigen timmerman, bij wien bij in Brabant is ingekwartierd is gezond schriftuurlijk. Ondanks de genoemde gebreken, kunnen wij dit boekje gerustelijk aanbevelen. 't Is vooral voor jongens van 10-13 jaar bijzonder geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.