Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Een aardig drietal, druk 1, 40 blz.
Eene geschiedenis van drie kleine kinderen, waarvan de oudste nog maar zes jaar is. Een kleine wijsgeer. Hij meent "een kindje van den Heere Jezus" te zijn, vertelt zijn zusje de scheppingsgeschiedenis, bidt voor zijne moeder, dat hare hoofdpijn verdwijnen moge, maar slaat vlak daarna de dienstbode, omdat zij zijn prentenboek niet op de goede plaats leide. Later stoot het driftige kereltje bij eenen vijver zijn tweede zusje, Willie, in het water. De moeder valt daarbij flauw van schrik. Met moeite wordt het meisje door eenen vreemde gered. Het ongeval berokkent, de moeder een ernstig zenuwlijden, zoodat zij in het ziekenhuis verpleegd worden moet. De kinderen komen nu onder de hoede eener tante, die echter den rechten tact mist, om ze goed te leiden. Deze beproeving draagt voor het karakter der kinderen eene kostelijke vrucht. Wel een aardig boekje, doch tot de beste pennevruchten dezer begaafde Schrijfster kan het niet worden gerekend. Het is haar niet altijd gelukt, hoezeer zij het beproefd heeft, recht kinderlijk te zijn. De hoofdinhoud van dit boekje bestaat uit gesprekken. Dit is in lectuur voor de jeugd een gebrek. Daardoor worden de kinderen wel bezig gehouden, maar boeien en aangrijpen doet zulk een boekje niet. Ook is de inhoud der gesprekken menigmaal zeer onnatuurlijk. Kareltje is veel te wijs voor zijnen leeftijd. Hij spreekt tot zijne jongere zusjes, alsof hij haar vader was. Ook in dit geschriftje worden "Heer" en "Heere" gedurig met elkaar afgewisseld. Dit wekt het vermoeden, dat de Schrijfster aan ieder zijnen zin heeft willen geven. De vorm is goed. De plaatjes zullen ongetwijfeld het kinderoog bekoren. Moesten wij de onnatuurlijkheid in de gesprekken laken, dit verhindert ons niet, andererzijds in het boekje veel te prijzen. In de eerste plaats heeft het goede paedagogische kracht, wijl het den kinderen leert, reeds vroeg tegen hunne zonden te strijden; doet zien, dat die strijd zwaar is, maar ook doet verstaan, wat het zegt: "Als ik zwak ben, dan ben ik machtig." Ook komt de leer van zonde en genade er duidelijk in uit. Zie pag. 15: "Het is door den Heere Jezus alleen, dat wij den hemel mogen binnengaan. Als Hij de straf niet op zich had genomen, dan bleef de deur altoos voor ons gesloten". Daar twee goede eigenschappen staan tegenover één formeel gebrek, zou een afkeurend oordeel onbillijk zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.