Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. Luitingh

Een angstige kerstavond in het woud , druk 2, 24 blz.
Een vader vertelt op eenen Kerstavond, te onstuimig, om naar de Kerstfeestviering te gaan, eerst de geschiedenis der geboorte van Christus aan zijne kinderen, waarna de moeder een verhaal doet van haren vreeselijken angst en van hare wonderbare redding, toen zij als 9-jarig meisje verdwaald was in een WestIndisch bosch. Juist toen zij om redding bad, hoorde een zendeling haar, die haar medenam naar zijn huis. Daar vierde zij feest ('t was ook op Kerstavond) bij den Kerstboom. En de zendeling liet niet na er op te wijzen, hoe God hem langs eenen omweg naar het bosch geleid had, opdat hij de redder zou worden van een meisje. Zoo werden de kinderen verzoend met de teleurstelling, die het ongunstige weder hun eerst bracht. Taal en stijl zijn goed. In de correctie troffen wij enkele onnauwkeurigheden aan. Dit is in eenen tweeden druk dubbel hinderlijk. Het verhaal is boeiend geschreven. Dat in een werkje van 24 pagina's, de geschiedenis, waarop de titel doelt, pas op bladzijde 12 begint, achten wij bedenkelijk. Het boekje ziet er lief uit. 't Is met heldere letter gedrukt. Het plaatje is minder goed geslaagd. Wat een klein meisje moet voorstellen, lijkt wel een oud vrouwtje in kinderkleeren. Evenwel vergete men niet, dat men voor den lutteler prijs van 10 ct., die bij getallen nog tot op de helft vermindert, geene hooge eischen mag stellen. De strekking is aangegeven op pag. 23: "hoe de lieve Heiland alles bestuurt en regelt, en een Verhoorder is van hen, die tot Hem roepen." En lager : "Zoo zorgt de Heere voor de zijnen en daarom is het zoo goed, Hem aan te roepen, terwijl Hij nabij is. Daarom", enz. Ofschoon in dit verhaal enkele onwaarschijnlijkheden voorkomen; hoewel ook hier de Kerstboom weer niet ontbreekt; niettegenstaande dit boekje wel wat aan den oppervlakkigen kant is, kunnen wij het om zijne uitnemende strekking toch wel aanbevelen. Er komt niets in voor, dat met de Gereformeerde belijdenis strijdt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J.C. Luitingh

Een angstige kerstavond in het woud , druk 7, 16 blz.
Leeftijd 8-10 jaar. Drie kinderen uit een huisgezin kunnen niet, door den storm, welke blijft aanhouden, naar het Kerstfeest, dat gevierd zou worden in een gebouw, op flinken afstand van hun woning gelegen. Als vergoeding daarvoor wordt het hun thuis gezellig gemaakt en krijgen zij twee "ware"' vertellingen te hooren. Vader vertelt eerst de Kerstgeschiedenis, welke op een zeldzame eenvoudige, voor kinderen begrijpelijke wijze, verhaald wordt. Dan vertelt moeder een aangrijpende geschiedenis uit haar eigen jeugd, met als motto: "De Heere waakt over de Zijnen". We hooren van een vast, kinderlijk geloof in God. van een meisje, een weesje, dat, verdwaald in een bosch, door een ontzettend onweer overvallen wordt; hoe zij in dien nood tot God roept, Die op wonderlijke wijze haar een Zendeling doet ontmoeten. Een keurig Kerstgeschenk voor kinderen, in 't bijzonder voor meisjes, van 8-10 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
J.C. Luitingh

Een angstige kerstavond in het woud , druk 7, 16 blz.
G.0. 3 t.d.t. Het is de Tweede Kerstdag. Jan, Piet en Marie mogen, wijl het weer zo guur is, niet naar het kinderfeest. Moeder zal als vergoeding tracteeren op chocolade en krentenbrood; vader en moeder zullen ook vertellen. De eerste verhaalt de Kerstgeschiedenis, de tweede, hoe ze als kind in de West, in Suriname, woonde, haar ouders verloor, op zekeren dag door een zwaar onweer werd overvallen, in een woud verdwaalde, doch door een zendeling gevonden en medegenomen werd naar zijn huis, waar juist Kerstfeest gevierd werd. Die angstige Kerstavond leerde haar "haar geheele vertrouwen op den Heiland te vestigen en haar lot en weg in Zijn hand te stellen." Wijl dit boekje op zeer bevattelijke wijze is geschreven, zal de jeugd het ongetwijfeld gaarne lezen. Dat aan de eigenlijke vertelling, waarop in den titel gedoeld wordt, een zoo lange inleiding voorafgaat, is uit technisch oogpunt af te keuren. Een groot portaal moge mooi zijn voor een huis; 't is niet mooi in een boek. Daarentegen is het een verdienste, dat in dit werkje de Kerstgeschiedenis in haar geheel, zij het ook beknopt, voorkomt. Er zijn zooveel Kerstboekjes, die het alleen maar heeten en het volstrekt niet zijn. Hier is een Kerstverhaal, waarin niet enkel over een of andere gebeurtenis op den Kerstdag verteld wordt, doch waarin het Kerstverhaal een behoorlijke plaats inneemt. Daardoor is het dus waarlijk een Kerstboekje. De schrijver gebruikt steeds "Heer", behalve in "Heere Jezus". De strekking is te prijzen. Moeders vertelling bedoelt, haar kinderen op te wekken den Heere vroeg te zoeken, Hem te vreezen en Zijn geboden te bewaren. Zulk en kostelijke intentie geeft een boekje recht op een blijvende plaats in de rij, en op voortdurende ernstige aanbeveling bij den lezer. Het raakt de kern der Christelijke opvoeding. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1931