Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLinda Erics

Donkere dagen voor kerstmis, druk 1, 158 blz.
G. K. C. 0. 18 t. d. t. f 1.20 (Banden 45 cent). Al onze recensenten, aan wier oordeel dit boek werd onderworpen, zijn zeldzaam eenstemmig hierover, dat dit een allergezelligst boek is. Een boek, om van te houden, zeer vaak leuk, soms diep ernstig, altijd bijzonder onderhoudend, uitmuntend door fijne karaktertypeering. Nell, een ziekelijk meisje, ofschoon veel beproefd, een schoon voorbeeld van elken Christenzin; Riek, oudste zuster aangetrokken door de ijdelheid, terechtgebracht door droeve ervaringen; de broers, echte jongens met verschillenden aanleg, maar evenzeer geteekend naar het leven. En vooral een lieve Moeder, Tante Clara, brengt overal zonneschijn! Dit boek is voortreffelijk gestyleerd, het is zelfs hier en daar meer litteratuur dan gewone lectuur. Het geloof maakt het leven licht en warm, en rijk; het is Gods licht te zien, ook in de eenvoudige dingen van het dagelijksch leven; het eischt en leert zelfverloochening. Ziedaar Bijbelsche waarheden. We zouden misschien kunnen vragen: Ziet Riek haar gebreken genoeg als zonde? Bidt ze wat veel om verbetering, wat weinig om levens-vernieuwing? We moeten Christus'navolgers zijn. Hij moet onze Borg geworden zijn. Hij is te zijner tijd voor goddeloozen gestorven. De omslag is volkomen in harmonie met den inhoud: keurig in één woord. Linda Erics! Hartelijk gefeliciteerd!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927