Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Een blijde kerstdag in de Drentsche venen, druk 2, 30 blz.
Een tafereel uit het leven van een Evangelist in Drente. Zijn arbeid in het Evangelie richt zich meest op de kinderen, door middel van de Zondagsschool. Maar door de kinderen wordt ook menig ouderhart gewonnen voor het Woord des Heeren, zoodat men uit eigen beweging een keet beschikbaar stelt voor de prediking. Eens, als de zendeling ter bijbellezing is uitgegaan, overkomt hem op de donkere heide een ongeluk, zoodat hij zijn been breekt. Doch zijn trouwe hoorders gaan er op uit, om hem te zoeken, en dragen hem naar zijn woning, Met daden van liefde toonen ze, hoezeer zijn Evangeliearbeid hun tot zegen was en door hen gewaardeerd wordt. Een blij Kerstfeest op de Zondagsschool besluit het verhaal. Dit boekje is prettig geschreven. De verhaaltrant is eenvoudig. Taal en stijl zijn goed. Van een enkele drukfout, zooals op blz. 27, regel 18 v.o. waar belangstellieg voor belangstelling staat, spreken wij niet. De plaatjes zijn niet onaardig. Aan het eerste geven wij echter, wat de teekening betreft, de voorkeur boven het tweede. Dit verhaal toont de armoede en geestelijke onkunde van de bewoners der Drentsche venen. Men kan zich geen voorstelling maken van de armoede in die streken. Een knaapje, dat niet eens een kopje heeft voor zijn chocolademelk, komt met een test aandragen. Ouden van dagen hebben niet eens een bed noch dekens. Ieder kan zich dus voorstellen, welk een vreugde daar heerscht, wanneer de Kerstvertelling wordt besloten met een flinke uitdeeling van kleeren, die liefdadige handen den zendeling bezorgd hebben. Al kan de vraag worden gedaan, of de toestand in die veenstreken nog dezelfde is, als toen dit boekje (dat nu in 2en druk verschijnt) het eerst het licht zag, toch behooren die streken ongetwijfeld nog tot het "zwart moeras" van het Christelijk Nederland. In het geestelijke is daar een donkere nacht, op vele plaatsen aan dien van het zwartste heidendom gelijk. Een verhaal als dit brengt nadrukkelijk onder het oog, dat naast den ijver voor den arbeid der zending onder de Heidenen ook de binnenlandsche evangelisatie ernstig behartigd dient te worden. Zelfs meer, dan tot nu toe het geval was. Het besef daarvan kan onder 's Heeren zegen door dit boekje gewekt en verlevendigd worden. Voorts leert het onzen kinderen den zegen waardeeren, dat zij tot Christelijke huisgezinnen behooren. Ook bepleit het de noodzakelijkheid, dat zij, die aan met aardsche goederen misdeelden het Evangelie brengen, ook om 's Heeren wil moeten trachten te voorzien in de aardsche nooddruft dezer armen. Een opmerking, die van vele Kerstboekjes geldt, moet ook hier worden gemaakt, n.l. dat in de Kerstfeestviering de stoffelijke weldaden bijna hoofdzaak worden. Wat we hooren van de vertelling der Kerstgeschiedenis, is weinig degelijk. Ofschoon de voorstelling van de heilswaarheden in het boekje niet zoo scherp belijnd is, als dit wenschelijk moet worden geacht, en de leer van het zoenverdienend lijden van Christus niet diep genoeg wordt opgevat, bevelen wij dit boekje om zijn uitnemende strekking gaarne aan. Het is een echt vaderlandsch verhaal, dat gunstig afsteekt bij den stortvloed van uitheemsche litteratuur, waardoor ons land tegenwoordig overstroomd wordt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1907

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Wilha. Riem Vis

Een blijde kerstdag in de Drentsche venen, druk 2, 30 blz.
Het verhaal geeft een kijkje in het dagelijksch leven der arme, onkundige bevolking der Drentsche veenstreken. We maken kennis met een Evangelist, den heer Vink, die onder die bevolking werkt en Evangelie aan ziekbedden, in de Zondagsschool en in schuren en keten verkondigt. De maatschappelijke toestanden zijn naar waarheid geschetst; of dit ook het geval is met de geestelijke? We wagen het hier en daar een vraagteeken te zetten. Voorwaar, de vrucht, welke de heer Vink, na slechts enkele maanden arbeidens, ziet, is - we willen niet zeggen ongelooflijk, maar dan toch voor elken arbeider in 's Heren Koninkrijk, benijdenswaard. Bevreemdend is wel, dat 't in de maand October zoo scherp vroor, dat de inkt in de pen verstijfde. Taal en stijl zijn goed. Enkele drukfouten. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1907
Wilha. Riem Vis

Een blijde kerstdag in de Drentsche venen, druk 2, 30 blz.
Vier nieuwe Kerstboekjes werden mij toegezonden door den Heer Bredee. "Een blijde Kerstdag", door Wilh. Riem Vis geeft een kijkje in armoedige hutjes op de Drentsche venen en vertelt van een Kerstfeest, waarop men wordt verblijd door stoffelijke maar ook geestelijke zegeningen; de beschrijving is levendig. "Het gebed eener moeder", door Veka. Ook hier zegt de titel u reeds, hoe ongeveer de inhoud zal zijn. Een afgedwaald zoon van vrome ouders, door 't gebed zijner moeder gered. Vooral het tweede plaatje is zeer lief. "De vreemdeling der valleien", is een goed geschreven verhaal uit 't leven der Waldenzen naar D. Alcock. Ik kan de lezing zeer aanbevelen.Boekbeoordeling in Het Kind, 7-12-1907
Wilha. Riem Vis

Een blijde kerstdag in de Drentsche venen, druk 3, 30 blz.
Een tafereel uit het leven van een Evangelist in Drente. Zijn arbeid in het Evangelie richt zich meest op de kinderen, door middel van de Zondagsschool. Maar door de kinderen wordt ook menig ouderhart gewonnen voor het Woord des Heeren, zoodat men uit eigen beweging een keet beschikbaar stelt voor de prediking. Eens als de evangelist ter Bijbellezing is uitgegaan, overkomt hem op de donkere heide een ongeluk, zoodat hij zijn been breekt. Doch zijn trouwe hoorders gaan er op uit, om hem te zoeken, en dragen hem naar zijn woning. Met daden van liefde toonen zij, hoezeer de arbeid des Evangelies hun tot zegen was en door hen gewaardeerd wordt. Een blij Kerstfeest op de Zondagsschool besluit het veelszins boeiende verhaal. Dit boekje is vloeiend geschreven. De verhaaltrant is eenvoudig. Taal en stijl zijn goed. De illustraties zijn heel mooi. Een verhaal als dit, vermag hartelijk mededoogen te wekken met de arme veenbewoners, die in armoede en geestelijke onkunde leven. Het voert een krachtig sprekend pleidooi voor het werk der Evangelisatie. Voorts leert het den kinderen den zegen waardeeren van den arbeid, die op de Zondagsschool aan hen verricht wordt. De Kerstgeschiedenis had in dit verhaal meer en beter op den voorgrond moeten treden. De voorstelling der heilswaarheden is niet diep genoeg opgevat. Om zijn uitnemende strekking verdient dit boekje een hartelijke aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.