Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Door lijden geheiligd , druk 1, 32 blz.
Eene bekeeringsgeschiedenis, waarin verhaald wordt van twee vriendinnen Margaretha en Lucie. Margaretha is lijdende, maar geloovig. Lucie vroolijk en onbezorgd; haar oog en hart gaan uit naar de wereld. Margaretha tracht Lucie te overtuigen, dat het ware geluk niet ligt in het genieten van aardsche zegeningen alleen. Dit kan Lucie volstrekt niet toestemmen. Eerst na vele en smartelijke beproevingen komt zij tot erkentenis van de waarheid, welke hare vriendin tevergeefs haar heeft willen doen aannemen. In een negental hoofdstukken wordt ons de geschiedenis medegedeeld. Achtereenvolgens vertelt de Schrijfster ons: de jeugd van Lucie, hare meisjesjaren, het afleggen harer belijdenis, haar reizen in den vreemde, haar huwelijk met een ongeloovigen man, haar weerzin in den omgang van haar kind met het kleindochtertje uit een godvreezend gezin, het sterven van haar Willy, haar bezoek aan het kerkhof, de ontmoeting aldaar van haar vroegeren predikant, haar terugkeer tot God. Een afwisselend panorama dus. Voor de jeugd zeer aantrekkelijk. Het verhaal is vol schildering, boeiend zonder opwindend te zijn en gezond van strekking. De toon is bepaald ernstig. En toch ... de menschen worden o. i. te lichtvaardig zalig gesproken. Waar is bij zulke bekeeringen dat hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben? Het gaat hier wel niet zonder strijd, maar toch zeer gemakkelijk. Onze kinderen zelfs zullen dat met bevreemding gevoelen. In verband met den inhoud is de titel fout. Deze had moeten luiden: Door lijden bekeerd. Van heiliging is alleen bij kinderen Gods sprake. Taal en stijl zijn vrij goed. Druk, papier en illustratie eveneens. Als wij in weerwil van de gemaakte aanmerkingen dit boekje ter verspreiding, vooral bij gelegenheid van het Paaschfeest, aanbevelen, doen wij het, om zijn belangrijke hoofdgedachte, welke geen andere is dan deze: alleen het geloof in den Heere Jezus schenkt het hart waarlijk vrede en heil. Dit hoogst ernstige thema is door de Schrijfster niet onverdienstelijk uitgewerkt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Ida Keller

Door lijden geheiligd , druk 2, 32 blz.
Met geïll. omslag en 2 plaatjes in kleurendruk. Prijs 10 ct. Een bekeeringsgeschiedenis, waarin verhaald wordt van twee vriendinnen: Margaretha en Lucie. Margaretha is lijdende, maar geloovig. Lucie vroolijk en onbezorgd; haar oog en hart gaan uit naar de wereld. Margaretha tracht Lucie te overtuigen, dat het ware geluk niet ligt in het genieten van aardsche zegeningen alleen. Dit kan Lucie volstrekt niet toestemmen. Eerst na vele en smartelijke beproevingen komt zij tot erkentenis van de waarheid, welke hare vriendin tevergeefs haar heeft willen doen aannemen. In een negental hoofdstukken wordt ons de geschiedenis medegedeeld. Achtereenvolgens vertelt de Schrijfster ons: de jeugd van Lucie, hare meisjesjaren, het afleggen harer belijdenis, haar reizen in den vreemde, haar huwelijk met een ongeloovigen man, haar weerzin in den omgang van haar kind met het kleindochtertje uit een godvreezend gezin, het sterven van haar Willy, haar bezoek aan het kerkhof, de ontmoeting aldaar van haar vroegeren predikant, haar terugkeer tot God. Een afwisselend panorama dus. Voor de jeugd zeer aantrekkelijk. Het verhaal is vol schildering, boeiend zonder opwindend te zijn en gezond van strekking. De toon is bepaald ernstig. En toch .... de menschen worden o.i. te lichtvaardig zalig gesproken. Waar is bij zulke bekeeringen dat hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben? Het gaat hier wel niet zonder strijd, maar toch zeer gemakkelijk. Onze kinderen zelfs zullen dat met bevreemding gevoelen. In verband met den inhoud is de titel fout. Deze had moeten luiden: Door lijden bekeerd. Van heiliging is alleen bij kinderen Gods sprake. Taal en stijl zijn vrij goed. Druk, papier en illustratie eveneens. Als wij in weerwil van de gemaakte aanmerkingen dit boekje ter verspreiding, vooral bij gelegenheid van het Paaschfeest, aanbevelen, doen wij het, om zijn belangrijke hoofdgedachte, welke geen andere is dan deze: alleen het geloof in den Heere Jezus schenkt het hart waarlijk vrede en heil. Dit hoogst ernstige thema is door de Schrijfster niet onverdienstelijk uitgewerkt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913

Ida Keller

Door lijden geheiligd , druk 2, 32 blz.
Dit is de geschiedenis van een vrouw, die als jong mensch leefde onder de »beademing van het Evangelie«, haar belijden aflegde onder den indruk van 't gewichtig oogenblik, doch straks de wereld liefkreeg en er geheel in opging. Later, door 't sterven van haar Willy, een kind, dat als meer kinderen, die vroeg zullen heengaan, bijzonder vatbaar is voor de hoogere dingen en een besliste getuigenis geeft van_zijn liefde voor den Heiland, herleven oude herinneringen en brengen haar tot nadenken; aardsch leed doet haar oogen opengaan voor 't eene noodige. 't Is dus een bekeeringsgeschiedenis, doch één van vromen ernst; niet geschikt voor jonge kinderen. Wat begrijpen die van den ernst van 't belijdenis-afleggen? Voor ouderen, jongelieden, die dien stap doen, kan 't worden aanbevolen. Enkele foutjes vragen verbetering, als bijv. »Lucie wijfelde even, trok toen een laag stoeltje naar haar (zich) toe en ging zitten« (blz. 4). Een mislukking is de vrouwenfiguur op 't voorste plaatje. Die lange zwarte grijpvingers aan den langen, dunnen arm missen alle idee van verhoudingen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913