Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronR.W. van Asch

Voor Klaas en voor mij, druk 1, 31 blz.
Klaas is de eenige zoon van een weduwe; misvormd, doordien hij, dronken zijnde, door een wagen overreden is. Zijn vrome moeder hoopte, dat deze beproeving hem tot zegen zou zijn geweest, maar dat was niet het geval. Hij bleef onverschillig voor de eeuwige dingen. Door zijn werk in de pastorietuin komt hij geregeld in aanraking met het dochtertje van den predikant, die hem vertelt van het a.s. Kerstfeest, en de versjes die zij daarvoor leert, ook een, waarin voorkomt: „Zoo arm werd de Heiland voor u en voor mij." Dat kon ook luiden mij," zegt het meisje. Dat woord brengt den en inkeer. Aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919
R.W. van Asch

Voor Klaas en voor mij, druk 3, 31 blz.
algemeens strekking.
Korte inhoud: Klaas leeft alleen met zijn oude moeder. Hij is een jonge man. Klaas past slecht op. Hij drinkt. Eens overkomt hem op de kermis een vreeselijk ongeluk, doordat hij dronken is. Na het ongeluk blijft Klaas invalide. Hij kan niet meer zijn gewone werk doen. De dominee neemt Klaas als tuinman in dienst. Ellie, het dochtertje van den dominee spreekt Klaas vaak van den lieven Heer Jezus, Die voor haar en voor Klaas zoo arm is geworden. Klaas wil er eerst niets van hooren. Dan krijgt hij van Ellie een kaart voor het Kerstfeest. Hij gaat er met tegenzin heen. Er worden mooie lichtbeelden vertoond van den Heer Jezus, Die in Bethlehem's stal geboren wordt. De dominee vertelt erbij. En dan neemt Klaas een kloek besluit. Dan nog maar liever vroom dan mijn moeder ongelukkig maken. Klaas kiest dus van twee kwaden het beste. Het heeft hem nooit berouwd. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is te gering en te onaanzienlijk om het als prijs op het Kerstfeest uit te deelen. Daarbij komt, dat de korte weergave van den inhoud reeds doet zien, dat het een taal spreekt, die bij ons niet thuis hoort. Het laat zich door zijn oppervlakkigheid slechts met tegenzin lezen.
Conclusie: Ongeschikt voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
R.W. van Asch

Voor Klaas en voor mij, druk 3, 31 blz.
Klaas is een dronkaard, vijandig aan God en Zijn dienst. Als tuinman van den predikant komt hij in aanraking met diens dochtertje Ellie, dat door haar eenvoudig woord hem tot zegen wordt. Een goed geschreven verhaaltje, mooi door den echt kinderlijken toon, maar met een verouderd thema. Waarom leggen onze auteurs zich toch niet meer toe op historische onderwerpen? Treffend wordt geteekend, hoe het kleine meisje den stuggen en onverschilligen man voor zich weet te winnen. Een eenigszins gewijzigde regel uit een bekend Kerstlied "Zoo arm werd de Heiland voor Klaas en voor mij", bracht den dronkaard tot nadenken. De teekening dezer kleine evangeliste is goed gelukt. Maar Klaas' bekeering geschiedt zonder diepgaand schuldgevoel en roepen uit de diepte van ellende. De drie stukken, noodig om den eenigen troont deelachtig te worden, hadden duidelijk behooren uit te komen. Wijl de strekking uitnemend, de vorm voortreffelijk, de uiterlijke verzorging lofwaardig is, kunnen wij het aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

R.W. van Asch

Voor Klaas en voor mij, druk 3, 31 blz.
Een bekend schema voor een Kerstverhaal: een kind brengt door zijn eenvoudige opmerkingen een onverschilligen knaap tot inkeer. Hier wijzigt die kleine een regel uit een Kerstlied: voor u en voor mij in het nog meer persoonlijke: voor Klaas en voor mij. Dat treft dien Klaas, die straks mede Kerstfeest viert. Ons lijkt dat kindergetuigenis niet kinderlijk. Kindervroomheid zal zich in gehoorzaamheid, niet in spreken uiten. Daarbij is de stijl in dit boekje niet geschikt voor de kleine lezers. Voor 7 tot 9 jaar. Maitig aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933