Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Brouwer

Een Godvreezend Kanonnen-koning of een Amsterdamsch koopman der 17de eeuw, druk 1, 56 blz.
Wij hooren den heer Brouwer heel graag vertellen. De ervaring heeft ons geleerd, dat als hij de pen ter hand neemt, men er zeker van kan zijn, dat hij een fraai tafereel, een prachtig landschap, een karakteristiek figuur zal voltooien. Ook dit boekje kan tot een klaar bewijs daarvoor dienen. 't Is een historisch verhaal. De schrijver verknipt of vervalscht de geschiedenis niet, om ze ondergeschikt of dienstbaar te maken aan den grilligen bouw van de phantasie; hij laat de historie zuiver spreken. Het boekje behelst de levensgeschiedenis van den bekenden Amsterdamschen koopman Lodewijk de Geer, van de vlucht zijner ouders om des geloofs wil, naar de Vereenigde Nederlanden, toen Lodewijk nog maar 8 jaren was, totdat hij op 65-jarigen leeftijd het hoofd ter ruste lei. De titel Kanonnenkoning verklaart zich uit het feit, dat hij een koopman was in oorlogsmateriëel. Hij rustte zelf eene vloot uit, om daarmede Gustaaf Adolf, den koning van Zweden, bij te staan. Dit verhaal is vol afwisseling, vol gloed, vol leering en bijzonder onderhoudend. Taal en stijl van den heer B. bevallen ons altijd goed. Het veelvuldig gebruik van den tegenwoordigen tijd draagt tot de levendigheid van het verhaal krachtig bij. De gesprekken zijn eveneens goed van toon en vorm. Ook de uitvoering is te loven. Mooie omslag. Wel wat bonte, maar toch lieve plaatjes. Flinke letter. De strekking is, hoe een godvreezend man zijne goederen besteedde tot redding van verdrukten en tot bevordering der waarheid. Het kan niet anders dan toegejuicht worden, als in zoo uitnemenden vorm, en der historie getrouw, de daden van het voorgeslacht onzen kinderen worden voorgesteld. Nog meer verdient dat een zoo goed geslaagde poging als deze, waarin duidelijk uitkomt, niet alleen, dat onze vaderen der 17de eeuw mannen van de daad waren, maar ook wat hun tot die daden kracht gaf, n.l. hun geloof. Ook komt zonder eenige opzettelijkheid in dit boekje telkens uit, dat onze vaderen van dien tijd Gereformeerden waren in hunne belijdenis. De Gereformeerde schrijver weet ook dat uitnemend weer te geven. Wij betuigen met deze nieuwe pennevrucht van den heer B. onze onverholen sympathie. Zij is voor jongens van 12-14 jaar in alle opzichten aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.