Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. van Dorp

De oude zeeman, druk 1, 64 blz.
Wij vernemen hier de avonturen van eenen predikantszoon, die zijnen studietijd verbeuzelt, zijne boeken vaarwel zegt en naar zee gaat. Hij heeft met zeer veel tegenspoed te kampen; evenwel keert hij na vele jaren als een rijk man en wat meer zegt, als een veranderd mensch in zijne geboorteplaats terug. Het grootste deel zijns levens kwelt hem de gedachte, dat de vloek zijns vaders op hem rust, doch vóór zijn sterven komt hem een eigenhandig schrijven van zijnen vader onder 't oog, waaruit blijkt, dat hij den vloek herriep en hem zijnen zegen schonk, dien hij met vertrouwen over hem uitsprak, omdat hij "wist dat de goede Herder dit verloren schaap zou vinden, al liep het nóg zoo ver." Op taal en stijl is hier en daar nog al wat aan te merken. Ook is de loop der geschiedenis wat wonderlijk, soms zelfs onnatuurlijk. Het Christendom, dat hier geleerd wordt, ademt eenen geest van algemeene verzoening. Uitspraken, als: dat God ons aller Vader is (pag. 5), en zich over allen ontfermt (pag. 41), bewijzen dit duidelijk. Dat het "zoo mooi is een, kind van God te zijn" (pag. 54) achten wij eene zeer ongelukkige en ongepaste uitdrukking. Bij de heilige dingen betaamt meer teederheid en ernst. Doch omdat dit boekje, wat het Christelijk gehalte betreft, vrij wat hooger staat dan menig ander uit deze serie, wijl het verhaal de jeugd zeker boeien zal en het eene uitnemende strekking heeft, die door het vijfde gebod des Heeren wordt uitgedrukt, kan het, hoezeer wij veel er in anders zouden wenschen, worden aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.