Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Door zijn hond gered, druk 1, 40 blz.
Dit boekje spreekt een woord ter rechter tijd. Een Hollandsch meisje, uit den omtrek van Maastricht, is met een Duitscher gehuwd. Ze wonen in Elberfeld. Kort na het huwelijk barst de wereldoorloog uit. Heinrich wordt ook opgeroepen en neemt een roerend afscheid van Maria, zijn vrouw, die hij aan de hoede Gods aanbeveelt. Zij neemt, vergezeld van haar hond, de wijk naar haar ouders, die bij Maastricht wonen. Al dadelijk in het begin van den oorlog wordt Muller, bij de verovering van Visé zwaar gewond. Door middel van den hond komt Maria haar man op het spoor. Zij laat hem naar het huis van haar ouders vervoeren, waar hij, na liefderijk verpleegd te zijn, kalm in zijn Heiland ontslaapt. Dit boekje met zijn mooi geïllustreerden omslag, 1 gekleurd en 1 zwart plaatje van binnen, ziet er aantrekkelijk uit. In 5 hoofdstukken met opschriften is het verhaal ingedeeld. De stijl is vlot en levendig. Vreemde woorden worden verklaard aan den voet der bladzijde. Wij streepten enkele fouten en onnauwkeurigheden aan: bl. 6, heerscht, moet zijn: heerschte; moogelijkheid in plaats van mogelijkheid; bl. 9: Ps. 90, moet zijn Ps. 91. Vers 5 van dezen Psalm is niet precies aangehaald. In het onderschrift van het tweede plaatje vonden wij "met een mooie(n) ruiker - bl. 14 : "och", moet zijn doch - bl. 34 : "het booze kwaad": het kwade is toch zeker altijd boos - Ps. 27 : 3 en 7 (berijmd) bl. 40, bevatten ook enkele onnauwkeurigheden. Met vrijmoedigheid kunnen wij dit boekje aanbevelen. Het is in onze tijdsomstandigheden zeer geschikt voor onze kinderen. De Schrijfster teekent met levendige kleuren de ellende van den oorlog, maar laat ook uitkomen, hoe de Heere op wonderlijke wijze voor zijn volk zorgt. Ook wijst zij op den vrede des harten, die troost te midden van elke beroering en smart. Om het actueele van den inhoud en de uitnemende strekking, welke in de duisternis van den bangen tijd, dien wij beleven, een heldere lichtstraal doet vallen, verdient dit mooie boekje alle aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Johanna Breevoort

Door zijn hond gered, druk 2, 40 blz.
De groote oorlog is uitgebroken en Heinrich, een Duitsche jonge man wordt opgeroepen. Zijn vrouw gaat tijdelijk bij haar ouders inwonen in de buurt van Maastricht. Daar hoort ze van den strijd bij Visé. Zou haar man daarbij zijn? Haar hond Hector is den vorigen dag weggeloopen. Nu vindt ze hem weer en merkt dat het dier iets heeft. Ze volgt en komt ongemerkt over de grens. Daar treft zij haar man aan, zwaar gewond. De hond heeft hulp voor hem gezocht. Maar liefdevolle verpleging kan niet meer baten. Heinrich sterft. Oorlogsverhalen moeten we nu maar laden rusten! En in dit boekje licht het pro-Duitsche er erg dik op! Een gekleurd en één zwart plaatje: heldere druk; slechts matig aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921
Johanna Breevoort

Door zijn hond gered, druk 3, 40 blz.
Een pas gehuwde jonge man wordt opgeroepen, om mee uit te trekken in den grooten oorlog. Zijn vrouw gaat naar Holland, want ze is afkomstig uit Maastricht. Hij wordt gewond bij Visé en door zijn trouwen hond op het slagveld opgespoord. Thuisgebracht ontslaapt hij in vrede. Van den inhoud is niet veel anders dan goeds te zeggen. Jammer, dat er zoo weinig gerekend is met onze vroegere opmerkingen. De stijl is verdienstelijk. Met name in het weergeven van de natuur-impressies. De verdeeling in hoofdstukjes met opschrift is behoorlijk. De illustraties echter blijven ver beneden het ideaal. Het religieuse element is sterk genoeg geaccentueerd. Ook het sterven en de begrafenis van Heinrich spreken een positieve taal. Maar de titel is niet conform het verhaal. Van "gered" zijn is o.i. geen sprake. En ten tweede: We moeten de kinderen niet te zeer lastig vallen met de verschrikkingen van den oorlog. Er zijn andere, veel betere gegevens. Doch de bewerking van dit boekje op zich zelf is heel goed en de religieuse ondergrond zuiver. Zelfs achten wij bijzonder verdienstelijk, dat de Schrijfster in een bestek van 40 pag. zooveel actie weet te leggen. De omslag is artistiek fijn. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Johanna Breevoort

Door zijn hond gered, druk 3, 40 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal uit het begin van den grooten wereldoorlog. Muller woont met zijn jonge Hollandsche vrouw te Elberfeld-Barmen. Dan breekt de oorlog uit. Muller wordt opgeroepen voor den krijg en Maria, zijn vrouw, vlucht met Hector, den hond, naar haar ouders in Zuid-Limburg. De Duitschers trekken in lange colonne's langs de Limburgsche grens en verwoesten het Belgische land. Er wordt hevig gevochten. Van weerszijden vallen veel doden. Als Maria een keer met Hector dicht bij de grens wandelt, rukt de hond zich los en rent de grens over. Hij heeft zijn baas ontdekt. Deze ligt ergens met een schotwonde in den buik en blind geschoten. Door Hector wordt de gewonde door verplegers gevonden en naar het huis van zijn schoonouders gebracht. Hij sterft in de armen van zijn vrouw met de belijdenis, dat hij een Borg heeft gevonden voor zijn schuldige ziel. Algemeene op- of aanmerkingen: De dikte van het boekje zou doen vermoeden, dat het voor de kleintjes was, de inhoud is evenwel slechts voor ouderen geschikt. 't Is een mooi verhaal, onderhoudend verteld. Hoort in onze kringen thuis. Jammer, dat dit boekje, omdat het maar 40 bladzijden telt, slechts voor troostprijs zal kunnen dienen.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.