Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Een Helt sonder vreesen, druk 1, 88 blz.
Een levensbeschrijving van den Vader des Vaderlands in gecomprimeerden, bijna "tafereelmatigen", vorm. Vaak breekt echter de fantasie van den auteur door de historie-beschrijving heen. Dan worden de kleuren helderder en het beeld wint aan duidelijkheid. Het boekje omvat een 9-tal hoofdstukken, die tot opschrift dragen een citaat uit het Wilhelmus, gevolgd door ons Volkslied: I. "Edel en Hoogh gheboren". Jeugd te Dillenburg en aan het Brusselsche hof. II. "Dat ick u helpen mach." De eerste poging van den Prins in den Raad van State om gewetensvrijheid voor de Nederlanden te verkrijgen. III. "Om Landt, om luyd' ghebracht". De vlucht van den Prins voor de komst van Alva. IV. "Als een Prins opgheseten . . . ." De mislukte veldtocht van 1568. V. "In grooten nood." Het veldtochtsplan van 1572 verijdeld door den "Bartholomëusnacht." VI. "Mijn Schilt en mijn betrouwen . . . ." De victorie van Alkmaar en het ontzet van Leiden. VII. "In mijnen Regiment." De Prins in de Nederlanden; de Pacificatie van Gent. VIII. "Stantvastich is ghebleven . . . ." Tegenspoed met de Fransche bondgenooten, het verraad van Anjou. IX. "Mijn edel Bloedt". 's Prinsen dood. Er ligt dege studie aan de uitwerking van dit alles ten grondslag. Of er nog plaats is voor deze herdenkingsuitgave, - of ze nog gekocht zal worden voor de Kerstuitdeeling onzer Zondagsscholen, we weten het niet. Wèl kunnen we vaststellen, dat het auteur, teekenaar en uitgever gelukt is, een smakelijk geheel te verkrijgen, dat waard is, door velen gelezen te worden. De linnen rug in oranje harmonieert voortreffelijk met den zeer geslaagden omslag. De geschiedenis van Prins Willem van Oranje, hoe ook beschreven, is altijd aangrijpend. Niet het minst, nu Te Merwe ons den Prins teekent in zijn geloofsmoed, als "Helt sonder vreesen". Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

H. te Merwe

Een Helt sonder vreesen, druk 1, 88 blz.
Dit boekje werd reeds besproken bij de uitgaven ter gelegenheid van de Willem-de-Zwijgerherdenking. We herhalen kort ons vroeger gegeven oordeel: "Veel goede eigenschappen. Het ziet er smakelijk uit, vertelt rustig, is niet te moeilijk, geeft niet te veel ballast. Schaduwzijde: de illustraties zijn geen historische teekeningen, maar fantasietjes, vaak zielloos en leelijk." De Zondagsscholen, die door gebrek aan geldmiddelen geen extra uitdeeling konden geven, kunnen alsnog op het Kerstfeest dit boekje geven, dat zijn waarde behoudt ook na de Oranjeherdenking. Voor 11 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
H. te Merwe

Een Helt sonder vreesen, druk 1, 88 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12 jaar en ouder; Vaderl. Geschiedenis.
Korte inhoud: In dit boekje teekent de schrijver ons het leven van Prins Willem van Oranje. De pogingen van Oranje om de Nederlandsche gewesten te verlossen uit de Spaansche macht worden ons beschreven. We maken kennis met de Watergeuzen, de aanslagen op den Prins, kortom met de personen en gebeurtenissen uit het tijdvak 1533-'84. Het boek is boeiend geschreven. Voor de Schoolbibliotheek warm aanbevolen, doch voor uitdeeling op Kerstfeest geven we liever iets anders. Algemeene op- of aanmerkingen: Moet het jaartal 1549 op bldz. 10 niet zijn 1544?
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Een Helt sonder vreesen, druk 2, 88 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Een prachtige vertelling over het leven van Prins Willem I. Zeer nauwkeurig en heel levend verhaald. Geen droge opsomming van feiten en jaartallen, maar de teekening van "een helt sonder vreesen", wijl een man, die zijn vertrouwen stelde op God alleen. Hoe deed reeds toen in benauwde dagen de naam "Oranje" de hoop in het volk herleven. Zelfs het meer politieke gedeelte van 's Prinsen leven is interessant verhaald en voor de jongeren vrij begrijpelijk weergegeven.
Conclusie: Het boek aan te bevelen is niet moeilijk, ook als men meent, dat de grooteren onder de jongens er meer van genieten zullen dan de jongeren. Het voor uitdeeling op de Zondagsschool aan te bevelen zal voor velen bezwaarlijker zijn, vooral omdat dit op het Kerstfeest gebeurt. Persoonlijk lijkt mij dit bezwaar niet onoverkomelijk, omdat het groote goed, dat God in Oranje aan ons volk geschonken heeft, onzen kinderen veel mag worden voorgehouden.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.