Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAletta Hoog

Doortje-Bangoortje , druk 1, 16 blz.
't Is in den Franschen tijd in Duitschland. Doortje, een weesje en bang van aard, wordt bij een oom in huis genomen. Nu wordt de woning door Fransche soldaten overvallen en het is het bange Doortje, die door haar orgelspel de wilde krijgers kalmeert. Roepende tot den Heere, waren het twee zwakken, de blinde tante Charlotte - aardig geteekend - en Bangoortje, die het huis bewaarden. 't Boekje is frisch geschreven en aan te bevelen voor kinderen van 10 à 11 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908
Aletta Hoog

Doortje-Bangoortje , druk 2, 16 blz.
Als in 1908 bevelen we dit frisch geschreven, boekje aan voor 10- à 11-jarige lezers. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917
Aletta Hoog

Doortje-Bangoortje , druk 2, 16 blz.
Doortje, een weeze, komt tijdens den oorlog met Napoleon bij haar oom in huis en wordt door neef August om haar vreesachtigheid "Doortje-Bangoortje" genoemd. Als het tusschen Duitschers en Franschen bij Jena tot een treffen komt, gaan velen der eersten op de vlucht en verbergen zich in de kapel, behoorend bij het landgoed van haar oom. In die kapel is een orgel, waarop Dorothea gedurig speelt. Als de Franschen ook die plaats aanvallen willen, worden zij door het spelen van een lied, "Jezus is mijn Toeverlaat", hetwelk het steunen en kreunen van een der verpleegden overstemt, zóó getroffen, dat ze geen verder onderzoek doen. Zoo is haar heldhaftig gedrag middel, om de gewonde Duitschers aan de nasporingen der vijanden te onttrekken. Haar bijnaam draagt ze nu niet langer. Welke de strekking van dit verhaal is? Dat de Heere zich soms van kleine dingen bedient, om een groote verlossing te bereiden. Dat het gebed de vrees doet verdwijnen en tot dappere daden in staat stelt. Want voor haar moedige houding zoekt en vindt Doortje steun bij God. Tot Hem smeekt ze steeds, om van haar vreesachtigheid te worden verlost. Christus' naam wordt niet genoemd, maar ook wordt niet ontkend, dat alleen door zijn bloed zaligheid te verwerven is. Geregeld vinden we "Heer" in plaats van "Heere". Op blz. 9 geeft het orgelspel feitelijk vertroosting. Op blz. 10 heeft men in de kapel een gevoel, alsof men dichter bij God is. Deze dingen wijzen op den Duitschen oorsprong. De stijl is niet onaardig. Een boekje als dit, 't welk den leerlingen der Zondagsschool in een treffend feit de macht van het Christelijk lied doet aanschouwen, verdient aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.