Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De schat van den visscher, druk 2, 40 blz.
De visscher, in den titel bedoeld, is Arie Teerhuis van Marken, die op zekeren Zaterdag een kistje, dat o.m. oude munten bevat, uit Amsterdam meebrengt voor den meester. De zoon van den visscher brengt dat kistje weg en vertelt zijn nieuwsgierig zusje, dat zijn vader een schat uit zee meegebracht heeft en dat niemand daarvan weten mag. Dat "geheim" gaat weldra van mond tot mond en spoedig weet heel Marken het en melden de couranten, dat een Marker visscher een schat gevonden heeft. Doch weinig tijds daarna brengt de schipper een kindje mede, dat men in zijn schuit te vondeling gelegd heeft. Dat is de schat. Hij en zijn vrouw voeden het op. Later komt de vader zich aanmelden, die den Heere gevonden heeft en een rijk man is geworden. Hij neemt zijn kind mee en geeft den schipper een som gelds, die hem tot den aankoop van een nieuw schip in staat stelt. Een allerliefst verhaal. De Schrijfster schetst op onderhoudende wijze de lotgevallen van het visschersgezin. De hoofdpersoon is een vroom man, die onbepaald vertrouwt op Gods Woord. Dit verhaal is doorweven van leerzame en stichtende, doch tegelijk onderhoudende gesprekken. De verhaaltrant is levendig; de woordenkeus gepast. De kinderen zullen met genoegen deze geschiedenis lezen. Jammer slechts, dat alles wat mooi terecht komt. Taal en stijl hadden echter beter verzorgd kunnen zijn. Vooral nu het werkje reeds een tweeden druk beleeft, zijn de taalfouten niet te vergoelijken. Op blz 4 staat behoorde voor behoorden; op blz. 6 is rook vrouwelijk gebruikt; op blz. 8 vindt men schalksche voor schalke; op blz. 13 vreemden voor vreemde; op blz. 18 inruilen voor uitruilen; men leze op blz. 24 dien avond inplaats van van avond; ook worden eenige malen zichzelve en zichzelven met elkaar verward. (zie blz. 29). Eindelijk op blz. 29 nog een goede kennis voor een goeden kennis en op blz. 31 de Heere God zelfs inplaats van zelf. Overdreven is de uitdrukking, die gebezigd wordt op blz. 31, waar de visscher tot zijn vrouw zegt: "Wil je den Heere Jezus zelf niet in huis ontvangen?" De verzoeningsgedachte, de gedachte, dat door 't lijden van Christus verlossing is aangebracht voor verloren zondaren, wordt gemist. Evenwel heerscht er desniettegenstaande in het verhaal een recht Christelijke geest. De geschiedenis beoogt duidelijk te maken, dat de beloften Gods zeker zijn en dat Hij Zijn kinderen niet beschaamd laat uitkomen. Tevens wordt er op gewezen, dat goud en zilver niet de grootste schatten zijn, maar wel het geloof in den Heere Jezus. Een kostelijk motief, dat inzonderheid tegenover den Mammondienst van onzen tijd ook in de kinderlectuur verdient krachtig uitgewerkt te worden. De strekking wordt o.i. aangewezen door de tekstwoorden, die de visscher zijn vrouw voorleest: "En nemende een kindeke, stelde hij dat midden onder hen en omving het niet zijn armen en zeide tot hen: "Zoo wie een van zoodanige kinderkens zal ontvangen in mijn Naam, die ontvangt Mij." De uitvoering van den omslag is goed. De plaatjes zijn zelfs fraai te noemen. De druk is helder. Het papier zacht wit. Om al deze goede eigenschappen bevelen wij dit boekje met vrijmoedigheid aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1907

Open Jachin-boekbeoordelingen.
De schat van den visscher, druk 3, 40 blz.
Geïll. omslag en twee gekleurde plaatjes. Prijs 10 cent. De visscher, in den titel bedoeld, is Arie Teerhuis van Marken, die op zekeren Zaterdag een kistje, dat o.m. oude munten bevat, uit Amsterdam meebrengt voor den meester. De zoon van den Visscher brengt dat kistje weg en vertelt zijn nieuwsgierig zusje, dat zijn vader een schat uit zee meegebracht heeft en dat niemand daarvan weten mag. Dat "geheim" gaat weldra van mond tot mond en spoedig weet heel Marken het en melden de couranten, dat een Markervisscher een schat gevonden heeft. Doch weinig tijds daarna brengt de schipper een kindje mede, dat men in zijn schuit te vondeling gelegd heeft. Dat is de schat. Hij en zijn vrouw voeden het op. Later komt de vader zich aanmelden, die den Heere gevonden heeft en een rijk man is geworden. Hij neemt zijn kind mee en geeft den schipper een som gelds, die hem tot den aankoop van een nieuw schip in staat stelt. Een allerliefst verhaal. De Schrijfster schetst op onderhoudende wijze de lotgevallen van het visschersgezin. De hoofdpersoon is een vroom man, die onbepaald vertrouwt op Gods Woord. Dit verhaal is doorweven van leerzame en stichtende, doch tegelijk onderhoudende gesprekken. De verhaaltrant is levendig; de woordenkeus gepast. De kinderen zullen met genoegen deze geschiedenis lezen. Jammer slechts, dat alles wat mooi terecht komt. Taal en stijl hadden nog beter verzorgd kunnen zijn. Vooral nu het werkje reeds een derden druk beleeft, zijn taalfouten niet te vergoelijken. Overdreven is de uitdrukking, die gebezigd wordt op blz. 23, waar de visscher tot zijn vrouw zegt: "Wil je den Heere Jezus zelf niet in huis ontvangen?" De verzoeningsgedachte, de gedachte, dat door het lijden van Christus verlossing is aangebracht voor verloren zondaren, wordt gemist. Evenwel heerscht er desniettegenstaande in het verhaal een recht Christelijke geest. De geschiedenis beoogt duidelijk te maken, dat de beloften Gods zeker zijn en dat Hij Zijn kinderen niet beschaamd laat uitkomen. Tevens wordt er op gewezen, dat goud en zilver niet de grootste schatten zijn, maar wel het geloof in den Heere Jezus. Een kostelijk motief, dat inzonderheid tegenover den Mammondienst van onzen tijd, ook in de kinderlectuur verdient krachtig uitgewerkt te worden. De strekking wordt o.i. aangewezen door de tekstwoorden, die de visscher zijn vrouw voorleest: "En nemende een kindeke, stelde Hij dat midden onder hen en omving het met Zijn armen en zeide tot hen: "Zoo wie een van zoodanige kinderkens zal ontvangen in Mijn Naam, die ontvangt Mij." De uitvoering van den omslag is goed. De plaatjes zijn zelfs fraai te noemen. De druk is helder. Om al deze eigenschappen bevelen wij dit boekje met vrijmoedigheid aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913De schat van den visscher, druk 3, 40 blz.
In deze vlot vertelde geschiedenis houdt de schrijfster voortdurend den draad van het verhaal vast en onderbreekt niet door uitweidingen of »preeken«. Toch weet ze 't juiste oogenblik waar te nemen, om de dingen te doen belichten door »'t Licht uit den Hooge«, en voelt de jeugdige lezer, dat de gebeurtenissen uit ons leven in verband staan met de eeuwigheid. De schrijfster weet op aardige wijze onder 't lezen door een beeld te geven van 't Marker milieu. De derde druk getuigt voor 't werkje. Daardoor zijn dan ook drukfouten niet te vinden. Bij herdruk zouden de volgende zinnen wel wat duidelijker kunnen gesteld worden: »Doch zoolang er geen levensgevaar dreigt, wat ook meermalen het geval is geweest, geven de bewoners daar niet veel om« (blz. 3). »En daarheen wendt zich nu ook het viertal broertjes of zusjes, die met haar mee zijn geweest naar de haven, en nu ook de blijde tijding willen overbrengen« (blz. 4). 't Boekje is geschikt voor 10-12-jarigen en wordt zeer aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1958