Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Zwervers, druk 2, 54 blz.
Leeftijd 10-14 jaar. Jongens- en Meisjesboek. Woonwagenbewoners behoeven niet altijd ruwe en gevaarlijke individuen te zijn, die we op een afstand moeten houden en enkel een standplaatsje gunnen in de onbewoonde wereld. Onder die menschen zijn er velen, die op een eerlijke manier zich een bestaansmogelijkheid trachten te veroveren. Baas Ruigkamp uit ,Zwervers" is er één van. Hij is vóór alles een mensch, die behoefte heeft aan meeleven en hulp van anderen. Als zijn vrouw ernstig ziek wordt ondervindt hij, dat er onder de waarachtige Christenen vele hulpvaardige handen bereid zijn te helpen, omdat de liefde van Christus daartoe dringt. Maar bovenal maakt de Heere in zijn leven en dat van zijn vrouw waar, dat Hij een Geneesmeester is voor de kwalen van onze ziel. Een mooi en leerzaam boekje! Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Zwervers, druk 2, 54 blz.
G. K. C. 0. 9 t. d. t. Omslagteekening van Titus Leeser. Penteekeningen van Jan Wiegman. 30 cent. Een Evangelisatie-verhaal met Evangeliseerende strekking. Tegen den winter kwam baas Ruigkamp met zijn woonwagen te Brinckem, aan de rivier gelegen. De kermissen liepen ten einde; nog één had hij willen bezoeken, maar doordat zijn vrouw ziek geworden was, zag hij er van af. Zoo bleef hij den winter over te Brinckem, waar hem vergund werd binnen de stad te komen om het snel wassende water. Ze waren al meer in het stadje geweest en de zieke vrouw had er dikwijls het evangelisatielokaal opgezocht. Nu gingen de vader en zijn drie kinderen er om beurt ook heen, en wijl de moeder steeds erger werd, trokken de leiders der evangelisatie zich haar aan. Gedurig kreeg ze bezoek en de met haar gevoerde gesprekken werden haar ten eeuwigen zegen, zoodat ze straks bij haar sterven getuigen mocht, met Jezus de donkere doodsrivier over te trekken. Heldere druk, keurige uitvoering. Ook de omslagillustratie munt uit; gedeeltelijk in silhouette, is deze teekening van Leeser iets aparts met een bijzonder effect. Het zwervend leven der woonwagenmenschen is in dit boekje wel goed geteekend. Eveneens komt er in uit, dat er ook in die onderste lagen der samenleving menschen zijn, die het troostelooze van zulk een leven gevoelen en wier hart uitgaat naar de eeuwige dingen. Bovenal, dat de Heere Jezus ook daar het verlorene zoekt en de ziel, die tot Hem zucht, reddend nabij wil zijn. Waar alles er op wijst, dat het zalig afsterven van de moeder een goede uitwerking heeft op de overige leden van het gezin, zouden we liever gezien hebben, dat ze hun zwervend leven vaarwel gezegd hadden. Maar de schrijver laat ze verder zwerven, om met "moeders bijbel" den weg ten hemel door de wereld te zoeken. Wij meenen echter, dat bij ernstig zoeken deze weg niet langs de kermissen gaat. Het is een verdienste van dit boekje, dat het den nadruk legt op den zegen van den kerkelijken Evangelisatiearbeid. We bevelen het met genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

H. te Merwe

Zwervers, druk 3, 54 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 9 t.d.t. 30 cent. Een Evangelisatie-verhaal met Evangeliseerende strekking. Tegen den winter kwam baas Ruigkamp met zijn woonwagen te Brinckem, aan de rivier gelegen. De kermissen liepen ten einde; nog één had hij willen bezoeken, maar doordat zijn vrouw ziek geworden was, zag hij er van af. Zoo bleef hij den winter over te Brinckem, waar hem vergund werd binnen de stad te komen om het snel wassende water. Ze waren al meer in het stadje geweest en de zieke vrouw had er dikwijls het evangelisatielokaal opgezocht. Nu gingen de vader en zijn drie kinderen er om beurt ook heen, en wijl de moeder steeds erger werd, trokken de leiders der evangelisatie zich haar aan. Gedurig kreeg ze bezoek en de met haar gevoerde gesprekken werden haar ten eeuwigen zegen, zoodat ze straks bij haar sterven getuigen mocht, met Jezus de donkere doodsrivier over te trekken. Heldere druk, keurige uitvoering. Ook de omslagillustratie munt uit; gedeeltelijk in silhouette, is deze teekening van Leeser iets aparts met een bijzonder effect. Het zwervend leven der woonwagenmenschen is in dit boekje wel goed geteekend. Eveneens komt er in uit, dat er ook in die onderste lagen der samenleving menschen zijn, die het troosteloote van zulk een leven gevoelen en wier hart uitgaat naar de eeuwige dingen. Bovenal, dat de Heere Jezus ook daar het verlorene zoekt en de ziel, die tot Hem zucht, reddend nabij wil zijn. Waar alles er op wijst, dat het zalig afsterven van de moeder een goede uitwerking heeft op de overige leden van het gezin, zouden we liever gezien hebben, dat ze hun zwervend leven vaarwel gezegd hadden. Maar de schrijver laat ze verder zwerven, om met "moeders bijbel" den weg ten hemel door de wereld te zoeken. Wij meenen echter, dat bij ernstig Zoeken deze weg niet langs de kermissen gaat. Het is een verdienste van dit boekje, dat het den nadruk legt op den zegen van den kerkelijken Evangelisatiearbeid. We bevelen het met genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

H. te Merwe

Zwervers, druk 3, 54 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeens strekking.
Korte inhoud: We krijgen in dit boekje een kijkje in het leven van woonwagenbewoners, die van de eens plaats naar de andere trekken. Het zijn nette menschen. Ze zijn door het Evangehsatiewerk met het Evangelie bekend gemaakt. De schrijver laat ons hierin zien, hoe noodzakelijk en nuttig dit werk is. Ook woonwagenbewoners mogen wij niet links laten liggen. Ook aan hen moet de boodschap van den Bijbel gebracht worden. Dan blijkt, dat bij God geen aanneming des persoons is. Moeder Ruigkamp wordt ziek. Heel ernstig ziek. Maar als zij sterft, mag zij gelooven, dat haar zonden vergeven zijn, hetgeen ook indruk maakt op de andere woonwagenbewoners. Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een boeiend verhaal. Met een uitnemende strekking. Bijzonder geschikt om uit te deelen op 't Kerstfeest, Conclusie; Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Zwervers, druk 4, 45 blz.
prijs f 0,60; gebonden; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. Strekking: Beschrijving van het leven van een woonwagengezin, waarvan de vrouw tot bekering komt.
Conclusie: Weinig tekening geeft het verhaal aangaande de weg waarlangs de vrouw tot bekering en tot Christus komt. 't Gaat als vanzelf.
Eindoordeel: matig aanbevolen, om de vlotte verteltrant en het overigens niet onschriftuurlijk is.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.