Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. de Koning

Door donkere dagen, druk 2, 174 blz.
G. K. C. 0. 2 k. p. f 1.20. De familie Harmsma is een arm visschersgezin, wonend in de duinen. De moeder sterft, de vader komt, naar men denkt, op zee om, want wrakhout van zijn schip drijft aan. Steven, de zoon, gaat den verkeerden weg op, verwondt iemand en vlucht, meenend, dat hij een moord heeft begaan. Moeder Harmsma heeft een broer, wien het zeer goed is gegaan, maar die naar de familie H. niet omziet. Greet, de dochter van Harmsma, komt bij haar oom als naaister. Haar nichtje hecht zich zeer aan Greet, hoewel de ouders van het nichtje daar sterk tegen zijn. Het nichtje wordt ernstig ziek, als de omgang met, Greet wordt verboden. De dokter laat Greet roepen en het komt tot een verzoening. In denzelfden tijd arriveert een brief van Steven, die na veel zwerven te Hamburg is aangeland en daar zijn doodgewaanden vader heeft ontmoet. Alles komt dan tenslotte goed terecht. - Het eerste hoofdstuk schijnt bijna door een ander geschreven dan de overige, die bijna zonder uitzondering goed kinderlijk zijn. Er is in 't boek zeer veel actie. Een ingewikkelde historie, niet gemakkelijk in kort bestek weer te geven. Ook hier en daar zeer "treffende", doch eenigszins ongebeurlijke tooneeltjes. Maar er is zeker veel schoons in. O.a. de strijd van den ouden Harmsma om oom Barends niet toe te rekenen, dat hij 't gezin van zijn zoon op elle manieren vertrapt. In 's Heeren kracht overwint hij zijn stugge natuur. 't Boekje is pakkend geschreven, en in de religieuse beschouwingen zuiver Gereformeerd. We zien hier, hoe God de zijnen door diepe wegen brengt, waar ze wezen moeten. 't Is hier niet een plotselinge ontmoeting, maar een natuurlijke ontwikkeling door verootmoediging, waardoor het hoogmoedig bestaan langzamerhand een knak krijgt, tot hetslotte gebogen en gebroken wordt. Goed komt uit, dat in eigen kracht niets te bereiken is, maar dat dan veeleer zonde op zonde volgt. Ook is er van ernstig schuldbesef sprake. Misschien staat de tijdelijke uitredding wel iets te veel in het middelpunt. De uitvoering is evenals die van al Bredée's boekjes, keurig. 't Is ons een vreugde, dat wij ook dit boek van den heer De Koning, die reeds herhaaldelijk schoone werkjes gaf, van harte mogen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929