Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBert Bakker

Een held op sokken, druk 1, 77 blz.
G. K. C. 0. 11 t. d. t. 40 cent. Steur Stoel, zoon van een advocaat, uit Indië afkomstig, studeert op 't gymnasium. Hij leert uitstekend; maar is een wilde fantast. Met z'n vrienden haalt hij dolle dingen uit: onder andere een "brandbluspartij" in de stille straat met deftige huizen, tot groote ergernis van de buren en met veel wanorde in het eigen huis! Maar hij heeft ook goede dingen: helpt een armen voddenkoopman met z'n wagen; krijgt ook vriendschap bij een invalieden generaal Sierts, een ouden kennis van z'n vader. Bij dien generaal wordt een briefje van f 100 gestolen door zijn oppasser. Deze weet echter, door het bankje bij Lane, den voddenman, te verstoppen, de verdenking op dezen te laden. Ten slotte redt Steur den dief, Simoons, van den verdrinkingsdood bij het schaatsenrijden. En dan komt van dezen de bekentenis! Steur, hoewel doodelijk ziek geworden, herstelt. Slaagt voor z'n examen en gaat op reis, op avontuur! En leest trouw in het Bijbeltje, dat z'n moeder hem meegegeven heeft. Dit boek vertoont voortreffelijke vertel- en uitbeeldingsqualiteiten. Er is een levendigheid en aanschouwelijkheid in, die hier en daar exemplair zijn. Maar juist die realistische vertelwijze is oorzaak, dat wij tal van uitdrukkingen aanstreepten, die in een jongensboek voor de Zondagsschool contrabande zijn, als: drommel, het vertikken, deksels, verdraaid, sloeber, betoeterd, snuit, wat een rare pisang, etc. Het gymnasiasten-jargon moge getrouw weergegeven zijn, we apprecieeren het echter niet. Een tweede gevolg is, dat de kwajongensstreken van "dezen plaaggeest met een hart van goud" (blz. 6) verteld worden op zulk een smakelijke manier, dat ze prikkelen tot navolging. Ook hier komt het litteraire met het paedagogische in conflict. Maar veel erger is, dat het religieuze gehalte zoo slap is. Er zijn 77 pagina's, vóór blz. 59 brengt alleen de generaal zoo nu en dan God erbij te pas. Als de "held" bidt, bidt hij alleen maar: "Heere, Heere, Heere". Het evangeliseerende element ontbreekt in dit heel mooi uitgevoerde boek, volstrekt. Het spijt ons, dat we het dientengevolge niet kunnen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Bert Bakker

Een held op sokken, druk 1, 77 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Steur is het zoontje van Mr. Stoel, die voor gezondheid van zijn zijn vrouw uit Indië is teruggekeerd. Steur is een kwajongen van het goede soort. Hij sluit vriendschap met Lane, de voddenkoopman en met Generaal Sierts. Simoons, de oppasser van den door een beroerte verlamden Generaal, steelt f 100 en de verdenking valt op Lane. Steur houdt vol, dat al vond men het bankbiljet bij Lane, deze de dief niet is. Elsebein, de kleindochter van den Generaal, geeft Steur een paar fijne sokken, die bij het schaatsenrijden fijn te pas komen. Als Steur laat in den avond nog op de baan rijdt, hoort hij hulpgeroep en redt met levensgevaar Simoons, de oppasser. Nu volgt een volledige bekentenis. Lane wordt in eere hersteld en na dagen tusschen leven en dood gezweefd te hebben, hoort God het gebed en Steur wordt behouden. Steur zorgt na heftige tweestrijd, dat Simoons bij Generaal Sierts mag blijven. Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek voor onze jongens. De kwajongensstreken, die verhaald worden, doen er geen afbreuk aan. De godsdienstige strekking is echt en de opvoedkundige waarde is groot. Uiterlijk en teekeningen voldoen heel goed.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z. S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Bert Bakker

Een held op sokken, druk 1, 77 blz.
Bert Bakker. Een held op sokken. G.F. Callenbach, Nijkerk. Gec. f 0.40. J. 10-14.Bakker schrijft goed. Ook dit verhaal getuigt er van. 't Is niet "kinderachtig" en vertelt van Steur, die Simons. een onsympathiek persoon, redde, door op sokken over het ijs te gaan. De held komt ten slotte in Canada terecht. Aanbevolen.
Open Gids


Gids inzake jongens- en meisjeslectuur, 2de druk, 1937
Bert Bakker

Een held op sokken, druk 1, 77 blz.
De held van 't verhaal is Steur Stoel, een jonge gymnasiast. Een plaaggeest met een hart van goud, noemt de schrijver hem. We beleven van alles met Steur; jongensstreken, maar ook dat hij met gevaar van zijn leven een ander leven mag redden. Na zijn eindexamen trekt Steur de wijde wereld in, waar hij zich niet voor moeders bijbel zal schamen. 't Boek is wel aardig in elkaar gezet, maar fijn werk is 't niet. 't Is voor de 12-14-jarigen bedoeld, die het wel met plezier zullen lezen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1978