Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Voor vrijheid en voor recht , druk 1, 80 blz.
Op aangename wijze wordt in dit boekje verteld, hoe een Hollander uit de krijgsgevangenschap op Ceylon is ontsnapt. Door eene Russische boot opgenomen, komt hij veilig bij zijne familie in Nederland aan. Aan zijne zuster en hare twee kinderen verhaalt hij nu, hoe hij ontkomen is en wat hij gedurende den tijd, dien hij op commando was, ondervonden heeft. De heldenmoed onzer stamgenooten en het schandelijke gedrag der Engelschen, vooral ten opzichte van vrouwen en kinderen in de worgerkampen, worden op treffende wijze in het licht gesteld. 't Is dus historie. Eene schoone en treffende historie. Zij behoeft geene ingevlochten verhalen ter wille van de belangstelling. Eene historie, die de teedere snaren in ons hart - ook in het hart onzer kinderen - doet trillen en ten volle de meest hartelijke belangstelling waardig is. Alleen rees de vraag bij ons op, of de Schrijfster het schandelijke gedrag der Engelschen wel op de rechte wijze bespreekt. Engeland is in dezen eerder te beklagen, dan te bespotten. Dit boekje biedt zich aan in een sierlijk en passend kleed. Het portret van den staatspresident Kruger munt niet uit. Dat van president Stein is beter. De druk is zeer helder. Taal en stijl zijn goed. Hier en daar komen wel wat platte uitdrukkingen voor. Het woord "Heer" voor "Heere" is ons altijd hinderlijk. Wij twijfelen niet, of de Uitgever zal met dit boekje succes hebben. Bij het vele, dat reeds over den vrijheidsoorlog geschreven werd, mag ook dit boekje een plaatsje innemen. Onvoorwaardelijk bevelen wij het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.