Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Warnaar

Die zijn verbond houden, druk 1, 71 blz.
G.K.C.O. 10 t.d.t. 40 cent, gec. 50 cent. Dit typografisch uitnemend verzorgde boekje beschrijft op vlotte wijze met korte zinnetjes, die als kleine prikjes op de attentie werken, het verhaal van een Amsterdamschen jongen uit een socialistisch gezin. De vader sterft. De moeder moet nu een winkeltje houden in den Overijsselschen Oosthoek tegen de Duitsche grens. Heel de omgeving is daar orthodox, de school Christelijk. Het andere milieu blijkt spoedig invloed te hebben. Vriendschap met een goedigen, niet al te vluggen jongen en het uitnemende gezin, waaruit deze komt, doen het hunne. 't Botst wel een beetje bij den aanvang; maar het oprecht vrome karakter van z'n kameraad, met wien hij tegelijk een ijsongeval krijgt, waaruit de laatste longontsteking en tering houdt, doen de schaal overslaan ten goede. De kameraad sterft in vrede. Het gezin der weduwe met haar kinderen wordt onder invloed in den dorpsdominee bij de kerk ingelijfd. Volle vrede is de vrucht. - Voortreffelijk komt uit, dat tegen de eenvoudige, oprechte Christelijke omgeving het machinale, bijtende sarcasme van het socialisme niet bestand is. De titel is even geslaagd als de inhoud. Met warmte bevelen we dit mooie boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

A. Warnaar

Die zijn verbond houden, druk 1, 71 blz.
Leeftijd 12-15 jaar. Een keurig verhaaltje. In echt eenvoudige jongenstaal wordt de weg gewezen, die leidt, tot den Grooten Kindervriend. Een jongen uit een eenvoudig gezin, wordt kameraad met de zoon van een weduwe. die vurig de roode beginselen aanhangt. Deze jongen wordt tot zegen voor zijn kameraad zoowel als voor diens Moeder. Zoo mooi en als vanzelf wordt hier de armoede van de S.D.A.P. gedemonstreerd. Een boekje van en voor onzen tijd, Hartelijk aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
A. Warnaar

Die zijn verbond houden, druk 2, 73 blz.
G. K. C. 0. 1 z. p. 9 t. d. t. f 0.40, gec. f 0.50. Dit typografisch uitnemend verzorgde boekje beschrijft op vlotte wijze met korte zinnetjes, die als kleine prikjes op de attentie werken, het verhaal van een Amsterdamschen jongen uit een socialistisch gezin. De vader sterft. De moeder moet nu een winkeltje houden in den Overijsselschen Oosthoek tegen de Duitsche grens. Heel de omgeving is daar orthodox, de school Christelijk. Het andere milieu blijkt spoedig invloed te hebben. Vriendschap met een goedigen, niet al te vluggen jongen en het uitnemende gezin, waaruit deze komt, doen het hunne. 't Botst wel een beetje bij den aanvang; maar het oprecht vrome karakter van z'n kameraad, met wien hij tegelijk een ijsongeval krijgt, waaruit de laatste longontsteking en tering houdt, doen de schaal overslaan ten goede. De kameraad sterft in vrede. Het gezin der weduwe met haar kinderen wordt onder invloed vm den dorpsdominee bij de kerk ingelijfd. Volle vrede is de vrucht. - Voortreffelijk komt uit, dat tegen de eenvoudige, oprechte Christelijke omgeving het machinale, bijtende sarcasme van het socialisme niet bestand is. De titel is even geslaagd als de inhoud. Met warmte bevelen we dit mooie boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

A. Warnaar

Die zijn verbond houden, druk 2, 73 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het gezin van Verploeg, n.l. de weduwe en de kinderen Gerrit en Frans, komen uit Amsterdam naar Dalmborg, uit een omgeving, waar de S.D.A.P. hoogtij vierde. Op juiste wijze wordt geteekend het holle en leege van de z.g.n. verlichte menschen. Zonder kennis van het eene noodige ter zaligheid. Gerrit komt in aanraking met Barend, uit een zeer net gezin. Hier merkt Gerrit, dat de vader van Barend een waar priester is in zijn gezin. Tenslotte moet deze erkennen, dat het in het gezin van Vermeer, waar Gods Woord in eere is, veel beter is, dan bij hem thuis toen vader nog leefde. De boschbrand brengt hen nog nauwer bij elkander en ook de tocht op de schaatsen. Barend sterft, en dat geeft een groote leegte in het gezin van Vermeer. Juist hierdoor komt er ook een nauwer vereeniging tusschen de weduwe Verploeg en het gezin van Vermeer. Algemeene op- of aanmerkingen: Hier wordt nog eens weer bevestigd, dat de Heere een welgevallen heeft aan degenen, die Hem vreezen. Het Verbond met Abraham, Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind. Niet opstandige taal, niet schreeuwen over de wantoestanden in het maatschappelijk leven brengt verbetering, maar terugkeer tot den Heere met ootmoedige schuldbelijdenis is noodzakelijk voor het heil der menschheid.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
A. Warnaar

Die zijn verbond houden, druk 3, 92 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 1 z.p. 9 t.d.t. 40 cent. Dit typografisch uitnemend verzorgde boekje beschrijft op vlotte wijze met korte zinnetjes, die als kleine prikjes op de attentie werken, het verhaal van een Amsterdamschen jongen uit een socialistisch gezin. De vader sterft. De moeder moet nu een winkeltje houden in den Overijselschen Oosthoek tegen de Duitsche grens. Heel de omgeving is daar orthodox, de school Christelijk. Het andere milieu blijkt spoedig invloed te hebben, Vriendschap met een goedigen, niet al te vluggen jongen en het uitnemende gezin, waaruit deze komt, doen het hunne. 't Botst wel een beetje bij den aanvang; maar het oprecht vrome karakter van z'n kameraad, met wien hij tegelijk een ijsongeval krijgt, waaruit de laatste longontsteking en tering houdt, doen de schaal overslaan ten goede. De kameraad sterft in vrede. Het gezin der weduwe met haar kinderen wordt onder invloed van den dorpsdominee bij de kerk ingelijfd. Volle vrede is de vrucht. Voortreffelijk komt uit, dat tegen de eenvoudige, oprechte Christelijke omgeving het bijtende sarcasme van het socialisme niet bestand is. De titel is even geslaagd als de inhoud. Met warmte bevelen we dit mooie boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

A. Warnaar

Die zijn verbond houden, druk 3, 92 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In het dorp Dalmborg komt een weduwe wonen met haar twee kinderen, Gerrit en Truus Verploeg. Hun vader is overleden. Deze behoorde tot de SDAP. Gerrit moet in Dalmborg noodgedwongen naar de Chr. School. Hij weet niets van den Bijbel. Daar leert hij er iets van. Ook van het leven in de vreeze des Heeren, doordien hij vriend wordt van Barend Vermeer. Hij leert het verschil zien tusschen vroeger en nu. Barend en Gerrit onderscheiden zich bij een boschbrand door hun eerlijkheid tegenover den baron. In den winter gaan zij schaatsen rijden. Gerrit zakt door het ijs en Barend redt hem. De laatste wordt gevaarlijk ziek. Barend sterft tenslotte aan t.b.c. Door al deze voorvallen komt er meer band tusschen 't gezin Wed. Verploeg en Vermeer. Barend is 't middel geweest, waardoor Gerrit en zijn moeder leeren buigen voor Gods Woord en tenslotte Christus als hun Zaligmaker leeren kennen. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek illustreert goed, hoe arm 't leven is zonder den dienst des Heeren. Daartegenover, dat alleen de vreeze Gods de menschen gelukkig maakt. Niet de leuze der SDAP maar het gebod van Christus trekt den mensch hoogerop. Alleen 't Christendom is het zuurdeeg om de maatschappelijke samenleving te verbeteren. Een prachtboek, met groote paedagogische warden. De Verbondsbeschouwing is niet geheel de onze. Zie ook boekbeoordeeling 1934.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
A. Warnaar

Die zijn verbond houden, druk 4, 92 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In het dorp Dalmborg komt een weduwe te wonen met haar twee kinderen, Gerrit en Truus Verploeg. Hun vader is overleden. Deze behoorde tot de S.D.A.P. Gerrit moet in Dalmborg noodgedwongen naar de Chr. School. Hij weet niets van den Bijbel. Daar leert hij er iets van. Ook van het leven in de vreeze des Heeren, doordien hij vriend wordt van Barend Vermeer. Hij leert het verschil zien tusschen vroeger en nu. Barend en Gerrit onderscheiden zich bij een boschbrand door hun eerlijkheid tegenover den baron. In den winter gaan zij schaatsen rijden. Gerrit zakt door het ijs en Barend redt hem. De laatste wordt gevaarlijk ziek. Barend sterft tenslotte aan t.b.c. Door al deze voorvallen komt er meer band tusschen het gezin Wed. Verploeg en Vermeer. Barend is middel geweest, waardoor Gerrit en zijn moeder leeren buigen voor Gods Woord en tenslotte Christus als hun Zaligmaker leeren kennen. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek illustreert goed, hoe arm 't leven is zonder den dienst des Heeren. Daartegenover, dat alleen de vreeze Gods de menschen gelukkig maakt. Niet de leuze der S.D.A.P. maar het gebod van Christus trekt den mensch hoogerop. Alleen het Christendom is het zuurdeeg om de maatschappelijke samenleving te verbeteren. Een prachtboek met groote paedagogische waarden. De Verbondsbeschouwing is niet geheel de onze. Zie ook boekbeoordeeling 1934.
Conclusie: warm aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
A. Warnaar

Die zijn verbond houden, druk 5, 96 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 1 z.p. 9 t.d.t. Dit typografisch uitnemend verzorgde boekje beschrijft op vlotte wijze met korte zinnetjes, die als kleine prikjes op de attentie werken, het verhaal van een Amsterdamschen jongen uit een socialistisch gezin. De vader sterft. De moeder moet nu een winkeltje houden in den Overijselschen Oosthoek tegen de Duitsche grens. Heel de omgeving is daar orthodox, de school Christelijk. Het andere milieu blijkt spoedig invloed te hebben. Vriendschap met een goedigen, niet al te vluggen jongen en het uitnemende gezin waaruit deze komt, doen het hunne. 't Botst wel een beetje bij den aanvang; maar het oprecht vrome karakter van z'n kameraad, met wien hij tegelijk een ijsongeval krijgt, waaruit de laatste longontsteking en tering houdt, doen de schaal overslaan ten goede. De kameraad sterft in vrede. Het gezin der weduwe met haar kinderen wordt onder invloed van den dorpsdominee bij de kerk ingelijfd. Volle vrede is de vrucht. Voortreffelijk komt uit, dat tegen de eenvoudige, oprechte Christelijke omgeving het bijtende sarcasme van het socialisme niet bestand is. De titel is even geslaagd als de inhoud. Met warmte bevelen we dit mooie boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940