Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Een kunstenaar bij Gods genade , druk 1, 80 blz.
Een boek van den Maarschalk onzer levende schrijvers voor de Christelijke jeugd. En aan de keus van de stof herkent men terstond den meester. Ditmaal ontleent hij zijnen hefboom aan het oude historische magazijn. Maar al komt wat hij hier geeft van onder het stof der oudheid, de hand des meesters heeft het met een waas van nieuwheid en frischheid overtogen. De schrijver leidt zijne lezers terug naar het jaar 1540 en schetst een tafereel uit de geloofsvervolging in Frankrijk. De hoofdpersoon is Mr. Bernard Palissy uitvinder en vervaardiger van geëmailleerde vazen, landmeter en kunstschilder. Deze man, met groote gaven van kennis en wetenschap begaafd, had het Woord Gods reeds vroeg leeren kennen en lief hebben. Zijn open oog voor de schepping Gods doet hem steeds den Schepper in het schepsel huldigen. Bij eenen edelman ontboden, ziet Mr. Bernard Moorsch aardewerk, dat uiterst zeldzaam is. Terstond komt de gedachte in hem op, om te beproeven, ook zulk aardewerk te vervaardigen. Langs eenen moeielijken weg van veel tegenspoed en smart ziet hij in 't eind zijn volharding gekroond. Ofschoon hij om zijn kunstwerk hoog geëerd wordt en veel voorspraak geniet, wordt hij op hooges leeftijd gevangen genomen. Ook in de Bastille blijft hij een trouw belijder, die steeds het Woord Gods tot zijne medegevangenen brengt. Uit den somberen kerker ging hij het paleis des hemels in. De spaarzame berichten omtrent Mr. Bernard heeft de schrijver in een viertal hoofdstukken verwerkt tot een geheel, dat onze grootere jongens en meisjes. gaarne lezen zullen. Nu en dan zullen zij ongetwijfeld denken: 't is jammer, dat wij daarvan niet meer hooren. Waar de heer H. aan het woord is, kan men verzekerd zijn, dat de vorm goed is. Hier en daar is de stijl zeer levendig. Als wij iets zouden aanmerken, zoo zou het zijn, dat het boekje wel wat veel bijzonderheden geeft over aardrijkskunde, geschiedenis en kunst. Hoe leerzaam het ook zij; vreezen wij toch, dat menig jonge lezer zal zeggen: "Dat sla ik maar over." De titel geeft de strekking aan: de kunst eene gave Gods, die ook de verheerlijking Gods moet bedoelen. De vreeze des Heeren wordt hier duidelijk als het beginsel van alle wijsheid en wetenschap gehuldigd. En wijl Mr. Bernard een man is, die zich ook zondaar gevoelt voor God en die in zijn geheele leven zich eenen kunstenaar bij Gods genade betoont, geeft dit boek gezonde lectuur, die beide hoofd en hart verrijkt. De uitgever heeft voor een passend uiterlijk gezorgd. De correctie is goed. Op bladz. 19 is blijkbaar 't woordje "gevlucht" uitgevallen. Soms treffen wij "Heer", soms ook "Heere" aan. De mooie plaatjes strekken het boekje inderdaad tot sieraad. Groote letter. Wij bevelen dit boek ten volle aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.