Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Een moeilijk jaar, druk 1, 54 blz.
G. K. C. 0. 8 t. d. t. 30 cent. Door langdurige ongesteldheid van den kleermaker De Lange was er zorg voor het dagelijksch brood in het gezin gekomen, zoodat de ouders besluiten moesten hun zoontje Koos, die gaarne naar de Ambachtsschool gewild had, loopjongen te doen worden bij een banketbakker. De bakker was zeer over hem tevreden, maar toen de ouders bezwaar maakten hun jongen bij gelegenheid van de St. Nicolaasdrukte Zondagsarbeid te laten verrichten, werd Koos ontslagen. De zorgen werden daardoor wel grooter, maar in den weg der gehoorzaamheid bleef hun oog op God gericht, die wel beproefde, maar ook uitkomst schonk. Het ging namelijk met den opvolger van Koos slecht, zoodat de bakker besloot zijn vroegeren loopjongen eigener beweging weer in dienst te nemen. En toen de vader langzamerhand herstelde en weer werk kon verrichten, was het gezin de zorgen te boven gekomen. De omslag is geslaagd; de typographische verzorging áf; de plaatjes meer dan voldoende; maar de spelling is de "verouderde" spelling " Terpstra". Wat den inhoud aangaat, hebben we niets dan lof. Koos mag een voorbeeld tot navolging heeten, waar hij de zorgen met zijn ouders deelt, ter wille daarvan zichzelf verloochent en getrouw is in het hem opgedragen werk. Het geloof der ouders wordt op zware proef gesteld, doch gehoorzaam onderwerpen ze zich aan des Heeren gebod, waarmede ze niet beschaamd uitkomen. In dit alles heeft het goed geschreven verhaal een opbouwende en leerzame strekking. Het gebeurt maar zelden, dat de conclusie op de formulieren der drie recensenten in dit opzicht gelijkluidend is, dat ze alle drie een boekje met warmte aanbevelen. Dit nu is ter zake van het onderhavige het geval geweest. Voor Francina een onderscheiding!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Francina

Een moeilijk jaar, druk 1, 54 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal vertelt ons van een eenvoudig huisgezin, waarin de vader door ziekte verhinderd is voor zijn gezin het brood te verdienen. Koos, hun jongen, moet nu helpen. Hij is 14 jaar en wordt boodschappenjongen bij mijnheer van de Linden, een banketbakkerszaak. Eens moet hij op Zondag werken en dit willen zijn ouders niet, omdat Gods Woord leert God meer te gehoorzamen dan menschen. Hij wordt ontslagen, doch wordt later weer gevraagd, om terug te komen. De Heere gaf hun veel beproeving, maar hielp weer wonderlijk. De Heere ziet in genade op wien Hem vreest. Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek met goede strekking. Ook de godsdienstige strekking is ons inziens goed. Hieruit kan geleerd worden, dat het houden van Gods geboden nooit beschaamd doet uitkomen.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.