Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBas

De zoon van den wijngaardenier , druk 3, 40 blz.
Een boekje, dat door den titel reeds terstond belangstelling wekt, en bijzonder geschikt is, om kinderen van 10 tot 12 jarigen leeftijd te boeien. Het geeft hun een blik op Calvijns jeugd en op het begin der vervolgingen in Parijs. Calvijns leven is in gevaar, maar hij wordt door den zoon van den wijngaardenier gered, die echter het slachtoffer zijner menschlievendheid wordt. Hij wordt gegrepen en gevangen gezet, maar weet eindelijk, na vele pijnigingen te hebben ondergaan, weer te ontsnappen.. Later ziet hij Calvijn weer en vertelt hem, hoe zijne redding plaats had. Deze boeiende episode doet duidelijk uitkomen, dat het bloed der martelaren het zaad der Kerk is, maar ook tevens, welk eene groote allesoverwinnende macht het Geloof is. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908
Bas

De zoon van den wijngaardenier , druk 4, 40 blz.
Dit verhaal dient zich aan als een "episode uit het leven van Calvijn." Korte inhoud : Calvijn leidt, als vier-en-twintig jarig student, een geheime samenkomst der ketters in het huis van den wijngaardenier Metier, in de voorstad van Parijs. Onder de 20 personen, die daar vergaderd zijn, zijn ook Paul, de zoon van den wiingaardenier, en een verrader. De laatste wijst den vervolgers Calvijns verblijfplaats aan. Paul en twee andere vrienden helpen dezen op het laatste oogenblik vluchten. De verrader, die op dezelfde wijze als Calvijn zich uit het raam wil begeven, valt dood neer. Paul en zijn vrienden worden in de gevangenis gezet. De laatstgenoemden verloochenen hun geloof, Paul echter doorstaat de vreeselijke martelingen, zonder mede te deelen, wat de vijanden van hem willen weten. Hij wordt door zijn zuster uit den kerker gered en voegt zich weer bij zijn vriend Calvijn. Een belangwekkend verhaal. Het laat ons duidelijk de gevaren zien, waarin Calvijn zich bevond toen hij in Parijs studeerde, en onder welke moeielijkheden zich de hervorming baangebroken heeft. Schoon komt uit, hoe in den bangen tijd der vervolging de leeraars en hoofden op bijzondere wijze door God werden bemoedigd en bewaard. Denken wij ons eens in, dat Calvijn op 24 jarigen leeftijd als martelaar ware gestorven. Wat zou dit tot groote schade zijn geweest voor de zaak der Reformatie in Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Schotland en vele andere landen! De Heere had voor Calvijn nog een levenstaak en daarom werd hij gespaard. Daarom was Gods bewarende hand over hem, die de listen der boozen verijdelde. Een paar aanmerkingen: Er is in dit verhaal wat te veel gesprek en te weinig handeling. De spelling is inconsequent: "eene wereld", "een oplossing," enz., Slordigheid op dit punt is vooral in boekjes voor kinderen nooit aan te bevelen. De uitvoering is in alle opzichten uitnemend. We bevelen dit werkje voor de oudste leerlingen der Zondagsschool zonder eenig voorbehoud met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.