Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Een schoon verblijf, druk 1, 48 blz.
Het "schoone verblijf", waarvan in dit boekje sprake is, is eene villa, waar gedurende eenige weken eene Gezondheids-kolonie is gevestigd, terwijl het tevens als type gebruikt wordt van den hemel. Het gaan naar en het verblijf in die Gezondheids-kolonie worden naar de natuur, overeenkomstig de werkelijkheid, geschetst. Er komen in dat gedeelte tafereeltjes voor geheel naar het leven. Wat bijzonder ons aantrekt in deze Gezondheids-kolonie is dit, dat aan het hoofd daarvan staat eene juffrouw Smallers, eene godvreezende dame, die niet alleen over lichamelijke genezing spreekt, maar ook wijst op den Oppersten Medicijnmeester. Haar onderwijs en het kinderlijk, eenvoudig onderricht van eene der kleine verpleegden, zijn het middel in Gods hand, om een jongetje, dat tot dat oogenblik toe nog niet van Jezus heeft gehoord, bekend te maken met het "schoone verblijf" daar boven en hem Jezus te doen vinden als zijnen Heiland. Later komt ook de moeder van "Wimpie" door de verhalen van haar kind tot onderzoek der waarheid, tot belijdenis van zonden en tot kennis van den Zaligmaker. Mooi verhaald. Toch zou eene wat meer boeiende verwikkeling dit boekje voor de jeugd aangenamer hebben gemaakt. Het uiterlijk is goed verzorgd. Mooie plaatjes. De kinderen worden er op gewezen, dat het schoonste verblijf hier boven bij den Heere Jezus is. Het hemelleven, zooals Wimpie zich dat voorstelt, schijnt ons wel wat "aardsch" geteekend. Eene uitdrukking, zooals op pag 46: "dingen, die mijn hart niet waard waren", is wellicht aan de pen van JOHANNA ondoordacht ontgleden. Hier ware het juist de plaats geweest, om van de vernieuwing des harten te spreken. Het vers op de Maas, pag. 15, had o.i. zeer goed kunnen worden gemist, zooveel wat inhoud aangaat, als wat den vorm betreft. Dat "Wimpie" sterft, geeft weer eenigszins voet aan de gedachte, dat godsvrucht alleen voor den hemel geschikt maakt en de bekeering eene voorbereiding tot het sterven is. De strekking van dit boekje is uitnemend. Het wijst er op, dat reeds in de dagen der jeugd de Heere moet worden gediend en doet tevens zien, hoe ook kinderen op eenvoudige wijze brengers of brengsters van de Blijde Boodschap des heils kunnen wezen. In den brief van Wimpie's moeder komt duidelijk uit, dat het onderwijs op de Zondagsschool dikwijls niet aanstonds, maar op later leeftijd onder Gods zegen nog vruchten draagt. Met vrijmoedigheid bevelen wij dit boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.