Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHermanna

Voor het eerst van huis , druk 1, 77 blz.
Geïll. gekt. gecart. omsl. 3 zw. pl. Prijs 40 cent. Josepp, in de wandeling Sepp genoemd, de oudste in het gezin eener weduwe, gaat op 13 jarigen leeftijd van huis, om als hoteljongen iets voor zijn moeder te kunnen doen. Aanvankelijk gaat het hem goed naar de wereld, maar aan de Rülle-belofte: "Vertrouwen willen wij op God den Allerhoogste, en vreezen niet der menschen dwingelandij"! blijft hij niet getrouw, evenmin als aan de vermaning zijner moeder, over alles, wat hij zou doen, Gods zegen af te bidden. Door den slechten invloed van Aloïs, den staljongen, wordt hij oneerlijk, durft en wil hij niet meer bidden, en zou hij zijn zedelijken ondergang tegemoet gesneld zijn, had hij niet door de herinnering aan de belofte, zijn vader gedaan, en het daarop gevolgde voornemen, zijn boozen weg te verlaten, en aan de vermaning zijner moeder weer gehoor te geven, bijtijds zijn schuld beleden, zoodat hij in zijn betrekking mocht blijven, en zich vast voornam, voortaan God voor oogen te houden. Een los en vlot, boeiend geschreven verhaal, dat zich zeer prettig laat lezen. De bedoeling der Schrijfster zal geweest zijn, te laten zien, wat schadelijken invloed de omgang met een slecht geaarden kameraad heeft; alsook, welke drangredenen iemand kunnen aanzetten tot het bewandelen van een verkeerden weg; en eindelijk, hoe moeilijk het is, als men eenmaal aan de eerste verleiding heeft toegegeven, zich voor een tweede te vrijwaren, of de gevolgen van den eersten stap ongedaan te maken. Dit alles is zeer goed. In een tijd als de onze is, zoo vol van verleiding voor onze zonen en dochters, kan dit boekje een groote roeping vervullen. Verkeerde kameraads te hebben, is een strik, waardoor menig jeugdig leven verwoest wordt. Wij kunnen echter niet verhelen, hoezeer het ons bevreemd heeft, dat hier geen enkele maal wordt gewezen op Christus, den Zaligmaker van zondaren. Als wij ons niet vergissen wordt de naam van Jezus er zelfs niet in genoemd. Dat in dit, boekje over het gevaar van slechte vrienden niet op Hem gewezen wordt, die zich den groten Kindervriend betoond heeft, is een ernstige schaduwzijde. Naar het uiterlijk is het uitnemend verzorgd. Heldere letter. Mooie plaatjes. Krachtige, sprekeride omslag. 't Kan maar zoo. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

Hermanna

Voor het eerst van huis , druk 1, 77 blz.
Het verhaal geeft de Geschiedenis van het eerste verblijf van een jongen uit het Alpenland in een der Zwitsersche hotels. Hij komt in aanraking met een anderen jongen die hem overhaalt tot slechte practijken en ondervindt, dat hij, die God verlaat, smart op smart te vreezen heeft. Hij komt tot inkeer en belijdt zijne zonden. Taal en stijl zijn goed. Het hoekje is geschikt voor kinderen van 9-12 jaar en kan onvoorwaardelijk aanbevolen worden. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911