Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoke van Kuipers

Evy is alleen ..., druk 1, 123 blz.
G.K.C.B. 11 t.d.t. Dit vlot geschreven verhaal met onmiskenbare qualiteiten teekent de moeilijkheden, die een 14-jarig meisje te overwinnen heeft, dat geen, moeder meer heeft en zich in haar sombere huiselijke omgeving eenzaam en onbegrepen voelt. Zoo is het ook in de klas en op de speelplaats, Daarbij is zij slordig, en spoedig op haar teenen getrapt. Door den omgang met anderen doet er zich een heel nieuwe en blijdere wereld voor haar open. Vooral geschiedt dit in het kamp, waar de meisjes onder tactvolle en verstandige leiding veel pleizier hebben, maar toch ook ernstige indrukken opdoen. Dit blijkt vooral, wanneer het verhaal ee ernstige spanning krijgt; als Grada om haar oogen naar het ziekenhui moet, en Evy moet worden geopereerd. Het boek eindigt met de eenvoudige en sobere viering van het Kerstfeest op de ziekenzaal. Stellig wordt hier veel goeds geboden. Maar er zijn twee bezwaren. Ten eerste speelt het boek in een milieu, dat zoozeer verschilt van dat van onze leerlingen, dat het slechts zelden en dan alleen aan de grootste meisjes kan worden uitgereikt. Erger is echter het tweede bezwaar. Dit is, dat het godsdienstige element zwak is. Van schuld en van zonde is geen sprake; het is alleen goed doen en lief zijn in Jezus' kracht. Hier wordt op een slappe, zoetelijke manier over den Heiland gesproken, en hier wordt door den strijd van den Christen het werk van Christus op den achtergrond gedrongen. Men zou kunnen zeggen, dat de strekking is, de gedachte van de Oxford-groep tot de kinderen te brengen. Daar dit evangelie ook van de algemeene verzoening schijnt uit te gaan (pag. 18 en 95), en we op onze Zondagsschool geen behoefte hebben aan propaganda voor de Oxford-groep meenen we, dat we de keus uit veel boeken, die beter zijn zóó ruim is, dat we dit boek liever niet op onze Zondagsscholen uitdeelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941