Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

Een schat uit zee , druk 4, 112 blz.
Met platen. Ing. f 0.60; geb. f 0.85.
De schrijver bewees in dit verhaal, dat hij met recht een model mag genoemd worden van hen, die christelijke verhalen voor jongelieden willen schrijven.
We achten "Een schat uit zee" - reeds de vierde druk ! - een der beste verhalen, welke wij ooit van wijlen "onzen ouden vriend" lazen. Het is een verhaal uit het zeemansleven, dat tot in zijn onderdeelen in een kort bestek zeer goed is afgewerkt. Vooral onze jongens zullen er in smullen !
Het geeft naast veel wetenswaardigs zulk een schat van gezonden humor, zonder het ernstige ook maar eenigszins op den achtergrond te dringen, dat niemand zich beklagen zal voor eenige uren in dit boekske verpoozing gezocht te hebben.
"Een schat uit zee" mag in geen enkele bibliotheek ontbreken. We zouden wel willen, dat al onze jongens en meisjes dit aantrekkelijk verhaal lazen, dat het in elk christelijk gezin gevonden werd.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus
E. Gerdes

Een schat uit zee , druk 5, 112 blz.
't Loopt Teunis Keur, een braven, vromen visscher, op alle manieren tegen, zoodat hij ten slotte zijn pink voor schuld verkoopen moet. Gijs Herring daarentegen loopt het op alle manieren mee, hoewel die een goddeloos spotter is. Een vreemdeling, die, met veel geld bij zich, vluchten wil, zal door Gijs Herring naar Engeland overgebracht worden. Gijs werpt hem onderweg overboord en maakt zich meester van het geld. Daarmede gaat hij handelen, rust een groot schip uit en maakt groote winsten. Teunis Keur wordt door samenloop van omstandigheden weer meester van zijn oude visscherspink. In een vreeselijken storm raakt het schip van Gijs Herring onklaar en wordt door de bemanning verlaten. Het verlaten schip wordt door Teunis Keur op zee aangetroffen en behouden binnengebracht, waardoor hij naar de wet de eigenaar ïs geworden. Gijs Herring komt op zee om. Matig aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919