Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Zonder God in de wereld, druk 1, 78 blz.
Geïll. gekl. omsl. Gecartonneerd, éen gekleurd en twee zwarte plaatjes. Prijs 40 ct. Dit boekje vertelt de geschiedenis van den rijkelijk gezegenden Evangelisatie-arbeid, door den Amerikaan Parsley onder de Japansche bevolking verricht. Deze ijverige en zichzelf opofferende dienstknecht des Heeren Jezus Christus arbeidde als gewoon burger, in vriendelijke conversatie of in straatprediking het Evangelie verkondigend en geneeskundige hulp biedend, waar hem dit mogelijk was. Dit werk van vóór 50 jaar eischte een verhaal uit dien tijd, zoodat er toestanden worden beschreven, die tegenwoordig vergeefs in Japan, tenminste in de meest bezochte streken, gezocht zouden worden. Er is in de laatste 50 jaar zoo verbazend veel in Japan veranderd. Het verhaal brengt ons in een Japansch gezin: vader, moeder en drie kinderen en een poes. Die poes moeten we er bij noemen, omdat ze, verloren zijnde, weergevonden wordt in de armen van een meisje, op wier leven de Evangeliearbeid van Parsley ook gezegend werkt. Die poes moet dienst doen in het verhaal als verbindingsmiddel. Het verhaal is interessant om de beschrijving van de treffende leidingen des Heeren, tot de bekeering van zondaren. Familiegeschiedenissen, gelijk de jeugd ze gaarne leest, zijn de draagsters van de mededeelingen over de ellende en de Gruwelen, die aan het leven zonder God in de wereld verbonden zijn, en over Den vrede en de zaligheid, die door de gemeenschap met Christus den mensch ten deel vallen. Tegen de strekking noch tegen den inhoud hebben we eenig bezwaar. Alleen is hier en daar te weinig samenhang, het zit te los in elkander; ofschoon door den geregelden verhaaltrant het boekje wel boeien zal. Toch zijn er gedeelten, die tweemaal door de kinderen zullen moeten worden gelezen, willen zij ze goed begrijpen. Veel belijning geeft de Schrijfster niet. De uitspraak: "Hij heeft voor ons allen het leven gegeven" (blz. 12), kunnen wij niet onderschrijven. De vraag rees bij ons op, of dit boekje wat haastig bewerkt is. Onvoldoende gecorrigeerd is het zeker. Men lette maar eens op de aanhalingsteekens. Voorts noteeerden wij: Japaneesjes (7), de stof, in plaats van het stof (7), voor de echte leeuw, blz. 9; ten gehoore geven, ald.; Japanner, blz. 11 ; trots als bijv. nmw., Blz. 13; op den trom, blz. 14; porceleinen, blz. 15 ; houdt u (geb. wijs enkelv.) blz. 45: vleiden in stede van vlijden. Op blz. 14 lezen wij van een draagbaar met papieren raampjes, waarin zich De doode bevond; op blz. 16 van Fedi en Oom Yosi voor Yosi en Oom Fedi; Op blz. 25: "zij stuitten (zij stieten) op een troep menschen; op blz. 14, dat Een jongen, die door een ander omgeworpen werd, lag te buitelen over den grond; op blz. 26: "Yoritomo koopt op hun verzoek voor Sin en Fo een pop van papier-maché, maar Sin wil nu eens liever een papieren waaier en ook hij krijgt zijn zin". Zeker moet Sin één keer door Yan worden vervangen; Op blz. 74 staat uitvinden voor ontdekken. Bij een herdruk zal er dus nog al wat te polijsten vallen. Overigens wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

Wilha. Riem Vis

Zonder God in de wereld, druk 1, 78 blz.
Dit aantrekkelijk boekje wil onzen jongens en meisjes een en ander meedeelen omtrent het leven der Japanneezen. Het wil echter meer doen. Onze kinderen doen zien, wat in Japan gedaan wordt, om het Evangelie bekend te maken; welke bezwaren de zending daarbij ontmoet; welke heerlijke resultaten zij toch bereikt. Het boekje zal zeker liefde tot de zending aankweeken. De stijl is eenvoudig en boeiend, wel geschikt voor kinderen van 10 jaar, maar daar er uit den aard der zaak nog al vreemde namen in voorkomen, doet men toch beter, het voor kinderen van 12 tot 14 jaar te bestemmen. Het kan volkomen worden aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912